AMP Kamienna 2011 — Mistrzostwa w Kajakarstwie Górskim

Już po raz XXVIII w dniach 16 — 17 kwiet­nia br. odbę­dą się Mistrzo­stwa w Kaja­kar­stwie Gór­skim „AMP Kamien­na 2011“ w Szklar­skiej Porębie. 
Orga­ni­za­to­rem zawo­dów jest Aka­de­mic­ki Klub Tury­sty­ki Kaja­ko­wej “Bystrze” z Kra­ko­wa oraz Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry, Spor­tu i Aktyw­no­ści Lokal­nej w Szklar­skiej Porę­bie. Impre­za ma cha­rak­ter otwar­ty, mogą w niej wziąć udział w odręb­nych kate­go­riach zarów­no ama­to­rzy — tury­ści, jak i wyczy­no­wi kaja­ka­rze. Dzię­ki temu, co roku gro­ma­dzi ona sym­pa­ty­ków kaja­kar­stwa z całej Pol­ski sta­jąc się oka­zją do spo­tka­nia we wspól­nym gro­nie, rywa­li­za­cji i dobrej zabawy.

Zawo­dy roz­gry­wa­ne są w zjeź­dzie kaja­ko­wym, czy­li prze­pły­nię­ciu na czas okre­ślo­ne­go odcin­ka rze­ki gór­skiej, bez żad­nych bra­mek, dowol­nie wybra­ną przez sie­bie dro­gą. Uczest­ni­cy będą mie­li za zada­nie poko­nać odci­nek rze­ki Kamien­na o trud­no­ści od WW 3 do WW 4 (w przy­pad­ku wyso­kie­go sta­nu wody do WW 5) – w sze­ścio­stop­nio­wej ska­li WW.

„AMP Kamien­na”, w prze­ci­wień­stwie do zawo­dów na sztucz­nych torach kaja­ko­wych, odby­wa się na natu­ral­nej rze­ce, co nie­sie ze sobą dużo więk­szą nie­prze­wi­dy­wal­ność i zwią­za­ne z nią emo­cje. Kamien­na jest jed­ną z naj­trud­niej­szych rzek gór­skich w Polsce.

Orga­ni­za­to­rzy ser­decz­nie zapra­sza­ją wszyst­kich sym­pa­ty­ków kaja­kar­stwa gór­skie­go do wzię­cia udzia­łu w zawo­dach i do kibicowania.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments