Trail.pl to gru­pa zna­jo­mych żyją­cych sze­ro­ko poję­tą tury­sty­ką aktyw­ną. Pie­szo, bie­giem, kaja­kiem, rowe­rem, para­lot­nią, a może wpław? Są wśród nas pasjo­na­ci adre­na­li­ny i przy­go­dy, są też ama­to­rzy ciszy i pięk­nych wido­ków. Wszy­scy dzie­li­my pasję do odkry­wa­nia szla­ków i dzie­le­nia się tymi odkry­cia­mi z innymi.

Histo­ria ser­wi­su Trail.pl się­ga 2009 roku. Powstał jako ambit­ny pro­jekt zbu­do­wa­nie pierw­szej kom­plet­nej (i aktu­al­nej) bazy zna­ko­wa­nych szla­ków w Pol­sce. Dzię­ki unij­ne­mu dofi­nan­so­wa­niu, pro­jekt nabrał pręd­ko­ści i nawią­zał współ­pra­cę z kra­jo­wy­mi i regio­nal­ny­mi orga­ni­za­cja­mi dba­ją­cy­mi o szlaki.