Transkrypcja: Manewrowanie kajakiem

W tej chwi­li poka­że­my Wam w jaki spo­sób efek­tyw­niej zakrę­cać wio­słu­jąc do przo­du. Więk­szość z Was pew­nie wie, że zakrę­ca­nie na kaja­ku dwu- czy też jed­no­oso­bo­wym jest moż­li­we poprzez wio­sło­wa­nie z jed­nej stro­ny; napę­dza­jąc kajak z jed­nej stro­ny – wio­słu­jąc z pra­wej bur­ty cały czas kajak skrę­ca nam w lewo. Za chwi­le poka­że­my w jaki spo­sób robić to efek­tyw­niej sto­su­jąc tzw. “sze­ro­kie pociągnięcia”.

Zwróć­cie uwa­gę, że pió­ro Kuba wkła­da dale­ko od kaja­ka i całe wio­sło jest nie­mal rów­no­le­głe do powierzch­ni wody. I w taki spo­sób wyko­nu­je­my sze­ro­kie pocią­gnię­cia, któ­re są dużo bar­dziej efek­tyw­ne jeśli cho­dzi o zakrę­ca­nie łódką.

Może­my też zwłasz­cza pły­wa­jąc po dużych akwe­nach sto­so­wać korek­cję kur­su uży­wa­jąc wio­sła jako ste­ru. Pły­nąc na wprost kaja­kiem zosta­wia­my wio­sło z tyłu, odchy­la­jąc pió­ro od kaja­ka, w jed­ną i dru­gą stro­nę uzy­sku­je­my korek­cję kur­su w pożą­da­nym przez nas kie­run­ku. Atu­tem takie­go roz­wią­za­nia jest brak wytra­ce­nia pręd­ko­ści. Jeże­li sto­su­je­my kla­sycz­ne roz­wią­za­nia kontr­ują­ce, kajak jed­no­cze­śnie hamu­je; przy uży­ciu ste­ru zacho­wu­je­my pręd­kość, gdyż opór jest mniejszy.

Naj­czę­ściej pły­wa­my w osa­dach 2‑osobowych, więc waż­ną rolę odgry­wa zgra­nie się zespo­łu. Naj­le­piej przy­jąć zasa­dę, że oso­ba z przo­du wspie­ra jedy­nie ster­ni­ka w ste­ro­wa­niu, a to i tak jest raczej kwe­stia zaawan­so­wa­na, nato­miast oso­ba z przo­du powin­na kajak napę­dzać, a wszel­kie role ste­ru­ją­ce powin­ny być u sternika.

Bar­dzo waż­na jest rów­nież syn­chro­ni­za­cja i wio­sło­wa­nie w jed­nym tem­pie, któ­re rów­nież nada­je oso­ba z przo­du, gdyż ster­nik widzi w jaki spo­sób wio­słu­je i ster­nik wyda­je komen­dy oso­bie z przo­du odno­śnie okre­ślo­ne­go wio­sło­wa­nia. Zacznie­my z prawej..?