W ubie­gły czwar­tek i pią­tek mia­ło miej­sce bar­dzo cie­ka­we wyda­rze­nie dla wszyst­kich inte­re­su­ją­cych się geo­in­for­ma­cją — kon­fe­ren­cja Wol­ne Opro­gra­mo­wa­nie w Geo­in­fo­ma­ty­ce (http://www.gislab.up.wroc.pl/wogis2011/). Jak wie­le zna­czy wol­ne (i dar­mo­we) opro­gra­mo­wa­nie dla roz­wo­ju geo­in­for­ma­cji, nie trze­ba chy­ba niko­mu tłu­ma­czyć, trud­no sobie wyobra­zić roz­wój ser­wi­sów mapo­wych bez tech­no­lo­gii takich jak Open Lay­ers, Geo­Se­rver czy mapo­we pro­jek­ty Open Stre­et Map lub UMP pc_PL.

Dwa dni kon­fe­ren­cji prze­le­cia­ły dość szyb­ko, pre­zen­ta­cje gości z Pol­ski, RPA i USA były w więk­szo­ści cie­ka­we, choć szcze­rze trze­ba przy­znać, że widać ogrom­ną róż­ni­će mię­dzy czy­sto aka­de­mi­ski­mi tema­ta­mi, a pre­zen­ta­cja­mi prak­ty­ków — te ostat­nie szcze­gól­nie przy­dat­ne dla pro­jek­tów takich jak nasz.

Co mnie szcze­gól­nie zacie­ka­wi­ło? Pierw­szy dzień to na pew­no Anto­ny Cooper i jego pre­zen­ta­cja na temat wkła­du ochot­ni­ków w roz­wój mapo­wych spo­łecz­no­ści i stan­da­ry­zo­wa­nia takie­go uczest­nic­twa. Zaraz potem opo­wieść pasjo­na­ta Bory­sa Jur­gie­la o roz­wo­ju Quan­tum GIS w Pol­sce (bez tego opro­gra­mo­wa­nia też było­by nam cię­żej an codzień). Miał­bym pew­ne zastrze­że­nia co do ter­mi­nu Web 3.0 nagmin­nie uży­wa­ne­go przez autor­kę innej pre­znen­ta­cji, ale może to tyl­ko efekt zbyt dłu­gie­go prze­by­wa­nia w Sieci 😉

Dru­gi dzień roz­po­czął cie­ka­wy wykład o zasto­so­wa­niu otwa­tych tech­no­lo­gii i danych na przy­ła­dzie sta­nu Min­ne­so­ta, a po pierw­szej prze­rwie przed­sta­wi­cie­le Gene­ral­nej Dyrek­cji Ochro­ny Śro­do­wi­ska opo­wie­dzie­li o nowej ini­cja­ty­wie — star­tu­ją­cym nie­dłu­go Geo­ser­wi­sie i tym jak przy tej oka­zji wyglą­da­ło wdra­ża­nie dyrek­ty­wy INSPIRE w zakre­sie ochro­ny śro­do­wi­ska. Ser­wis zapo­wia­da się szcze­gól­nie cie­ka­wie i chęt­nie przy­pa­trzy­my się premierze.

Ogól­nie — wro­cław­ska kon­fe­ren­cja to był dobrze spę­dzo­ny czas i spo­ro nowych pomy­słów na roz­ówj TRAIL.PL doda­nych do naszej, już dość dłu­giej, listy życzeń. Mam nadzie­ję na coaz wię­cej tego typu wyda­rzeń, a na pew­no poja­wię się na WOGIS 2012…

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments