Nad­bu­żań­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy leży w pół­noc­no-wschod­niej czę­ści woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go. Obej­mu­je cen­ne przy­rod­ni­czo obsza­ry wokół dol­ne­go bie­gu spo­koj­nie mean­dru­ją­ce­go Bugu. Oprócz lasów i tra­dy­cyj­nych obsza­rów rol­ni­czych, park ofe­ru­je nie lada atrak­cje dla miło­śni­ków sta­rych pała­ców oraz cyklistów.

Nad­bu­żań­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy sąsia­du­je od wscho­du z Par­kiem Kra­jo­bra­zo­wym Pod­la­ski Prze­łom. Jest to jeden z naj­roz­le­glej­szych obsza­rów chro­nio­nych w Pol­sce, któ­ry swym obsza­rem obej­mu­je m.in. pusz­cze Bia­łą i Kamie­nic­ką, Lasy Łochow­skie i Lasy Cera­now­skie. Wie­le tutej­szych obsza­rów leśnych ma cha­rak­ter zbli­żo­ny do natu­ral­ne­go i moż­na w nich spo­tkać ponad 100-let­nie, pomni­ko­we drze­wa. Na obsza­rze par­ku wokół kory­ta Bugu wystę­pu­je wie­le sta­ro­rze­czy i tere­nów pod­mo­kłych, któ­re wraz z pobli­ski­mi lasa­mi dosko­na­le nada­ją się do życia dla wie­lu gatun­ków pta­ków i innych zwie­rząt, m.in. bobrów, łosi, saren i dzi­ków. Przez park prze­pły­wa­ją tak­że frag­men­ty rzek Narew i Liwiec, przez któ­re wio­dą popu­lar­ne szla­ki kaja­ko­we. Aby zacho­wać miej­sco­we bogac­two przy­rod­ni­cze, w par­ku wyzna­czo­no aż 12 rezer­wa­tów przyrody.

Odwie­dza­jąc Nad­bu­żań­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy i jego otu­li­nę, moż­na zatrzy­mać się w jed­nym z wie­lu gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych, ośrod­ków let­ni­sko­wych i pól namio­to­wych. Na bar­dziej wyma­ga­ją­cych tury­stów cze­ka­ją tu też luk­su­so­we hote­le zlo­ka­li­zo­wa­ne w zabyt­ko­wych pała­cach. Pierw­szy z nich to neo­re­ne­san­so­wa, oto­czo­na par­kiem rezy­den­cja z XIX w. w Łocho­wie, mie­ście usy­tu­owa­nym w połu­dnio­wo-zachod­niej otu­li­nie par­ku. Uwa­gę zwra­ca­ją w nim rów­nież urzą­dzo­ny w sta­rej paro­wo­zow­ni, XIX-wiecz­ny dwo­rzec kole­jo­wy oraz towa­rzy­szą­ce mu budyn­ki. Inną cie­ka­wą pro­po­zy­cją na noc­leg przy Nad­bu­żań­skim Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym jest baro­ko­wo-kla­sy­cy­stycz­ny, XVII-wiecz­ny pałac Osso­liń­skich w Ste­ry­niu. Zespół two­rzy pię­tro­wy, pro­sto­kąt­ny budy­nek wraz z dwie­ma bocz­ny­mi ofi­cy­na­mi, opla­ta­ją­cy­mi z dwóch stron owal­ny pod­jazd. Cały kom­pleks jest oto­czo­ny pięk­nym par­kiem. W miej­sco­wo­ści tej na uwa­gę zasłu­gu­je tak­że póź­no­ba­ro­ko­wy kościół para­fial­ny z epo­ki stanisławowskiej.

Z Łocho­wa moż­na wybrać się na wyciecz­kę ozna­ko­wa­nym na zie­lo­no Łochow­skim Szla­kiem Rowe­ro­wym. Pro­wa­dzi on na więk­szo­ści odcin­ków przez leśne, utwar­dzo­ne dro­gi oraz nad brze­ga­mi rzek. Ma przy tym cha­rak­ter rowe­ro­wej pętli – roz­po­czy­na się i koń­czy w Łocho­wie. Pierw­szym przy­stan­kiem na szla­ku po wyje­cha­niu z tej miej­sco­wo­ści jest wieś Cho­ina, a po któ­rej wkra­cza się na teren Pusz­czy Kamie­nic­kiej. Przez pewien czas zie­lo­ny trakt rowe­ro­wy zbie­ga się z czar­nym szla­kiem tury­stycz­nym PTTK, pro­wa­dzą­cym na bar­dziej wyma­ga­ją­ce i nie­zwy­kle malow­ni­cze leśne wznie­sie­nia. Łochow­ski Szlak Rowe­ro­wy docie­ra następ­nie do leśni­czów­ki Jerzy­ska, gdzie moż­na w razie potrze­by odpo­cząć i scho­wać się przed desz­czem pod tury­stycz­ną wia­tą. Obok znaj­du­je się miej­sce, gdzie moż­na roz­pa­lić ogni­sko. Szlak wie­dzie następ­nie obok naj­wyż­sze­go wznie­sie­nia w tej oko­li­cy, 116-metro­wej Fie­ro­muż­nej Góry, na któ­rej znaj­du­ją się pozo­sta­ło­ści nie­ste­ty już nie­ist­nie­ją­cej wie­ży wido­ko­wej. Następ­nie trakt bie­gnie obok rzecz­ki Ugoszcz i docie­ra do poro­śnię­te­go sta­ry­mi świer­ka­mi rezer­wa­tu przy­ro­dy „Jagiel”. Kolej­nym przy­stan­kiem jest osie­dle dom­ków let­ni­sko­wych w Szu­mi­nie, skąd szlak pro­wa­dzi pro­sto nad rze­kę Bug. Jadąc dalej wzdłuż jej brze­gu, moż­na dotrzeć do zabyt­ko­wej wsi Kamieńczyk.

Pusz­cza Bia­ła w Nad­bu­żań­skim Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym, fot. Omega933, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments