Mara­ton Tere­no­wy Bli­sko Otwoc­ka, daw­niej Otwoc­ki PREHARP to zawo­dy na orien­ta­cje, roz­gry­wa­ją­ce się w naj­bliż­szym sąsiedz­twie mia­sta Otwock i powia­tu otwoc­kie­go. Orga­ni­zo­wa­ne są od 2005r. mniej lub bar­dziej sys­te­ma­tycz­nie, zazwy­czaj dwa razy do roku: na wio­snę i jesień. Zasa­dy są bar­dzo pro­ste: zawod­ni­cy na star­cie dosta­ją mapę oraz opis punktów.

Zada­niem jest odna­le­zie­nie i potwier­dze­nie na kar­tach jak naj­więk­szej licz­by punk­tów kon­tro­l­nych w zało­żo­nym cza­sie. Opty­mal­na tra­sa zali­cze­nia wszyst­kich punk­tów to oko­ło 100km dro­ga­mi zarów­no leśny­mi, polny­mi jak i asfal­to­wy­mi. Do kla­sy­fi­ka­cji nie jest wyma­ga­ne zali­cze­nie wszyst­kich punk­tów, czy prze­je­cha­nie okre­ślo­nej ilo­ści kilo­me­trów, dzię­ki cze­mu, nawet nie­do­świad­czo­ny zawod­nik będzie się dosko­na­le bawił, pozna­jąc oko­li­cę na dwóch kółkach.

To Ty wybie­rasz tra­sę, To Ty decy­du­jesz. Na naj­bliż­szą edy­cję zapra­sza­my w sobo­tę 09.04.2011 do Otwoc­ka, a dokład­niej do Miej­skie­go Oddzia­łu Kul­tu­ry w Mlą­dzu, przy uli­cy Majo­wej 202. Po impre­zie tra­dy­cyj­nym zwy­cza­jem odbę­dzie się ogni­sko, któ­re jest dosko­na­łą oka­zją do wymia­ny wra­żeń i pozna­nia innych rowerzystów.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments