Nowy Partner

Dołą­czył do nas kolej­ny solid­ny Part­ner. Zaczy­na­li­śmy roz­wój naszej bazy od współ­pra­cy z UMP-pcPL, teraz roz­sze­rza­my ją dzię­ki roz­po­czę­ciu współ­pra­cy ze Sto­wa­rzy­sze­niem Open­Stre­et­Map Pol­ska.

Jed­nym z ele­men­tów naszej współ­pra­cy jest nowy ser­wer ren­de­ru­ją­cy mapy w stan­dar­dzie TMS dla Pol­ski, a w przy­szło­ści udo­stęp­nia­ją­cy też inne usłu­gi. Jego adres to osm.trail.pl, hostin­giem i wspar­ciem tech­nicz­nym zaj­mu­je­my się wspól­nie z fir­mą Centuria.pl, Sto­wa­rzy­sze­nie OSM Pol­ska odpo­wia­da nato­miast za część merytoryczną.

Aktu­al­nie udo­stęp­nio­nych zosta­ło pięć warstw map, któ­re wyko­rzy­stać moż­na mię­dzy inny­mi na dowol­nych stro­nach internetowych.

Sty­le gra­ficz­ne warstw map sta­ra­ją się lepiej odpo­wia­dać tra­dy­cyj­nej kar­to­gra­fii tury­stycz­nej w naszej czę­ści Euro­py, niż te stwo­rzo­ne w pier­wot­nym OSM. Dostęp­ne są dwie war­stwy bazo­we mapy z dany­mi OSM: styl OSMa­pa-topo autor­stwa Micha­ła Mac­kie­wi­cza oraz styl Hike & Bike Map autor­stwa Coli­na Marquadt’a. Dwie dodat­ko­we pół­prze­zro­czy­ste war­stwy pozwa­la­ją nało­żyć pozio­mi­ce oraz prze­bie­gi szla­ków tury­stycz­nych na inne mapy nie posia­da­ją­ce tych danych.

Wię­cej szcze­gó­łów o pro­jek­cie moż­na zna­leźć na dedy­ko­wa­nej stro­nie wiki, zapra­sza­my też do komen­to­wa­nia i dys­ku­to­wa­nia o tym roz­wią­za­niu zarów­no na forum Open­Stre­et­Map jak i na naszym forum TRAIL.PL.

Kilka słów o OSM

Czym jest Open­Stre­et­Map (OSM)? W skró­cie moż­na to okre­ślić jako “wiki­pe­dię” mapo­wą, czy­li miej­sce gdzie użyt­kow­ni­cy z całe­go świa­ta mogą two­rzyć i uzu­peł­niać aktu­al­ną mapę, dostęp­ną dla każ­de­go. Pro­jekt jest zarzą­dza­ny glo­bal­nie przez Fun­da­cję OSM oraz oddzia­ły lokal­ne, takie jak pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie. Naj­le­piej opi­su­je to samo Stowarzyszenie:

Sam pro­jekt, zało­żo­ny w 2004 roku, two­rzy obec­nie ponad 350 tysię­cy mapo­wi­czów (jak nazy­wa­ją sie­bie zare­je­stro­wa­ni użyt­kow­ni­cy edy­tu­ją­cy OSM), a wszyst­kie prze­sła­ne obiek­ty “ważą” ponad 200 gigabajtów.

Mapa OSM to bar­dzo dobra alter­na­ty­wa dla map komer­cyj­nych, nie wszę­dzie tak samo dokład­na, ale za to dzię­ki cią­głej pra­cy wolon­ta­riu­szy nie­któ­re miej­sca są dużo bar­dziej aktualne.

Jeśli inte­re­su­je Was oprócz mapo­wa­nia szla­ków tak­że two­rze­nie mapy, to może­cie dołą­czyć do Sto­wa­rzy­sze­nia — wię­cej infor­ma­cji na stro­nie OSM, bar­dzo Was do tego zachęcamy.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments