Nar­ciar­stwo back­co­un­try (ski­tu­ry) z pew­no­ścią sta­no­wi eks­cy­tu­ją­cą for­mę nar­ciar­stwa. Z dala od ośrod­ków nar­ciar­skich, na łonie natu­ry nar­ciarz zda­ny jest na sie­bie i towa­rzy­szy. Nie­bez­pie­czeń­stwo lawi­no­we, pogor­sze­nie się warun­ków pogo­do­wych czy pro­za­icz­ne zmę­cze­nie pod­czas wspi­nacz­ki. Oto nie­przy­jem­no­ści, któ­re mogą ci się przy­da­rzyć. Waż­ne byś dobrze przy­go­to­wał się do takiej wypra­wy. Zadbaj o wła­ści­wy tre­ning, naucz się radzić sobie w tere­nie, a tak­że zgro­madź nie­zbęd­ny sprzęt.

Jeśli pla­nu­jesz czę­sto jeź­dzić na nar­tach w tere­nie, możesz roz­wa­żyć zakup spe­cjal­nych nart back­co­un­try. Są one spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne by radzić sobie w trud­nych warun­kach poza ośrod­ka­mi nar­ciar­ski­mi. Nie zapo­mnij zabrać ze sobą fok, uła­twią ci one pod­cho­dze­nie na nar­tach. Naj­lep­sze będą nar­ty turo­we, któ­re są zapro­jek­to­wa­ne do jaz­dy po twar­dej sko­ru­pie śnież­nej, zwy­kle uży­wa się ich w nar­ciar­stwie gór­skim. Ten typ nart pozwa­la nar­cia­rzo­wi kro­czyć po zbo­czach w trud­nych warun­kach pogodowych.

Pod­sta­wo­wy sprzęt lawi­no­wy skła­da się z detek­to­ra lawi­no­we­go, son­dy oraz łopa­ty. Te trzy rze­czy mogą zna­czą­co zwięk­szyć two­je szan­se na prze­ży­cie kie­dy ty lub czło­nek two­jej eki­py, w trak­cie upra­wia­nia nar­ciar­stwa back­co­un­try zosta­nie porwa­ny przez lawi­nę. Detek­tor lawi­no­wy poda­je two­je poło­że­nie w lawi­nie. Jest to urzą­dze­nie, któ­re może zarów­no nada­wać, jak i odbie­rać sygna­ły. Stan­dar­do­wo usta­wia się detek­tor na nada­wa­nie sygna­łu, tak aby twoi towa­rzy­sze mogli cię zna­leźć, zmie­nia­my to na odbiór kie­dy trze­ba roz­po­czać poszukiwania.

Son­dy lawi­no­we nato­miast przy­po­mi­na­ją słup­ki namio­to­we, któ­rych uży­wa się do nakłu­wa­nia śnie­gu w poszu­ki­wa­niu ofiar zako­pa­nych w śnie­gu. Son­da lawi­no­wa skła­da się z połą­czo­nych ze sobą rurek, z któ­rych każ­da ma dłu­gość oko­ło 40 cm. Wyko­rzy­stu­je się je tak­że do spraw­dza­nia śnie­gu pod­czas poszu­ki­wa­nia miej­sca do wyko­pa­nia jamy śnież­nej oraz do oce­ny śnież­nych most­ków nad szcze­li­na­mi. Jeśli upra­wiasz nar­ciar­stwo back­co­un­try na lodow­cu, mogą się więc oka­zać przydatne.

Wresz­cie łopa­ty śnież­ne są uży­wa­ne do kopa­nia w śnie­gu. Mogą być tak­że uży­wa­ne jako kotwi­ca albo coś do sie­dze­nia. Łopa­ty śnież­ne są wyko­na­ne z pla­sti­ku albo aluminium.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments