Led­nic­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy obej­mu­je tere­ny wokół Jezio­ra Led­ni­ca w środ­ko­wo-wschod­niej czę­ści Wiel­ko­pol­ski. Na naj­więk­szej z pię­ciu wysp akwe­nu stał kie­dyś sło­wiań­ski gród, w któ­rym według nie­któ­rych źró­deł przy­jął chrzest sam Miesz­ko I. Dziś do dzia­ła­ją­ce­go tu Muzeum Pierw­szych Pia­stów cią­gną wyciecz­ki z całej Pol­ski. Co roku nad brze­giem jezio­ra orga­ni­zo­wa­ne są wie­lo­ty­sięcz­ne, chrze­ści­jań­skie Spo­tka­nia Mło­dych Led­ni­ca 2000.

Led­nic­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy to jed­na z głów­nych atrak­cji zwią­za­ne­go z począt­kiem pol­skiej pań­stwo­wo­ści, tury­stycz­ne­go Szla­ku Pia­stow­skie­go. Dobry­mi baza­mi wypa­do­wy­mi do jego zwie­dze­nia są dys­po­nu­ją­ce licz­ny­mi hote­la­mi i bar­dzo dobrze z nim sko­mu­ni­ko­wa­ne Poznań oraz Gnie­zno. Chcąc zamiesz­kać nie­co bli­żej Jezio­ra Led­ni­ca, moż­na poszu­kać w oko­li­cy gospo­dar­stwa agro­tu­ry­stycz­ne­go albo zatrzy­mać się w neo­go­tyc­kim pała­cu w Krze­śli­cach, odda­lo­nym oko­ło 7 km od zachod­niej gra­ni­cy par­ku. W cza­sie orga­ni­zo­wa­nych tu w każ­dą pierw­szą sobo­tę czerw­ca Spo­tkań Mło­dych, mia­stecz­ko namio­to­we dla tysię­cy piel­grzy­mów wyra­sta na Polach Led­nic­kich pomię­dzy wsia­mi Skrze­tu­sze­wo i Imioł­ki, nad pół­noc­no-zachod­nim brze­giem Lednicy.

Ryn­no­we jezio­ro o dłu­go­ści 7,3 km sta­no­wi 7 pro­cent powierzch­ni całe­go Led­nic­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go. Pozo­sta­ła część to głów­nie pola upraw­ne. Więk­szość oko­licz­nych lasów zosta­ła wykar­czo­wa­na już w okre­sie inten­syw­ne­go osad­nic­twa we wcze­snym śre­dnio­wie­czu. Poza naj­waż­niej­szym gro­dem Miesz­ka na Ostro­wie Led­nic­kim, zacho­wa­ły się tu pozo­sta­ło­ści paru innych, nie­wiel­kich warow­ni z okre­su śre­dnio­wie­cza, a nawet ludz­kich osad z okre­su neolitu.

Nad pół­noc­nym brze­giem Led­ni­cy prze­bie­ga wiel­ko­pol­ski odci­nek Dro­gi Św. Jaku­ba, spe­cjal­nie ozna­ko­wa­ne­go szla­ku piel­grzym­ko­we­go do naj­słyn­niej­sze­go w Euro­pie sank­tu­arium San­tia­go de Com­po­ste­la w Hisz­pa­nii. Z reli­gią chrze­ści­jań­ską, a przede wszyst­kim z począt­ka­mi Pań­stwa Pol­skie­go jest też nie­ro­ze­rwal­nie zwią­za­na naj­więk­sza z wysp jezio­ra, Ostrów Led­nic­ki. To na nim według czę­ści histo­ry­ków miał prze­jąć chrzest Miesz­ko I. Przy­kry­te dachem pozo­sta­ło­ści ksią­żę­ce­go gro­du moż­na dziś podzi­wiać w dzia­ła­ją­cym na wyspie Muzeum Pierw­szych Piastów.

W cza­sach Miesz­ka, Ostrów Led­nic­ki był połą­czo­ny z zachod­nim i wschod­nim brze­giem jezio­ra mosta­mi. Obec­nie na wyspę moż­na dostać się jedy­nie pro­mem, kur­su­ją­cym z poło­żo­ne­go po wschod­niej stro­nie tzw. Małe­go Skan­se­nu, któ­ry jest czę­ścią Wiel­ko­pol­skie­go Par­ku Etno­gra­ficz­ne­go. Na cały kom­pleks, wraz z Ostro­wem Led­nic­kim, obo­wią­zu­je wspól­ny bilet wstę­pu. W Małym Skan­se­nie odtwo­rzo­no dla tury­stów śre­dnio­wiecz­ną osa­dę. Stoi tu tak­że naj­star­szy w Pol­sce, XVI-wiecz­ny wia­trak koź­lak. Jeśli u kogoś zwie­dza­nie pobu­dzi ape­tyt, może się w Małym Skan­se­nie posi­lić w posta­wio­nej nad samym brze­giem jezio­ra, drew­nia­nej sma­żal­ni ryb „Ryba­ków­ka”.

Nie­opo­dal osa­dy znaj­du­je się więk­szy skan­sen w Dzie­ka­no­wi­cach, w któ­rym zgro­ma­dzo­no wie­le uro­kli­wych zabyt­ków wiej­skiej archi­tek­tu­ry Wiel­ko­pol­ski z okre­su od XVI do począt­ków XX w. W sezo­nie tury­stycz­nym pomię­dzy kry­ty­mi strze­chą cha­ta­mi i sto­do­ła­mi moż­na natknąć się na gru­py insce­ni­za­cyj­ne w tra­dy­cyj­nych chłop­skich stro­jach. Po prze­kro­cze­niu pro­gu ślicz­ne­go Dwor­cu ze Stru­dzień­ca, prze­nie­sie­my się tu w świat daw­nej pol­skiej szlachty.

fot. Wiki­pek, Wiki­me­dia, Ostrów Lednicki
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments