Już za nie­ca­ły mie­siąc rusza Pro­jekt OFA JURA 2013. Dzię­ki współ­pra­cy z  orga­ni­za­to­ra­mi — CSU MedA­ID — mamy dla Was zniż­ki na kurs oraz aptecz­ki turystyczne! 

Kurs Out­do­or First Aid (OFA) jest już uwa­ża­ny za nie­zbęd­nik pro­fe­sjo­nal­nych podróż­ni­ków i eks­plo­ra­to­rów — może, a nawet powi­nien wziąć w nim udział każ­dy, kto pro­wa­dzi aktyw­ny tryb życia, wspi­na się, cho­dzi po górach i uczest­ni­czy w wypra­wach do trud­no dostęp­nych miejsc, w któ­ry wypa­dek może mieć tra­gicz­ne następ­stwa, a pomoc nadej­dzie zbyt póź­no lub wcale.

Sytu­acje na kur­sach OFA wyglą­da­ją nie­zwy­kle reali­stycz­nie, jed­nak war­to pod­jąć wyzwa­nie — wypad­ki w rze­czy­wi­sto­ści wyglą­da­ją zazwy­czaj zazwy­czaj jesz­cze bar­dziej drastycznie…

Kurs OFA to rów­nież nie­sa­mo­wi­te wyzwa­nie i kolej­na meto­da spraw­dze­nia swo­ich moż­li­wo­ści. Jedy­ny taki kurs w Pol­sce, pod­czas któ­re­go uczest­ni­cy muszą radzić sobie z reali­stycz­ny­mi sytu­acja­mi kry­zy­so­wy­mi, pod pre­sją cza­su i w nie­zgra­nym zespo­le. Wycią­ga­ją ran­nych ze skał, ratu­ją ofia­ry wypad­ków pod­czas wspi­nacz­ki, szu­ka­ją zagu­bio­nych w lesie. Uczą się, jak wyko­rzy­stać ogra­ni­czo­ny czas w przy­pad­ku zawa­łu, zła­mań, utra­ty przy­tom­no­ści, zatrzy­ma­nia odde­chu, w jaki spo­sób trans­por­to­wać poszko­do­wa­nych w trud­nych warun­kach czy ewa­ku­ować ich ze stre­fy zagra­ża­ją­cej życiu.

Ze wzglę­du na ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie tego­rocz­na edy­cja OFA  Jura 2013 poświę­co­na będzie pierw­szej pomo­cy w trud­nym tere­nie skał. Wzo­rem ubie­głe­go roku baza zosta­nie zlo­ka­li­zo­wa­na w spraw­dzo­nym już, bar­dzo cie­ka­wym i uroz­ma­ico­nym tere­no­wo miej­scu Rzęd­ko­wi­ce na Jurze Kra­kow­sko-Czę­sto­chow­skiej, w ter­mi­nie od 11 do 13 paź­dzier­nik 2013r.

Wię­cej infor­ma­cji o kur­sie (ceny, warun­ki itp.) szu­kaj­cie pod poniż­szy­mi lin­ka­mi na stro­nie orga­ni­za­to­rów.

Orga­ni­za­to­rem pro­jek­tu jest Cen­trum Szko­le­nio­wo-Usłu­go­we Meda­id spe­cja­li­zu­ją­ce się w szko­le­niach z zakre­su ratow­nic­twa medycz­ne­go i pierw­szej pomo­cy, któ­re na dłu­go zapa­da­ją w pamięci.

…a teraz czas na najważniejsze! 

Dla wszyst­kich sym­pa­ty­ków ser­wi­su TRAIL.PL mamy pre­zent — 5% zniż­ki na kust OFA Jura 2013! Jak je uzy­skać? W zgło­sze­niu dostęp­nym na stro­nie kur­su, w polu “komen­tarz” wpisz­cie TRAILPLOFA oraz jako źró­dło infor­ma­cji o kur­sie podaj­cie link do nasze­go fan­pa­ge­’u . Nie ma limi­tu — każ­dy, kto poda nasz kod i link otrzy­ma zniżkę 🙂

Jeśli chciał­byś być zawsze przy­go­to­wa­ny by nieść pomoc, ale z jakie­goś powo­du nie możesz poje­chać na Jurę, albo nie jesteś pewien, czy to kurs na two­je ner­wy, zapra­sza­my do udzia­łu w kon­kur­sach. W tym tygo­dniu ogło­si­my na naszym fan­pa­ge­’u kil­ka pytań/zadań, w któ­rych do wygra­nia będą poręcz­ne aptecz­ki - nie­zbęd­ne na wypo­sa­że­niu praw­dzi­we­go turysty!