Tyle wie­my o sobie na ile nas spraw­dzo­no – to mot­to, któ­re przy­świe­ca każ­dej edy­cji HARPAGANA – Eks­tre­mal­ne­go Raj­du na Orien­ta­cję łączą­ce­go w jed­nym miej­scu i cza­sie ele­men­ty tury­sty­ki pie­szej, rowe­ro­wej, w prze­szło­ści kaja­ko­wej i kon­nej, a w przy­szło­ści jesz­cze wie­lu innych.Generalną zasa­dą Raj­du w zależ­no­ści od rodza­ju tra­sy jest pokonanie:

  • dystan­su 100 km pie­szo w cza­sie nie dłuż­szym niż 24 godzi­ny na Tra­sie Pieszej,
  • dystan­su 200 km rowe­rem w cza­sie nie dłuż­szym niż 12 godzin na Tra­sie Rowerowej,
  • dystan­su 50 km pie­szo i 100 km rowe­rem w cza­sie nie dłuż­szym niż 18 godzin na Tra­sie Mieszanej.

HARPAGAN jest raj­dem na orien­ta­cję. Ozna­cza to, że każ­dy star­tu­ją­cy dosta­je do ręki mapę z zazna­czo­ny­mi na niej punk­ta­mi kon­tro­l­ny­mi. HARPAGAN nie jest impre­zą wyłącz­nie wytrzy­ma­ło­ścio­wą prze­bie­ga­ją­cą po tra­sie wyzna­czo­nej tasiem­ka­mi, tu dro­gę pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi punk­ta­mi kon­tro­l­ny­mi każ­dy usta­la sobie sam. Bie­gnie ona pięk­ny­mi, dzi­ki­mi zakąt­ka­mi, z dala od ruchli­wych szos czy zatło­czo­nych miast. Tra­sa naj­krót­sza jest pra­wie zawsze naj­trud­niej­sza. Zada­niem uczest­ni­ka jest odna­leźć w regu­la­mi­no­wym cza­sie punk­ty kon­tro­l­ne zlo­ka­li­zo­wa­ne w tere­nie na któ­rych znaj­du­je się obsłu­ga raj­du. Z tra­sy moż­na zejść prak­tycz­nie w dowol­nym momen­cie i miej­scu odda­jąc kar­tę star­to­wą sędzie­mu lub inne­mu uczest­ni­ko­wi, któ­ry dostar­czy ją do bazy. Jest to jed­nak rów­no­znacz­ne z wyco­fa­niem się z Raj­du. Jak zatem widać chęć uczest­nic­twa w HARPAGANIE nie ozna­cza koniecz­no­ści prze­by­cia całej trasy.

Naj­waż­niej­sza jest jed­nak chęć poko­na­nia wła­snych sła­bo­ści i spraw­dze­nie gra­ni­cy swo­jej wytrzy­ma­ło­ści. Na HARPAGANIE nie ma prze­gra­nych. Liczy się satys­fak­cja z poko­na­ne­go odcin­ka i zapał do popra­wie­nia swo­je­go wyni­ku w kolej­nej edy­cji. Zwy­cięz­ca­mi impre­zy są wszy­scy, któ­rzy odwa­ży­li się wystar­to­wać i nie jest istot­ne jaki dystans pokonali.

HARPAGAN to impre­za z nie­mal 20 let­nią tra­dy­cją! Po raz pierw­szy zor­ga­ni­zo­wa­ny został w 1989 roku na tra­sie z Gdań­ska do Koście­rzy­ny i wzię­ło w nim udział 5 osób, a wpi­so­we wyno­si­ło sym­bo­licz­ną zło­tów­kę. Pierw­sze edy­cje HARPAGANA orga­ni­zo­wa­ne były dla wła­snej przy­jem­no­ści i sku­pia­ły zale­d­wie kil­ka, kil­ka­na­ście osób, pasjo­na­tów wędró­wek po Kaszu­bach, któ­re spo­ty­ka­ły się gdzieś na jakiejś sta­cji kole­jo­wej i razem z orga­ni­za­to­ra­mi szły na tra­sę do innej miejscowości.

Począt­ko­wo HARPAGAN był impre­zą wyłącz­nie pie­szą. Na wio­snę 1995 roku zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła pierw­sza tra­sa rowe­ro­wa, na któ­rej wystar­to­wa­ły trzy oso­by. Rowe­rzy­ści wystar­to­wa­li na tra­sie pie­szej, zaś pada­ją­cy wów­czas (w kwiet­niu !!!) dość obfi­cie śnieg spra­wił że wie­lo­krot­nie rowe­ry trze­ba było nieść na ple­cach grzę­znąc po kola­na w śnież­nych zaspach.

Koniec XX wie­ku stał się prze­ło­mo­wy tak­że dla raj­du HARPAGAN. Wieść o tym nie­zwy­kłym raj­dzie dość szyb­ko roze­szła się po Pol­sce. W 2000 roku w każ­dej edy­cji star­tu­je już ponad 500 osób. Powsta­ją tak­że nowe tra­sy: kaja­ko­wa, kon­na. Rajd sta­je się naj­więk­szym wyda­rze­niem eks­tre­mal­nym w Pol­sce. Uczest­ni­cy przy­jeż­dża­ją na start z naj­dal­szych zakąt­ków Pol­ski, a tak­że w następ­nych latach zakąt­ków Świata.

Do tej pory odby­ło się 40 edy­cji raj­du. Przez start prze­wi­nę­ło się ponad 15000 osób i więk­szość z nich sta­ra się wró­cić na Har­pa­ga­no­we szla­ki. Impre­za ma tak­że sta­łych bywal­ców, któ­rzy tak jak rajd obro­śli już legen­dą. Jest coś co przy­cią­ga sta­rych jak i nowych uczest­ni­ków. Jest to wspo­mnia­na wyżej chęć poko­na­nia wła­snych sła­bo­ści w dąże­niu do celu. Czło­wiek z natu­ry zawsze dążył do poko­na­nia coraz to więk­szych barier, sta­wiał sobie za cel coraz więk­sze wyzwa­nia. Takim celem stał się tak­że udział i ukoń­cze­nie raj­du HARPAGAN. Nie wszyst­kim się uda­je ale pra­wie wszy­scy mówią że wró­cą i jesz­cze kie­dyś spró­bu­ją swych sił.

Kolej­ne edy­cje raj­du pla­no­wa­ne są na wie­le mie­się­cy naprzód tak aby uczest­ni­cy mogli przy­go­to­wać się do star­tu. Choć nie ma w tym raj­dzie zwy­cięz­ców, fakt ukoń­cze­nia raj­du nobi­li­tu­je w śro­do­wi­skach tury­stycz­nych i survivalowych.

O raj­dzie moż­na by napi­sać jesz­cze wie­le słów, wie­le też już napi­sa­no. My w tych kil­ku­na­stu zda­niach sta­ra­li­śmy się stre­ścić feno­men jakim nie­wąt­pli­wie jest rajd HARPAGAN a tak­że zachę­cić do uczest­nic­twa w HARPAGANIE oraz do jego współtworzenia.Harpagan odby­wa się 2 razy w roku: na wio­snę i jesienią.

Naj­bliż­szy rajd — HARPAGAN-41 odbę­dzie się w dniach 15–17 kwiet­nia 2011 w Lip­ni­cy (Powiat Bytowski).

Kolej­ne edycje:

  • HARPAGAN-42 — 21–23 paź­dzier­ni­ka 2011

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments