Wspól­nie z natoobe.pl i fir­mą Eko­pro­dukt oraz skle­pem gór­skim Sherpa.pl, pro­po­nu­je­my Wam nowy konkurs:

Natu­ral­na ener­gia na szlaku

Co zrobić by wygrać?

Wystar­czy, że od 1. do 30. sierp­nia 2012r., umie­ści­cie w ser­wi­sie TRAIL.PL nowe POI (punkt na mapie), doda­cie przy­naj­mniej jed­no zdję­cie i w kil­ku zda­niach opi­sze­cie, dla­cze­go jest to ide­al­ne miej­sce na uda­ny pik­nik. Wygra oso­ba, któ­rej pro­po­zy­cja zbie­rze naj­wię­cej gło­sów od użyt­kow­ni­ków serwisu.

Jak dodać POI?

Jeśli nie masz kon­ta na TRAIL.PL, załóż je kli­ka­jąc tutaj. Następ­nie wejdź na pro­fil part­ne­ra natoobe.pl i dołącz do jego gru­py (przy­cisk po pra­wej stro­nie). Dodaj wybra­ne przez sie­bie miej­sce na pik­nik i gotowe.

UWAGA! W kon­kur­sie wezmą udział tyl­ko te POI,które ozna­czo­no jako gru­pa natoobe.pl.

Jak głosować?

Odda­nie gło­su odby­wa się na stro­nie dane­go POI poprzez klik­nię­cie przy­ci­sku „lubię” znaj­du­ją­ce­go się po pra­wej stro­nie, nad mapą pre­zen­tu­ją­cą poło­że­nie dane­go miej­sca. Każ­dy zalo­go­wa­ny użyt­kow­nik może „polu­bić” dowol­ną ilość pro­po­no­wa­nych miejsc na piknik.

Do wygrania:

  • 1x ENERGETYCZNY PLECAK mar­ki Deu­ter, a w nim duży zestaw 20 bato­nów ener­ge­tycz­nych od fir­my Eko­pro­dukt oraz 20% kupon raba­to­wy na zaku­py w skle­pie inter­ne­to­wym natoobe.pl.
  • 1x ENERGETYCZNA KIESZEŃ, wypeł­nio­na małym zesta­wem bato­nów ener­ge­tycz­nych od fir­my Eko­pro­dukt oraz 20% kupon raba­to­wy na zaku­py w skle­pie inter­ne­to­wym natoobe.pl.
  • 20x 15% kupon raba­to­wy w wyso­ko­ści na zakup pro­duk­tów pre­zen­to­wa­nych natoobe.pl.

 Strony konkursu