Zastanawialiście się ile jest w Polsce rodzajów szlaków turystycznych? Jak są znakowane na mapie i w terenie? My tak! Po trzech latach działania serwisu, postanowiliśmy zrewidować zawartość naszej bazy, przeczesać internet i sprawdzić okolicę. Chcielibyśmy zebrać w jednym miejscu wszystkie typy  i oznaczenia szlaków z jakimi się spotkamy w terenie, a następnie podzielić się tą wiedzą z wszystkimi zainteresowanymi.

Oznakowanie szlaków
Ozna­ko­wa­nie szla­ków w Luso­wie k. Poznania

Każ­dy z nas zna pod­sta­wo­we ozna­cze­nie szla­ku tury­stycz­ne­go w Pol­sce — trzy paski tej samej sze­ro­ko­ści, dwa bia­łe a środ­ko­wy w kolo­rze żół­tym, czer­wo­nym, czar­nym, zie­lo­nym lub nie­bie­skim. Jeśli dodat­ko­wo znaj­du­je się nad nim nama­lo­wa­ny rower, to jasne jest dla każ­de­go, że to szlak rowerowy.

Taki model zna­ko­wa­nia był obec­ny na tere­nie nasze­go kra­ju od lat 20. XX wie­ku — wcze­śniej, sto­so­wa­no poje­dyn­czą czer­wo­ną kre­skę, któ­rą nie­co póź­niej “wzmac­nia­no” bia­łą linią obok czer­wo­nej. W kolej­nych latach, sieć szla­ków ule­gła zagęsz­cze­niu a tak­że poja­wi­ła się koniecz­ność roz­róż­nie­nia tras dla pie­szych od tras kolar­skich, czy doda­nie ozna­czeń tras dedy­ko­wa­nych spe­cjal­nym aktyw­no­ściom (jak nor­dik wal­king) czy tema­ty­ce (tra­sy dydaktyczne).

Obec­nie moż­na nali­czyć kil­ka­dzie­siąt róż­nych ozna­ko­wań szla­ków w tere­nie, o bar­dzo zróż­ni­co­wa­nych kształ­tach i for­mie (tablicz­ki na “tycz­kach” czy  obraz­ki malo­wa­ne na drze­wach). Czę­ścio­wo jest to spo­wo­do­wa­ne fak­tem, iż zna­ko­wa­nie szla­ków nie leży już tyl­ko w rękach Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Tury­stycz­no — Kra­jo­znaw­cze­go, a z dru­giej stro­ny, że nie ma jasnych prze­pi­sów praw­nych czy cho­ciaż­by sze­ro­ko przy­ję­tej meto­do­lo­gii (roz­sze­rza­ją­cej sys­tem zna­ków PTTK). Z dru­giej stro­ny, taki stan zapew­nia spo­rą swo­bo­dę  i więk­sze moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia sym­bo­li, barw czy całych logotypów.

Nie­ste­ty odno­si­my wra­że­nie, że mimo wie­lo­let­nie­go zain­te­re­so­wa­nia tury­sty­ką aktyw­ną i zaan­ga­żo­wa­nia w jej pro­mo­cję, nie uda­je się nam szyb­ko odpo­wie­dzieć na pro­ste pyta­nia: jakie szla­ki mamy w Pol­sce? Ile tych szla­ków jest? Ile kilo­me­trów? Nie byli­by­śmy jed­nak sobą,  gdy­by­śmy mimo tru­dów i prze­ciw­no­ści nie pró­bo­wa­li tych odpo­wie­dzi zna­leźć, dla­te­go zapra­sza­my do wspól­ne­go TROPIENIA SZLAKÓW!

JAK WYTROPIĆ SZLAK?

1. Będąc na spa­ce­rze, w dro­dze do pra­cy czy szko­ły miej oczy sze­ro­ko otwar­te — “zna­ki” cza­ją się wszędzie!

2. Kie­dy zwę­szysz trop, zrób zdję­cie i prze­ślij na info@trail.pl (tytuł wia­do­mo­ści: NA TROPIE SZLAKU).

Wszyst­kie nade­sła­ne zdję­cia, po zaak­cep­to­wa­niu przez mode­ra­to­rów zosta­ną doda­ne go gale­rii pod arty­ku­łem. Dla naj­ak­tyw­niej­szych tro­pi­cie­li prze­wi­du­je­my drob­ne upominki.

Zapra­sza­my do wspól­nej zabawy!