Nad­go­plań­ski Park Tysiąc­le­cia to park kra­jo­bra­zo­wy utwo­rzo­ny wokół Jezio­ra Gopło. Więk­szość jego tery­to­rium znaj­du­je się w woje­wódz­twie kujaw­sko-pomor­skim, a połu­dnio­wy­mi krań­ca­mi się­ga tak­że jezior Skul­skie­go i Skul­ska Wieś oraz Kana­łu Śle­siń­skie­go w woje­wódz­twie wiel­ko­pol­skim. Gopło leży na Szla­ku Pia­stow­skim i jest wyma­rzo­nym miej­scem dla kaja­ka­rzy, a nad jego brze­ga­mi nie bra­ku­je nie­zwy­kłych świa­dectw historii.

Środ­ko­wą część Nad­go­plań­skie­go Par­ku Tysiąc­le­cia zaj­mu­je rezer­wat chro­nią­cy natu­ral­nie ukształ­to­wa­nie brze­gów roz­le­głe­go Jezio­ra Gopło. Wystę­pu­je tu nie­zwy­kłe bogac­two fau­ny i flo­ry, w tym licz­ne sie­dli­ska pta­ków wędrow­nych. Akwen Gopła cią­gnie się z pół­no­cy na połu­dnie przez 25 km. Jest to naj­więk­sze jezio­ro na całym Poje­zie­rzu Kujaw­skim i dzie­sią­te pod wzglę­dem wiel­ko­ści w Pol­sce, a ze wzglę­du na swo­je roz­mia­ry, w zamierz­chłej prze­szło­ści nosi­ło dum­ną nazwę Mare Polo­no­rum. W pań­stwie pierw­szych Pia­stów odgry­wa­ło bar­dzo waż­ną rolę. Nad jego pół­noc­nym brze­giem leży ponad tysiąc­let­nia Krusz­wi­ca. Z tego powo­du Nad­go­plań­ski Park Tysiąc­le­cia jest dziś waż­nym przy­stan­kiem na tury­stycz­nym Szla­ku Pia­stow­skim. Przez Gopło prze­pły­wa rze­ka Noteć, któ­rą moż­na dopły­nąć zarów­no do Wisły, jak i Odry. W XVIII w. został dopro­wa­dzo­ny do jezio­ra uży­wa­ny do dziś Kanał Śle­siń­ski, zapew­nia­ją­cy akwe­no­wi połą­cze­nie z Wartą.

Nie­mal całe Gopło jest rezer­wa­tem przy­ro­dy, dla­te­go nie ma nad nim zatło­czo­nych ośrod­ków wcza­so­wych i roz­bu­do­wa­nej infra­struk­tu­ry tury­stycz­nej. Nie­wiel­ka przy­stań dla żagló­wek znaj­du­je się w Krusz­wi­cy, z któ­rej moż­na też wybrać się w rejs po Gople stat­kiem wyciecz­ko­wym. To wła­śnie w tym mie­ście naj­le­piej poszu­kać noc­le­gu odwie­dza­jąc Nad­go­plań­ski Park Tysiąc­le­cia. Alter­na­tyw­ną pro­po­zy­cją mogą być roz­pro­szo­ne nad brze­ga­mi jezio­ra gospo­dar­stwa agro­tu­ry­stycz­ne. Do Krusz­wi­cy war­to jed­nak przy­je­chać choć­by ze wzglę­du na uni­kal­ne zabyt­ki. Per­łą tego mia­sta jest romań­ska kole­gia­ta z XII w.. Będąc w Krusz­wi­cy, war­to wejść tak­że na Mysią Wie­żę, daw­ną basz­tę póź­no­go­tyc­kie­go zam­ku, w któ­rej, według legen­dy, myszy zja­dły kró­la Popie­la. Na szczy­cie 32-metro­wej budow­li znaj­du­je się mały taras wido­ko­wy, z któ­re­go roz­cho­dzi się wspa­nia­ły widok na mia­sto i Jezio­ro Gopło.

Gopło moż­na okrą­żyć, obie­ra­jąc popu­lar­ny zie­lo­ny szlak rowe­ro­wy. Pro­wa­dzi on czę­ścio­wo dro­ga­mi grun­to­wy­mi i asfal­to­wy­mi, mija­jąc wie­le cie­ka­wych zakąt­ków i zabyt­ków w roz­rzu­co­nych wokół akwe­nu miej­sco­wo­ściach. Nad­go­plań­ski Park Tysiąc­le­cia jesz­cze lepiej podzi­wiać z pozio­mu wody. Przez Kanał Śle­siń­ski, Gopło i Noteć wie­dzie malow­ni­czy szlak kaja­ko­wy, któ­rym moż­na dopły­nąć z Koni­na, przez Nad­go­plań­ski Park Tysiąc­le­cia, Bar­cin, Łabi­szyn, Nakło nad Note­cią, Czarn­ków, Wie­leń i Drez­den­ko, aż do San­to­ku. Tam szlak kaja­ko­wy wpły­wa do War­ty, docie­ra do Gorzo­wa Wiel­ko­pol­skie­go i dalej do Odry.

W Krusz­wi­cy zaczy­na­ją się też popu­lar­ne tury­stycz­ne trak­ty śla­da­mi histo­rii. Szlak Archi­tek­tu­ry Romań­skiej PTTK pro­wa­dzi stąd do Strzel­na, gdzie stoi wspa­nia­ły śre­dnio­wiecz­ny kościół i klasz­tor nor­ber­ta­nek, a kolej­nym przy­stan­kiem jest Ino­wro­cław i tam­tej­szy kościół pw. NMP z prze­ło­mu XII i XIII w. W Krusz­wi­cy zaczy­na­ją się też „mały” Szlak Pia­stow­ski do Strzel­na, Żni­na, Wene­cji i Bisku­pi­na oraz „duży”, docho­dzą­cy dodat­ko­wo do Gnie­zna, na Ostrów Led­nic­ki i do Poznania.

Widok z Mysiej Wie­ży w Krusz­wi­cy, fot. Rr90, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments