Wystartowały zapisy na II Maraton Gór Stołowych

Już po raz dru­gi w pięk­nych oko­licz­no­ściach przy­ro­dy Szcze­liń­ca Wiel­kie­go i Bro­umo­vskich Sten po stro­nie Cze­skiej,  zapra­sza­my na II Mara­ton Gór Sto­ło­wych. W 2010 roku zawo­dy roze­gra­ne na dystan­sie 42 km z prze­wyż­sze­niem  2500 metrów, zosta­ły uzna­ne za naj­trud­niej­szy mara­ton w kra­ju. W tym roku, 9 lip­ca, będzie podob­nie cięż­ko: tra­sa pozo­sta­je wła­ści­wie bez zmian, jedy­nie z mody­fi­ka­cją kie­run­ku pętli mię­dzy bufe­tem pierw­szym a dru­gim co ozna­cza, że monu­men­tal­ną doli­nę Kova­ro­wą będzie moż­na obej­rzeć  na zbie­gu w całej okazałości.

Pierw­szą edy­cję z cza­sem 4h 18minut wygrał Pio­trek Karol­czak, pierw­sza z pań Anna Celiń­ska wbie­gła na metę po 5h 17 minu­tach. Zoba­czy­my, czy te cza­sy uda się pobić w 2011 roku ale jest na to duża szan­sa, gdyż w minio­ne waka­cje ponad 30 stop­nio­wy upał sku­tecz­nie spo­wal­niał naj­szyb­szych. Limit na całą tra­sę ponow­nie wyno­sić będzie 8 godzin. Już dziś zale­ca­my, aby na bieg zabrać ple­cak i picie, mimo że co 10 km zapew­nio­ny będzie bufet z napo­ja­mi i prze­ką­ska­mi ener­ge­tycz­ny­mi (bana­ny, rodzyn­ki , bato­ny etc.). Kij­ki będą dozwolone.

Z zapi­sa­mi trze­ba się jed­nak spie­szyć,  w trzy dni od uru­cho­mie­nia zgło­szeń wyczer­pa­no już pra­wie 100 z 240 miejsc, w puli orga­ni­za­to­ra zosta­je ich jesz­cze 10.

MIEJSCE

 • Start znaj­do­wać się  będzie w schro­ni­sku PTTK Paster­ka w Górach Stołowych.
 • Godzi­na star­tu: 10.00.
 • Meta: Schro­ni­sko PTTK na Szcze­liń­cu (3 km od startu/bazy zawodów)
 • Baza/Biuro zawo­dów: Schro­ni­sko Pasterka

TRASA

 • Tra­sa pro­wa­dzi szla­ka­mi tury­stycz­ny­mi pol­skich Gór Sto­ło­wych i cze­skich Bro­umo­vskich Sten.
 • Tra­sa wyma­ga­ją­ca tech­nicz­nie, dużo skał, zakrę­tów, znacz­ne przewyższenia.
 • Tra­sa będzie wyzna­ko­wa­na w miej­scach zmia­ny szlaku.
 • a) Dystans — oko­ło 42 km
 • b) Prze­wyż­sze­nia: powy­żej 2500 m
 • Na tra­sie prze­wi­dzia­ne punk­ty odżywcze.
 • Limit cza­su ukoń­cze­nia bie­gu wyno­si 8 godzin.

PROGRAM RAMOWY:

 • Pią­tek (08.07.2011) od 16.00 – 23.00 Wery­fi­ka­cja (kwa­te­ro­wa­nie – dla chęt­nych) uczest­ni­ków w biu­rze zawo­dów (Schro­ni­sko Pasterka)
 • Sobo­ta (09.07.2011):
 • Od 7.00 – 9.00 Wery­fi­ka­cja uczestników
 • 10.00 – start (pola­na przed Schro­ni­skiem Pasterka)
 • 13.00–14.00 –  pla­no­wa­ne przy­by­cie naj­lep­szych zawodników
 • 18.00 – zamknię­cie trasy
 • 18.30 – ofi­cjal­ne zakoń­cze­nie zawo­dów, wrę­cze­nie nagród
 • Od 19.00 —  pasta par­ty (jedze­nie , ogni­sko,…) 

W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:

 • pamiąt­kę z zawo­dów (w zależ­no­ści od sponsorów);
 • cer­ty­fi­kat ukoń­cze­nia maratonu;
 • pamiąt­ko­wy numer startowy;
 • worek na depozyt;
 • zabez­pie­cze­nie medycz­ne oraz GOPR;
 • napo­je i wyży­wie­nie na tra­sie bie­gu, oraz posi­łek na zakończenie;
 • upo­min­ki od spon­so­rów (uza­leż­nio­ne od sponsorów);
 • pucha­ry i nagro­dy dla najlepszych.
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments