Maty lub mate­ra­ce są waż­ne pod­czas wszyst­kich wędró­wek. Słu­żą do ochro­ny przed zim­nem pod­czas snu, sta­no­wią waż­ną, dol­ną izo­la­cję nasze­go lego­wi­ska. Dobra mata zapew­ni też o wie­le bar­dziej wygod­ne spanie.

Typy mat

Dmuchane materace

W uży­ciu były już od daw­na. Aby móc się na nich poło­żyć, trze­ba naj­pierw wypeł­nić je powie­trzem za pomo­cą pomp­ki lub po pro­stu wdmu­chać je usta­mi. Dmu­cha­ne mate­ra­ce są wygod­ne i sta­no­wią dobrą war­stwę izo­la­cyj­ną. Ich głów­ną wadą jest to, że łatwo je prze­bić i powie­trze będzie z nich ucie­kać. Spraw­dza­ją się lepiej na base­nie lub gdy śpi­my w pomiesz­cze­niach, już daw­no zastą­pio­ne w aktyw­nej tury­sty­ce przez kari­ma­ty i mate­ra­cy­ki samopompujące.

Karimaty

Wypar­ły mate­ra­ce. Two­rzą war­stwę izo­la­cyj­ną poprzez zatrzy­my­wa­nie powie­trza w malut­kich jamach. Kari­ma­ty są gene­ral­nie cień­sze i mniej wygod­ne niż dmu­cha­ne mate­ra­ce, ale za to lżej­sze i nie trze­ba ich pom­po­wać, dobrze dzia­ła­ją w połą­cze­niu z alu­ma­tę izo­lu­ją­cą od podłoża.

Maty samopompujące

Powsta­ły z połą­cze­nia mate­ra­ca i kari­ma­ty i łączą w sobie ich zale­ty. Gdy są zwi­nię­te, łatwo moż­na je napom­po­wać poprzez otwar­cie zawo­ru, w jaki są wypo­sa­żo­ne. Moż­na rów­nież wdmu­chać do nich wię­cej powie­trza zanim zamknie się zawór. Jeśli doj­dzie do ich prze­kłu­cia łatwo moż­na je napra­wić. Dobrą matę tego typu moż­na spo­koj­nie uży­wać wie­le lat.

Maty – charakterystyka

Rozmiar i waga

Paku­jąc ple­cak na wypra­wę nale­ży wziąć pod uwa­gę wiel­kość i roz­miar mat. Nowe samo­pom­pu­ją­ce maty miesz­czą się już w małym 30cm pokrowcu…

Transport

Maty nosi się zwy­kle na zewnątrz ple­ca­ka, czę­sto są zwi­nię­te i przy­cze­pio­ne do spodu ple­ca­ka lub pod jego kla­pą. gdy wybie­ra­my ple­cak, nale­ży zwró­cić uwa­gę czy ma on spe­cjal­ne moco­wa­nia, by bez pro­ble­mu móc prze­no­sić matę. War­to też dobrze zabez­pie­czyć matę przed wil­go­cią, star­sze mode­le moc­no nasią­ka­ją wodą.

Inne zastosowanie

Pomi­ja­jąc ich oczy­wi­ste zasto­so­wa­nie jako ele­ment noc­le­gu, pod­kład­ki mogą być wyko­rzy­sta­ne pod­czas prze­kra­cza­nia stru­mie­ni lub do osło­ny namio­tu, mogą też pomóc zabez­pie­czyć sprzęt pod­czas transportu.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments