Park Kra­jo­bra­zo­wy Cheł­my mie­ści się w woje­wódz­twie dol­no­ślą­skim, na połu­dnie od Legni­cy, pomię­dzy miej­sco­wo­ścia­mi Jawor, Bol­ków i Zło­to­ry­ja. Obszar ten cha­rak­te­ry­zu­je się uni­ka­to­wą, powul­ka­nicz­ną rzeź­bą tere­nu, a jego licz­ne zabyt­ki przy­po­mi­na­ją o nie­zwy­kłej histo­rii regionu.

Zie­mie Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Cheł­my obej­mu­ją Pogó­rze Kaczaw­skie, frag­ment Gór Kaczaw­skich i część Pogó­rza Woj­cie­szow­skie­go w Sude­tach Zachod­nich. Moż­na tu zna­leźć zarów­no łagod­ne pagór­ki, jak i wyła­nia­ją­ce się z zie­mi, poskrę­ca­ne blo­ki skal­ne, podob­ne do tych, widzia­nych w naj­wyż­szej czę­ści woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go, czy­li w Kar­ko­no­szach. Dużą część par­ku pora­sta­ją lasy, z któ­ry­mi sąsia­du­je mozai­ka łąk i pól upraw­nych. Schro­ni­ło się tu wie­le cen­nych gatun­ków roślin i zwie­rząt. W lasach żyją dzi­ki, sar­ny i jele­nie, a na zaro­śnię­tych zbo­czach spa­ce­ru­ją rzad­kie w Pol­sce muflo­ny. Na tere­nie par­ku wyzna­czo­no czte­ry rezer­wa­ty przy­ro­dy. W prze­szło­ści jego zie­mie nale­ża­ły do Cyster­sów z poło­żo­ne­go na pół­noc­ny wschód od Legni­cy opac­twa w Lubią­żu, gdzie do dziś zacho­wał się po nich impo­nu­ją­cy i jeden z naj­więk­szych w Euro­pie zespo­łów klasztornych.

Odwie­dza­jąc Park Kra­jo­bra­zo­wy Cheł­my, moż­na zatrzy­mać się w któ­rymś z pen­sjo­na­tów w Jawo­rze przy wschod­niej gra­ni­cy par­ku, albo w gra­ni­czą­cym z nim od połu­dnio­wej stro­ny Bol­ko­wie. Gospo­dar­stwa agro­tu­ry­stycz­ne moż­na zna­leźć tak­że w kil­ku mniej­szych osa­dach na całym jego obsza­rze. W Jawo­rze war­to zoba­czyć odre­stau­ro­wa­ny rynek wraz ze strze­li­stym ratu­szem, a tak­że ewan­ge­lic­ki Kościół Poko­ju z XVII w. Ta wyko­na­na w kon­struk­cji szkie­le­to­wej świą­ty­nia zosta­ła wpi­sa­na na listę świa­to­we­go dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go UNESCO. W swo­im wnę­trzu zadzi­wia czte­re­ma pię­tra­mi boga­to zdo­bio­nych bal­ko­nów, opla­ta­ją­cych wyso­ką nawę głów­ną. Każ­de­go roku od maja do wrze­śnia są w nim orga­ni­zo­wa­ne słyn­ne Kon­cer­ty Poko­ju. Bol­ków war­to odwie­dzić ze wzglę­du na roman­tycz­ny, śre­dnio­wiecz­ny zamek. Według miej­sco­wej legen­dy, wybu­do­wa­ny został jesz­cze przez pogań­skie­go księ­cia Bolec­ka w IX w., a na pew­no bro­nił oko­licz­nych dolin już w XIII w., kie­dy nale­żał do Pia­stów Ślą­skich. Obec­nie orga­ni­zo­wa­ny jest na nim let­ni festi­wal Castle Par­ty dla kocha­ją­cych muzy­kę gotyc­ką i indu­strial­ną, nata­pi­ro­wa­nych wam­pi­rów i wam­pi­rzyc. Po zwie­dze­niu zam­ku, war­to udać się na bol­kow­ską sta­rów­kę i rzu­cić okiem na tam­tej­sze, uro­kli­we kamieniczki.

W Bol­ko­wie roz­po­czy­na się ozna­ko­wa­ny na czer­wo­no Szlak Brze­ży­ny. Pro­wa­dzi naj­pierw do miej­sco­wo­ści Gro­bla, gdzie war­to zoba­czyć gotyc­ki kościół św. Anny z XVI w., a tak­że pięk­ny zespół pała­co­wo-par­ko­wy. Nie­opo­dal znaj­du­ją się dwa wąwo­zy: Gro­bla i Sied­mic­ki, w któ­rych są wyzna­czo­ne rezer­wa­ty przy­ro­dy. Czer­wo­ny szlak wie­dzie dalej do Myśli­bo­rza, usy­tu­owa­ne­go na wschod­nim skra­ju Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Cheł­my. War­to tam zoba­czyć odbu­do­wa­ny, neo­go­tyc­ki pała­cyk. Stąd trakt pro­wa­dzi przez Cheł­miec do poło­żo­nej na pół­noc­nym skra­ju par­ku Lesz­czy­ny. Ostat­nim przy­stan­kiem czer­wo­ne­go szla­ku jest Zło­to­ry­ja, któ­rej ozdo­bą są m.in. pięk­ny, gotyc­ki kościół Naro­dze­nia NMP i baro­ko­wy, pofran­cisz­kań­ski klasz­tor, a tak­że frag­men­ty śre­dnio­wiecz­nych murów mia­sta z góru­ją­cą nad sta­rów­ką Basz­tą Kowalską.

Roz­po­czy­na­jąc swo­ją wyciecz­kę w Jawo­rze, moż­na wybrać ozna­ko­wa­ny kolo­rem żół­tym Szlak Wyga­słych Wul­ka­nów. Sta­re, powul­ka­nicz­ne for­ma­cje skal­ne są jed­ną z oso­bli­wo­ści Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Cheł­my. Żół­ty szlak pro­wa­dzi naj­pierw do Myśli­bo­rza, a następ­nie do sta­rej, poło­żo­nej wśród pól wsi Pomoc­ne w środ­ko­wej czę­ści par­ku. Ten trakt koń­czy się rów­nież w uro­kli­wej Złotoryi.

Wąwóz Sied­mic­ki, fot. Mar­cin Sza­la, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments