Zna­my już datę kolej­nej edy­cji kul­to­we­go szko­le­nia z pierw­szej pomo­cy w warun­kach eks­tre­mal­nych! Bor­ne Suli­no­wo — od 1 do 3 maja 2015 — limit miejsc: 15 osób. To jedy­ny kurs w Pol­sce, pod­czas któ­re­go uczest­ni­cy muszą radzić sobie z reali­stycz­ny­mi sytu­acja­mi kry­zy­so­wy­mi, dzia­ła­jąc pod pre­sją cza­su i w nie­zgra­nym zespo­le.Wycią­ga­jąc ran­nych z zawa­lo­nych budyn­ków, ratu­ją ofia­ry wypad­ków samo­cho­do­wych czy pora­że­nia prą­dem. Uczą się, jak wyko­rzy­stać ogra­ni­czo­ny czas w przy­pad­ku zawa­łu, uką­sze­nia węża czy pro­ble­mów z dzia­ła­nia­mi w wodzie.

Czego się spodziewać?

Pro­gram reali­zo­wa­ny jest przez zawo­do­wych ratow­ni­ków medycz­nych, leka­rzy i podróż­ni­ków. Trzy dni szko­le­nia wypeł­nia­ją przede wszyst­kich reali­stycz­ne dzia­ła­nia przez całą dobę, ćwi­cze­nia w małych 4–6 oso­bo­wych gru­pach zada­nio­wych i mini­mum teo­rii. Oprócz zagad­nień pod­sta­wo­wych, takich jak resu­scy­ta­cja krą­że­nio­wo-odde­cho­wa, defi­bry­la­cja, 
czy ewa­ku­acja poszko­do­wa­ne­go, poja­wią się rów­nież rzad­ko spo­ty­ka­ne ćwi­cze­nia z zakre­su sto­ma­to­lo­gii tere­no­wej i wkłuć domię­śnio­wych w sytu­acjach zagro­że­nia życia czy też zagad­nie­nia z ratow­nic­twa wod­ne­go. Nasi spe­cja­li­ści prze­ka­żą pod­sta­wo­wą wie­dzę na temat pro­wa­dze­nia ewa­ku­acji oraz dzia­łań ratow­ni­czo — poszu­ki­waw­czych na tere­nie zagrożonym. 

Dla kogo?

Kurs Out­do­or First Aid jest uwa­ża­ny za nie­zbęd­nik pro­fe­sjo­nal­nych podróż­ni­ków i eks­plo­ra­to­rów. Może (i powi­nien!) wziąć w nim udział każ­dy, kto pro­wa­dzi aktyw­ny tryb życia, wspi­na się, cho­dzi po górach i uczest­ni­czy w wypra­wach do dżun­gli lub na pusty­nię, do miejsc, gdzie nie moż­na liczyć na natych­mia­sto­wą pomoc lekar­ską. Przede wszyst­kim szko­le­nia Out­do­or First Aid to zna­ko­mi­ta przy­go­da nasy­co­na adre­na­li­ną. Dla tych, któ­rzy pro­wa­dzą aktyw­ny tryb życia, gra­ją w paint­ball, upra­wia­ją survi­val czy wspi­nacz­kę będzie to po pro­stu nie­sa­mo­wi­te wyzwa­nie i kolej­na meto­da spraw­dze­nia swo­ich moż­li­wo­ści. Biz­nes­me­ni, urzęd­ni­cy czy księ­go­wi – i to może­my zagwa­ran­to­wać – prze­ży­ją przy­go­dę życia. Uczest­ni­cy nie muszą posia­dać spe­cjal­nych kwa­li­fi­ka­cji ani sprzę­tu. 
Wyma­ga­ne jest ubez­pie­cze­nie NNW. Ukoń­czo­ne 18 lat lub opie­kun praw­ny na czas trwa­nia projektu.

„Zasadnicza część kursu to jazda bez trzymanki i to na taczce, 
ze stromej górki, na stojaka i słoikiem nitrogliceryny w ręku, czyli tzw. pozoracje” – Tomek Michniewicz.
„Zasad­ni­cza część kur­su to jaz­da bez trzy­man­ki i to na tacz­ce, 
ze stro­mej gór­ki, na sto­ja­ka i sło­ikiem nitro­gli­ce­ry­ny w ręku, czy­li tzw. pozo­ra­cje” – Tomek Michniewicz.

Jak to wygląda?

Cykl Out­do­or First Aid jest nie­zwy­kle efek­tyw­nym szko­le­niem dzię­ki trzy­ma­niu grup 
w nie­ustan­nej goto­wo­ści i aktyw­no­ści oraz dzia­ła­niu z zasko­cze­nia przez całą dobę. W trak­cie kur­su nikt nie może liczyć na tary­fę ulgo­wą. Gru­py uczą się współ­pra­cy i opa­no­wa­nia w akcji, co owo­cu­je pew­no­ścią sie­bie w praw­dzi­wej sytu­acji kry­zy­so­wej oraz sil­ny­mi wię­za­mi pomię­dzy uczest­ni­ka­mi, utrzy­my­wa­ny­mi dłu­go 
po szkoleniu.

Miejsce i warunki

Jak co roku, baza zosta­nie zlo­ka­li­zo­wa­na w nowym, cie­ka­wym i uroz­ma­ico­nym tere­no­wo miej­scu.  Bor­ne Suli­no­wo — daw­na baza woj­sko­wa — poło­żo­na na Poje­zie­rzu Draw­skim. Roz­le­głe lasy i czy­ste jezio­ra zapew­nia nam nie tyl­ko nie­sa­mo­wi­ty kli­mat ale tak­że ide­al­ny “poli­gon” do dzia­łań ratow­ni­czych. Teren jest zróż­ni­co­wa­ny, usia­ny ruina­mi budyn­ków, naziem­nych i pod­ziem­nych. Wszyst­kie te atrak­cje będą jedy­nie tłem głów­nych zajęć z zakre­su ratow­nic­twa, któ­re instruk­to­rzy trak­tu­ją jako prio­ry­te­to­we. Meda­id orga­ni­zu­je rocz­nie kil­ka­set szko­leń z zakre­su udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy, ich głów­nym celem jest prze­ka­za­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści, któ­re w sytu­acji zagro­że­nia przy­nio­są efekt w posta­ci ura­to­wa­nia zdro­wia lub życia poszkodowanego.

Koszt

Koszt udzia­łu w pro­jek­cie wyno­si 380,- PLN/os. (dla osób wpła­ca­ją­cych wpi­so­we przed 17 kwiet­nia), Wyży­wie­nie i namio­ty we wła­snym zakre­sie, orga­ni­za­tor zapew­nia butle, naczy­nia do goto­wa­nia i wodę. Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na. Szcze­gó­ły na stro­nie OFA — www.kursyRatownictwa.pl

Organizatorzy, zapisy i koordynacja

Sce­na­riu­sze symu­la­cji opra­co­wu­ją zawo­do­wi ratow­ni­cy medycz­ni i leka­rze z doświad­cze­niem wypra­wo­wym i wyso­ko­gór­skim. Przez cały czas oce­nia­ją postę­py uczest­ni­ków oraz uczą ich odpo­wied­nich tech­nik i pro­ce­dur. Szko­le­nia OFA przy­go­to­wy­wa­ne są według tyl­ko jed­nej zasa­dy: mini­mum teo­rii, mak­si­mum dzia­ła­nia. Ze wzglę­du na panu­ją­cą obec­nie sytu­ację świa­to­wą (zagro­że­niat erro­ry­stycz­ne, woj­na w Euro­pie, kata­stro­fy), chce­my prze­ka­zać uczest­ni­kom tak­że pod­sta­wo­wą wie­dzę z zakre­su dzia­ła­nia w stre­fie zagrożonej.

Koor­dy­na­cja zapi­sów, rezer­wa­cja miejsc: Joan­na Wal­czak — 
tel. kom.: 502 335 151, tel.: 61 679 13 44
, kursy@medaid.pl

Pro­gram, współ­pra­ca: Tomasz Liber — tel. kom.: 502 165 856, t.liber@medaid.pl

 

UWAGA! Jeśli ten ter­min Ci nie odpo­wia­da, ist­nie­je moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia spe­cjal­ne­go szko­le­nia dla Cie­bie i Two­ich znajomych!