Miej­sce war­te namie­rze­nia to kon­kurs dla wszyst­kich, któ­rzy cenią sobie zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach kra­jo­bra­zy, ale nie tylko.

Chcie­li­by­śmy wspól­nie zapeł­nić naszą mapę pro­po­zy­cja­mi cie­ka­wych atrak­cji, kli­ma­tycz­nych “miej­scó­wek”, uro­czysk czy punk­tów wido­ko­wych. Mogą to być zarów­no budyn­ki, pomni­ki, mosty, jak i skał­ki, drze­wa, pla­ce, pla­że czy pola­ny. Jed­nym zda­niem — wszyst­ko, gdzie miło jest się zatrzy­mać na chwi­lę i rozejrzeć.

Jeśli znasz takie miej­sca — podziel się nimi na łamach ser­wi­su doda­jąc nowe POI. W polu “gru­pa” ustaw “HOLUX”, wgraj zdję­cie i napisz kil­ka słów, tak by jak naj­le­piej pre­zen­to­wa­ło się na stro­nie i spodo­ba­ło głosującym.

Aby w polu “Gru­pa” poja­wił się HOLUX, klik­nij zie­lo­ny baner “Dołącz” znaj­du­ją­cy się po pra­wej stro­nie na kon­cie dane­go part­ne­ra. Naj­le­piej zrób to od razu kli­ka­jąc tutaj.

War­to poświę­cić chwi­lę i dodać ich kil­ka, bowiem zwy­cięz­ców wyło­ni­my w trzech kategoriach:

  • naj­bar­dzej lubia­ne miejsce,
  • naj­wię­cej zgło­szo­nych propozycji,
  • nagro­da dla oso­by, któ­rej pro­po­zy­cje wzbu­dzą naj­więk­szą sym­pa­tię Jury.

Na zgło­sze­nia cze­ka­my do 18 sierp­nia, nato­miast gło­so­wa­nie potrwa do 30. sierp­nia.

Nagro­da­mi w kon­kur­sie są urzą­dze­nia GPS mar­ki HOLUX — GPSport 245, któ­rych świe­że recen­zje są do prze­czy­ta­nia na naszym forum.

By dodać swo­ją pro­po­zy­cję nale­ży zało­żyć kon­to użyt­kow­ni­ka na TRAIL.PL. War­to je mieć nie tyl­ko z powo­du kon­kur­su — daje ono cho­ciaż­by moż­li­wość pobie­ra­nia śla­dów GPX wszyst­kich szla­ków opu­bli­ko­wa­nych w ser­wi­sie, a akże pla­nów i wycie­czek udo­stęp­nia­nych publicz­nie przez pozo­sta­łych użytkowników.

Prze­czy­taj regu­la­min, dodaj wła­sną pro­po­zy­cję i zobacz, co pole­ca­ją inni!