Klu­by Wyso­ko­gór­skie w War­sza­wie i Kra­ko­wie zapra­sza­ją na XXIII Memo­riał im. Jana Strze­lec­kie­go w nar­ciar­stwie wyso­ko­gór­skim w dniu 12 mar­ca 2011 roku (sobo­ta).

Pla­no­wa­ny jest wspól­ny start na czas w zespo­łach 2‑osobowych: godz. 9.00 Pola­na Cho­cho­łow­ska przed schro­ni­skiem (1100 m npm.). Zjazd dro­gą do roz­ga­łę­zie­nia szla­ku do dol. Sta­ro­ro­bo­ciań­skiej (1000 m npm.). Stąd tą doli­ną, wzdłuż czar­ne­go szla­ku, na szczyt Zadnie­go Orna­ku (1867 m npm), gdzie meta pod­bie­gu na czas. Ze szczy­tu Zadnie­go Orna­ku start zjaz­du na czas w parach po bram­kach gra­nią w kie­run­ku Siwej Prze­łę­czy (1812 m) i dalej aż do gór­nej gra­ni­cy lasu w dol. Sta­ro­ro­bo­ciań­skiej (wys. ok. 1400 m).
Stąd:

  1. Gru­pa “spor­to­wa” prze­bie­ga odci­nek fakul­ta­tyw­ny: wra­ca tra­są pod­bie­gu na Orna­czań­ską Prze­łęcz (1795 m) i dalej gra­nią Orna­ku aż na na przeł. Iwa­niac­ką (1459 m nmp), po czym zjazd do dol. Cho­cho­łow­skiej i powrót do schro­ni­ska na hali Chochołowskiej.
  2. Gru­pa “tury­stycz­na” i mło­dzież 16–18 lat, po zjeź­dzie na czas wra­ca dol. Sta­ro­ro­bo­ciań­ską do dol. Cho­cho­łow­skiej i schro­ni­ska tamże.

Lista star­to­wa będzie zamknię­ta na 30 minut przed star­tem na pola­nie Cho­cho­łow­skiej. Warun­kiem uczest­nic­twa jest człon­kow­stwo pol­skie­go bądź zagra­nicz­ne­go klu­bu alpi­ni­stycz­ne­go, oraz wpła­ce­nie 60 zł na oso­bę na pokry­cie kosz­tów uro­czy­ste­go zakoń­cze­nia zawodów.

Zawo­dy odby­wa­ją się w ramach Pucha­ru Pol­ski Ama­to­rów „ Ber­ghaus Cup 2011” , oraz Pucha­ru Pol­ski PZA w Narc. Wyso­ko­gór­skim. Zawod­ni­cy star­tu­ją­cy w ramach PP PZA mają zniż­kę 20 zł.

Uwa­ga! Koniecz­ność posia­da­nia kasków ochron­nych oraz “Piep­sów”. Oso­by chcą­ce star­to­wać w gru­pie “spor­to­wej” muszą dodat­ko­wo być wypo­sa­żo­ne w łopa­ty i son­dy lawi­no­we (ew. do wypo­ży­cze­nia w Tatra-Trade).
Orga­ni­za­to­rzy pro­szą o wcze­śniej­sze zgła­sza­nie uczest­ni­ków w celu rezer­wa­cji noc­le­gów w schro­ni­sku w schro­ni­sku na Cho­cho­łow­skiej (cena 25–30 zł za pierw­szą noc, dodat­ko­wa noc z sobo­ty na nie­dzie­lę gratis.)

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments