Mie­siąc minął, napły­nę­ło kil­ka­na­ście pro­po­zy­cji na któ­re łącz­nie odda­no 155 gło­sów. Pierw­sze miej­sce zde­cy­do­wa­nie zde­kla­so­wa­ło kon­ku­ren­cję ilo­ścią zdo­by­tych gło­sów — gra­tu­lu­je­my ser­decz­nie wszyst­kim uczest­ni­kom i dzię­ku­je­my za wspól­ną zaba­wę głosującym 🙂

Z lek­kim opóź­nie­niem — czas podać wyniki!

Miej­sce I — Pola­na przy torach w miej­sco­wo­ści Muro­wa­na Gośli­na pole­co­na przez Kata­rzy­nę Iskrzak

Polana przy torach w miejscowości Murowana Goślina, jeśli nie widzisz tego obrazka, skopiuj link do swojej przeglądarki: https://trail.pl/poi/polana-przy-torach-w-miejscowosci-murowana-goslina

Nagro­dą jest ENERGETYCZNY PLECAK mar­ki Deu­ter, a w nim duży zestaw 20 bato­nów ener­ge­tycz­nych od fir­my Eko­pro­dukt oraz 20% kupon raba­to­wy na zaku­py w skle­pie inter­ne­to­wym natoobe.pl (96 głosów).

 

Miej­sce II -  Trój­styk gra­nic Czech, Pol­ski i Sło­wa­cji pole­co­ny przez Andrze­ja Alek­sie­ju­ka (wygra­na w dogrywce)

Trójstyk granic Czech, Polski i Słowacji -  jeśli nie widzisz tego obrazka skopiuj podany link do swojej przeglądarki: https://trail.pl/poi/trojstyk-granic-czech-polski-i-slowacji

Nagro­dą jest ENERGETYCZNA KIESZEŃ, wypeł­nio­na małym zesta­wem bato­nów ener­ge­tycz­nych od fir­my Eko­pro­dukt oraz 20% kupon raba­to­wy na zaku­py w skle­pie inter­ne­to­wym natoobe.pl (10 głosów)

 

Kupo­ny raba­to­we na zakup pro­duk­tów pre­zen­to­wa­nych natoobe.pl otrzymują:

Raz jesz­cze gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my za Wasze głosy!
Pro­si­my wszyst­kich wymie­nio­nych auto­rów o prze­sła­nie e‑maili z adre­sem do wysyłki.
Jeśli wszyst­ko poto­czy się po naszej myśli wysył­ka ruszy pod koniec przy­szłe­go tygo­dnia. Mamy nadzie­ję, że nagro­dy przy­pad­ną do gustu a ener­ge­tycz­ne bato­ny pomo­gą prze­trwać jesien­ne wyprawy 🙂

GALERIA ZDJĘĆ WASZYCH PROPOZYCJI:

Polana przy torach w miejscowości Murowana Goślina
Pola­na przy torach w miej­sco­wo­ści Muro­wa­na Goślina

 

Trójstyk granic Czech, Polski i Słowacji
Trój­styk gra­nic Czech, Pol­ski i Słowacji 
Trójstyk granic Czech, Polski i Słowacji
Trój­styk gra­nic Czech, Pol­ski i Słowacji
Zapora na Kwisie, jezioro Leśniańskie, Góry Izerskie
Zapo­ra na Kwi­sie, jezio­ro Leśniań­skie, Góry Izerskie
Zapora na Kwisie, jezioro Leśniańskie, Góry Izerskie
Zapo­ra na Kwi­sie, jezio­ro Leśniań­skie, Góry Izerskie
Miejsce na ognisko przy leśniczówce
Miej­sce na ogni­sko przy leśniczówce
Miejsce na ognisko przy leśniczówce
Miej­sce na ogni­sko przy leśniczówce
Wiata "Leśna szkoła" przy ścieżce dydaktycznej
Wia­ta “Leśna szko­ła” przy ścież­ce dydaktycznej
Wiata "Leśna szkoła" przy ścieżce dydaktycznej
Wia­ta “Leśna szko­ła” przy ścież­ce dydaktycznej
Dąb szypułkowy, 900 lat, Potulice
Dąb szy­puł­ko­wy, 900 lat, Potulice
Dąb szypułkowy, 900 lat, Potulice
Dąb szy­puł­ko­wy, 900 lat, Potulice
Czarnogórska Bajka
Czar­no­gór­ska Bajka
Czarnogórska Bajka
Czar­no­gór­ska Bajka
Wielki Staw Polski
Wiel­ki Staw Polski
Wielki Staw Polski
Wiel­ki Staw Polski
Tam jest moje Niebo
Tam jest moje Niebo
Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu
Park Kra­jo­bra­zo­wy Pod­la­ski Prze­łom Bugu
Ostroga na Warcie
Ostro­ga na Warcie
Stacja z widokiem na świat.
Sta­cja z wido­kiem na świat.
Stacja z widokiem na świat.
Sta­cja z wido­kiem na świat.
Plaża nad Jeziorem Kierskim
Pla­ża nad Jezio­rem Kierskim
Plaża nad Jeziorem Kierskim
Pla­ża nad Jezio­rem Kierskim

 

"Rynek" w Michałowicach
“Rynek” w Michałowicach
"Rynek" w Michałowicach
“Rynek” w Michałowicach

 

Tam gdzie morze spotyka morze...
Tam gdzie morze spo­ty­ka morze…

 

Tam gdzie morze spotyka morze...
Tam gdzie morze spo­ty­ka morze…