Krze­siń­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy znaj­du­je się w woje­wódz­twie lubu­skim, zaraz przy gra­ni­cy pol­sko-nie­miec­kiej. Chro­ni cen­ne przy­rod­ni­czo tere­ny wokół ujścia Nysy Łużyc­kiej do Odry. Miej­sce to jest nie­kwe­stio­no­wa­ną, euro­pej­ską sto­li­cą bocia­na bia­łe­go. Król pol­skich, wędrow­nych pta­ków ma tu nawet swo­je muzeum. Malow­ni­cze łąki i pach­ną­ce żywi­cą lasy par­ku prze­ci­na wie­le dosko­na­łych szla­ków rowerowych.

Wzdłuż brze­gów Odry i Nysy Łużyc­kiej na tere­nie Krze­siń­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go cią­gną się łąki i pastwi­ska, gdzie­nie­gdzie uroz­ma­ico­ne leśny­mi zagaj­ni­ka­mi. Moż­na tu zoba­czyć zarów­no kro­wy, jak i tysią­ce róż­nych pta­ków, któ­re szcze­gól­nie polu­bi­ły to miej­sce ze wzglę­du na łatwość zdo­by­cia pokar­mu, spo­kój i poczu­cie bez­pie­czeń­stwa. Wody Odry i Nysy Łużyc­kiej roz­le­wa­ją się tu swo­bod­nie na sze­ro­kim polde­rze. Życiem tęt­ni rów­nież połu­dnio­wa część par­ku, w któ­rej domi­nu­ją sosno­we bory. Po całym tere­nie spa­ce­ru­ją sar­ny i jele­nie, a nie­kie­dy trze­ba też ustą­pić z dro­gi prze­cho­dzą­ce­mu leśny szlak dzi­ko­wi. W leśnej gęstwi­nie Krze­siń­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go moż­na natra­fić na kil­ka róż­nej wiel­ko­ści akwe­nów. Do naj­więk­szych z nich nale­żą Jezio­ro Krze­siń­skie i Borek.

W leżą­cej na tere­nie par­ku wsi Kło­pot znaj­du­je się naj­więk­sza w Pol­sce kolo­nia bocia­na bia­łe­go. Na dachach tutej­szych budyn­ków moż­na zauwa­żyć nawet po dwa gniaz­da tych pięk­nych pta­ków. W Kło­po­cie dzia­ła tak­że Muzeum Bocia­na. Są w nim orga­ni­zo­wa­ne róż­ne impre­zy i zaję­cia edu­ka­cyj­ne, m.in. warsz­ta­ty foto­gra­fii przy­rod­ni­czej. Nie­opo­dal zacho­wa­ły się cie­ka­we ruiny mostu na Odrze, wysa­dzo­ne­go w powie­trze w 1945 r. Odwie­dza­jąc Krze­siń­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy, moż­na zatrzy­mać się w tutej­szym schro­ni­sku mło­dzie­żo­wym. W oko­li­cy dzia­ła­ją tak­że gospo­dar­stwa tury­stycz­ne i pen­sjo­na­ty. Nie­złą bazą wypa­do­wą są poło­żo­ne kil­ka­na­ście kilo­me­trów od połu­dnio­wej gra­ni­cy par­ku Gubin i sąsied­ni, nie­miec­ki Guben. Park znaj­du­je się też sto­sun­ko­wo bli­sko prze­bie­ga­ją­cej po jego pół­noc­nej stro­nie auto­stra­dy A2.

Świet­nym środ­kiem trans­por­tu do zwie­dze­nia Krze­siń­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go jest rower. Zaczy­na­jąc swo­ją podróż w dobrze sko­mu­ni­ko­wa­nych z resz­tą Pol­ski Słu­bi­cach, moż­na obrać rowe­ro­wy szlak na połu­dnie, pro­wa­dzą­cy bez­po­śred­nio do wsi Kło­pot. Trakt ma nie­ca­łe 40 km dłu­go­ści i moż­na go łatwo poko­nać w cią­gu jed­ne­go dnia.

Po noc­le­gu i zwie­dze­niu Muzeum Bocia­na w Kło­po­cie, war­to się wybrać dalej na połu­dnie, 24-kilo­me­tro­wym trak­tem do Szy­dło­wa. Szlak wie­dzie przez roz­le­głe łąki, las i pola upraw­ne. Szy­dłów to zupeł­nie opusz­czo­na już kil­ka­dzie­siąt lat temu wieś w zako­lu Odry. Przed woj­ną  zamiesz­ki­wa­ło ją rap­tem kil­ka­dzie­siąt osób. Pod­cho­dząc w jego oko­li­cy do brze­gów rze­ki, sta­je­my na wprost znaj­du­ją­ce­go po dru­giej stro­nie ujścia Nysy Łużyc­kiej do Odry. Spo­glą­da­jąc na zachód, może­my zoba­czyć zabu­do­wa­nia nie­wiel­kiej, nie­miec­kiej wio­ski Ratz­dorf. Wybie­ra­jąc następ­nie rowe­ro­wy szlak na wschód, wzdłuż brze­gów Odry, dotrze­my do odda­lo­ne­go o oko­ło 10 km Połęc­ka. Dzia­ła tutaj uni­kal­na prze­pra­wa pro­mo­wa przez rze­kę, obsłu­gu­ją­ce ruch na dro­dze woje­wódz­kiej nr 138 z Gorzo­wa Wiel­ko­pol­skie­go do Gubi­na. Oko­ło 15-minu­to­wy rejs na połu­dnio­wy brzeg Odry to dosko­na­ła oka­zja do delek­to­wa­nia się spo­ko­jem i pięk­nem Krze­siń­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go. Dalej moż­na wybrać się znów na zachód, aby przed wie­czo­rem doje­chać leśny­mi duk­ta­mi do Jezio­ra Borek i obej­rzeć odbi­ja­ją­ce się w jego lustrze pro­mie­nie zacho­dzą­ce­go słońca.

fot. Dad of Okta­eder, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments