W te waka­cje mie­li­śmy moż­li­wość testo­wa­nia czte­rech mode­li urzą­dzeń GPS mar­ki HOLUX. Nasi teste­rzy zabra­li je w teren, aby spraw­dzić czy ich opi­sy na stro­nie pro­du­cen­ta są praw­dzi­we. Jak to zwy­kle bywa, każ­dy odbior­nik miał swo­je plu­sy i minu­sy, jed­nak wszyst­ko zale­ży tak napraw­dę od nasze­go pla­nu wyprawy.

Wspól­ną cechą wszyst­kich testo­wa­nych GPSów jest z pew­no­ścią wytrzy­ma­ła obu­do­wa, mała waga urzą­dze­nia i poręcz­ny kształt. Jaskra­we kolo­ry pozwa­la­ją na łatwe odna­le­zie­nie ich w ple­ca­ku czy wyso­kiej tra­wie. Jedy­ne, co w tej kwe­stii moż­na by zmie­nić to współ­czyn­nik tar­cia — pla­stik, z któ­re­go jest wyko­na­na jest dość śli­ski. Przy­da­ło­by się jakieś ogu­mo­wa­nie, cho­ciaż robo­czo wystar­czy taśma izolacyjna 😉

Poni­żej pre­zen­tu­je­my syn­te­tycz­ne zesta­wie­nie opi­nii naszych recen­zen­tów na temat testo­wa­nych urzą­dzeń. Jeśli chce­cie je prze­te­sto­wać pod­czas wła­snej wypra­wy, daj­cie znać na info@trail.pl!

Holux GPSport 245

Zale­ty: lek­ki; poręcz­ny; dobry na rower (prak­tycz­ny mon­taż, któ­ry w razie zgu­bie­nia łatwo zastą­pić); szyb­ko łapie zasięg; łatwa obrób­ka śla­du w dołą­czo­nym programie.

Wady: gubi sygnał w tere­nie gór­skim (nawet na 2 minu­ty); pod­świe­tla­nie bar­dzo zja­da baterię.

Link do peł­nej recenzj: http://forum.trail.pl/post376.html#p376

Holux GPSport 260

Zale­ty: pro­ste, wytrzy­ma­łe moco­wa­nie uchwy­tu; moż­li­wość moco­wa­nia w pio­nie i pozio­mie; odpor­ny na wstrzą­sy, zabru­dze­nia i wodę; trans­pa­rent­ne wyświe­tla­nie sta­ty­styk tra­sy oraz zapis śla­du w tle; bary­me­trycz­ny wyso­ko­ścio­mierz; opro­gra­mo­wa­nie potra­fi przy­pi­sać geo­ta­gi do zdjęć zebra­nych pod­czas wyprawy.

Wady: nie­pew­ne moco­wa­nie urzą­dze­nia w uchwy­cie (blo­ka­da nie dzia­ła jak nale­ży); brak moż­li­wo­ści wymia­ny bate­rii — koniecz­ność ładowania.

Link do peł­nej recenzj: http://forum.trail.pl/topic94-holux-gpsport-260.html

Holux GPSport 260 Pro

Zale­ty: duży, czy­tel­ny wyświe­tlacz; pol­skie menu i instruk­cja; bate­ria wytrzy­mu­je ponad 15h inten­syw­ne­go użyt­ko­wa­nia urzą­dze­nia; solid­na obudowa.

Wady: joy­stick dzia­ła dość opor­nie; za mała pamięć punk­tów orien­ta­cyj­nych (tyl­ko 20); spa­la­nie kalo­rii okre­ślo­ne czy­sto sta­ty­stycz­nie; brak moż­li­wo­ści usu­nię­cia poje­dyn­czych logów z pozio­mu urządzenia.

Link do peł­nej recenzj: http://forum.trail.pl/topic95-holux-gpsport-260pro.html

Holux Fun Trek 130

Zale­ty: szyb­ki czas łado­wa­nia aku­mu­la­to­ra; dokład­ny kom­pas; ekran doty­ko­wy dzia­ła bez pro­ble­mu, moż­na go obsłu­gi­wać pal­ca­mi lub dowol­nym wskaź­ni­kiem (np. paty­kiem); kolo­ro­wy wyświetlacz.

Wady: jeśli nie będzie­my mie­li dostę­pu do prą­du, nie nała­du­je­my aku­mu­la­to­ra (ratun­kiem jest pod­pię­cie się do czy­je­goś lap­to­pa, ponie­waż łado­wa­nie dzia­ła za pomo­cą złą­cza USB); brak pol­skiej wer­sji językowej.

Link do peł­nej recenzj: http://forum.trail.pl/post377.html#p377