Łom­żyń­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy obej­mu­je roz­le­głe obsza­ry dzi­kiej przy­ro­dy w woje­wódz­twie pod­la­skim. W tutej­szych roz­le­wi­skach rze­ki Narwi pły­wa­ją bobry i rzad­kie pła­zy, a przy brze­gach bro­dzą łosie i pta­ki. Do naj­cen­niej­szych rezer­wa­tów i innych atrak­cji moż­na dotrzeć roz­bu­do­wa­ny­mi szla­ka­mi dla pie­szych i rowerzystów.

Park roz­cią­ga się na połu­dnio­wy wchód o Łom­ży i wraz z sze­ro­ką otu­li­ną zaj­mu­je ponad 12 tysię­cy hek­ta­rów, obej­mu­jąc połu­dnio­wą część Wyso­czy­zny Kol­neń­skiej i pół­noc­ne obsza­ry Mię­dzy­rze­cza Łom­żyń­skie­go. Rzeź­ba tere­nu par­ku jest bar­dzo zróż­ni­co­wa­na. Pła­skie łąki i roz­le­wi­ska są oto­czo­ne łagod­ny­mi, zale­sio­ny­mi wzgó­rza­mi more­no­wy­mi. Doli­na rze­ki Narwi nale­ża­ła przez wie­ki do naj­trud­niej dostęp­nych i w naj­mniej­szym stop­niu tknię­tych przez cywi­li­za­cję mikro­re­gio­nów kon­ty­nen­tu. Obec­nie bogac­two tutej­szej przy­ro­dy jest praw­dzi­wym skar­bem w wymia­rze tury­stycz­nym i eko­lo­gicz­nym. Podob­ne miej­sca w Euro­pie moż­na dziś poli­czyć na pal­cach jed­nej ręki.

W Łom­żyń­skim Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym moż­na zatrzy­mać się w jed­nym z licz­nych gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych. Na tury­stów cze­ka­ją rów­nież hote­le i zajaz­dy w samej Łom­ży, leżą­cej na gra­ni­cy par­ku. Do tego mia­sta powin­ni zaj­rzeć szcze­gól­nie wszy­scy fani histo­rii. Moż­na w nim podzi­wiać potęż­ną twier­dzę, któ­rą na roz­kaz cara Rosji wybu­do­wa­no na prze­ło­mie XIX i XX w. Mia­ła bro­nić mia­sta i prze­pra­wy przez Narew przed spo­dzie­wa­nym natar­ciem wojsk nie­miec­kich z pobli­skich Prus Wschod­nich. Obec­nie w for­te­cy odby­wa­ją się kostiu­mo­we insce­ni­za­cje daw­nych bitew, a jej beto­no­we bun­kry są dobrym miej­scem do orga­ni­za­cji m.in. imprez tanecznych.

Na połu­dnio­wych obrze­żach Łom­ży, we wsi Sta­ra Łom­ża Przy Szo­sie, roz­po­czy­na się pie­szy szlak tury­stycz­ny PTTK pro­wa­dzą­cy w głąb par­ku kra­jo­bra­zo­we­go. Docie­ra do osa­dy Stru­mień Nad­rzecz­ny przy zako­lu rze­ki. Znaj­du­je się w nim chęt­nie odwie­dza­ny przez tury­stów punkt wido­ko­wy, z któ­re­go moż­na podzi­wiać pięk­no kra­jo­bra­zów Doli­ny Narwi. Szlak tury­stycz­ny pro­wa­dzi dalej na połu­dnio­wy wschód do nie­wiel­kiej wsi Pnie­wo. W pobli­skich lasach znaj­du­ją się mogi­ły Żydów i Pola­ków pomor­do­wa­nych w tym miej­scu przez hitle­row­ców w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Trakt koń­czy się miej­sco­wo­ści Gać, w któ­rej moż­na prze­pra­wić się przez rze­kę o tej samej nazwie.

Tury­ści na dwóch kół­kach wybie­ra­ją naj­czę­ściej szlak pie­szo-rowe­ro­wy Chwa­ły Orę­ża Pol­skie­go, bie­gną­cy po pół­noc­no-wschod­niej stro­nie rze­ki. Zaczy­na się w zlo­ka­li­zo­wa­nej w pobli­żu Twier­dzy Łom­ża miej­sco­wo­ści Pęt­ni­ca i pro­wa­dzi dalej do rezer­wa­tu przy­ro­dy Kali­no­wo. Jadąc jesz­cze dalej na wschód, moż­na stam­tąd dotrzeć do Droz­do­wa i zwie­dzić tam­tej­sze Muzeum Przyrody.

Z Łom­ży na wyciecz­kę po rze­ce Narwi war­to wybrać się tak­że gon­do­lą. Tury­stycz­ne rej­sy przez Łom­żyń­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy dają nie­zwy­kłą oka­zję obser­wa­cji żyją­cych nad brze­ga­mi rze­ki roślin i zwie­rząt. Łom­żyń­scy gon­do­lie­rzy ofe­ru­ją tak­że wyciecz­ki tema­tycz­ne, prze­my­śla­ne spe­cjal­nie np. dla zapa­lo­nych orni­to­lo­gów, posze­rza­ją­cych swo­ją wie­dzą eko­lo­gicz­ną szkol­nych wycie­czek, czy dla nowo­żeń­ców. Coraz więk­szą popu­lar­no­ścią na tym malow­ni­czym szla­ku wod­nym cie­szą się oczy­wi­ście weso­łe, fir­mo­we szko­le­nia z dala od cywilizacji.

fot. Mar­cin Sochac­ki, Wiki­me­dia Commons
5 1 vote
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments