W Nad­mor­skim Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym moż­na zoba­czyć naj­pięk­niej­szy kawa­łek bał­tyc­kie­go wybrze­ża w woje­wódz­twie pomor­skim. Cią­gnie się od Bia­ło­gó­ry na zacho­dzie, aż do Rewy na połu­dnio­wym-wscho­dzie, obej­mu­jąc też swym zasię­giem Pół­wy­sep Hel­ski i część Zato­ki Puc­kiej. Miej­sce to cie­szy się nie­prze­rwa­ną popu­lar­no­ścią stę­sk­nio­nych za Bał­ty­kiem tury­stów. Oprócz zło­ci­stych plaż, ofe­ru­je śród­lą­do­we enkla­wy dzi­kiej przy­ro­dy, do któ­rych pro­wa­dzą licz­ne szla­ki pie­sze i rowerowe.

Pra­wie poło­wę powierzch­ni Nad­mor­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go sta­no­wią lasy, a naj­czę­ściej widzia­nym w nich drze­wem jest sosna. Łatwo natknąć się tu tak­że na tor­fo­wi­ska. Nad piasz­czy­sty­mi pla­ża­mi i wydma­mi krą­żą mewy, a nie­bo w głę­bi lądu patro­lu­ją myszo­ło­wy. Praw­dzi­we bogac­two fau­ny tego regio­nu kry­je się jed­nak w morzu. Oprócz róż­nych gatun­ków ryb i sko­ru­pia­ków, w Zato­ce Puc­kiej żyją tak­że foki, któ­rych popu­la­cja jest w tym rejo­nie stop­nio­wo odtwa­rza­na od lat 90-tych XX w. Tury­ści mogą je obej­rzeć z bli­ska w hel­skim fokarium.

Miejsc noc­le­go­wych, od pen­sjo­na­tów do luk­su­so­wych hote­li, nie bra­ku­je w zasa­dzie w żad­nej z roz­rzu­co­nych po par­ku nad­mor­skich miej­sco­wo­ści. Kem­pin­gi na Helu są od lat ulu­bio­nym miej­scem spę­dza­nia waka­cji wind- i kite-sur­fe­rów, a w swo­jej rezy­den­cji w Jura­cie odpo­czy­wa cza­sem od spraw wagi pań­stwo­wej pol­ski pre­zy­dent. Wybie­ra­jąc jako bazę wypa­do­wą któ­ryś z ośrod­ków wcza­so­wych we Wła­dy­sła­wo­wie, w miej­scu, gdzie Pół­wy­sep Hel­ski spo­ty­ka się ze sta­łym lądem, uzy­ska­my naj­bar­dziej stra­te­gicz­ny dostęp do wszyst­kich szla­ków tury­stycz­nych i ście­żek rowe­ro­wych Nad­mor­skie­go Par­ku Krajobrazowego.

Z Wła­dy­sła­wo­wa do Jura­ty na Helu pro­wa­dzi 26-kilo­me­tro­wy Szlak Rybac­ki. Po dro­dze, wzdłuż pół­wy­spu pro­wa­dzi on do sta­rych i uro­kli­wych osad ryba­ków w Kuź­ni­cy i Jastar­ni. Zacho­wa­ły się tam uro­kli­we, kaszub­skie dom­ki, wznie­sio­ne w czę­ścio­wo drew­nia­nej kon­struk­cji szkie­le­to­wej i zwień­czo­ne spa­dzi­sty­mi dasz­ka­mi. Ta malow­ni­cza prze­szłość ziem Nad­mor­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go sąsia­du­je dziś z nowo­cze­sny­mi hote­la­mi, restau­ra­cja­mi i dep­ta­ka­mi dla tury­stów, nie tra­cąc jed­nak nic ze swo­je­go nie­po­wta­rzal­ne­go cha­rak­te­ru. W Jastar­ni moż­na zaj­rzeć do otwar­te­go w sezo­nie let­nim muzeum rybac­kie­go. Cie­ka­wost­ką są tu rów­nież pozo­sta­ło­ści woj­sko­wych umoc­nień sprzed II woj­ny światowej.

Wybie­ra­jąc się z Wła­dy­sła­wo­wa na wschód Szla­kiem Roze­wskim, zoba­czy­my typo­we dla par­ku tor­fo­wi­ska, wyso­czy­nę more­no­wą i pięk­ne, kli­fo­we wybrze­że. Ozna­czo­ny kolo­rem nie­bie­skim trakt pro­wa­dzi koło wznie­sio­nej w XIX w., 33-metro­wej latar­ni mor­skiej w Roze­wiu. Kolej­nym przy­stan­kiem będzie Jastrzę­bia Góra, przed­wo­jen­ny kurort, w któ­rym swe­go cza­su nad­mor­ską wil­lę posia­dał mar­sza­łek Pił­sud­ski. Z Wła­dy­sła­wo­wa war­to też przejść się na wyciecz­kę brze­giem Zato­ki Puc­kiej na połu­dnie, aż do odda­lo­ne­go o nie­ca­łe 10 km Puc­ka. Znaj­du­je się tam pięk­ny gotyc­ki kościół far­ny pw. św. Pio­tra i Paw­ła, któ­re­go począt­ki się­ga­ją XIII w.

Hel, fot. Cope­stel­lo, www.shutterstock.com
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments