Park kra­jo­bra­zo­wy znaj­du­je się w zachod­niej czę­ści woje­wódz­twa ślą­skie­go, pomię­dzy Gli­wi­ca­mi, a Ryb­ni­kiem. Od śre­dnio­wie­cza na zie­miach tych pra­co­wa­li cyster­si, po któ­rych wśród tutej­szych sta­wów i gajów wciąż moż­na odna­leźć cen­ne zabyt­ki. Szla­ki pie­sze i rowe­ro­we par­ku są jed­nym z ulu­bio­nych miejsc odpo­czyn­ku miesz­kań­ców konur­ba­cji górnośląskiej.

Park Kra­jo­bra­zo­wy Cyster­skie Kom­po­zy­cje Kra­jo­bra­zo­we Rud Wiel­kich obej­mu­je wschod­nie obsza­ry Kotli­ny Raci­bor­skiej i pół­noc­ną część Pła­sko­wy­żu Ryb­nic­kie­go. Jest on czę­ścią cen­ne­go eko­lo­gicz­nie, „zie­lo­ne­go kory­ta­rza”, łączą­ce­go przed­gó­rza Kar­pat i Sude­tów.  Jego zachod­nia gra­ni­ca prze­bie­ga nad Odrą, a przez jego tery­to­rium prze­pły­wa­ją trzy dopły­wy tej wiel­kiej rze­ki: Ruda, Sumi­na i Bie­raw­ka. Są one praw­dzi­wą grat­ką dla kaja­ka­rzy. Rze­ka Ruda prze­pły­wa przez poło­żo­ne na połu­dnio­wym skra­ju par­ku Jezio­ro Ryb­nic­kie. Więk­szość tere­nu par­ku zaj­mu­ją lasy, wśród któ­rych moż­na odna­leźć cie­ka­we gła­zy narzu­to­we. Nad brze­ga­mi tutej­szych rzek i sta­wów zna­la­zło schro­nie­nie wie­le cen­nych gatun­ków roślin i zwie­rząt. Odno­to­wa­no tu ponad 230 gatun­ki ptaków.

Cyster­ki park na Ślą­sku war­to odwie­dzić przy oka­zji wyciecz­ki do Gli­wic, Ryb­ni­ka czy Kato­wic. W tych dużych mia­stach jest naj­wię­cej hote­li i pen­sjo­na­tów. Na tere­nie par­ku moż­na się zatrzy­mać np. w gospo­dar­stwie agro­tu­ry­stycz­nym, albo w hote­lu przy Aqu­apar­ku w miej­sco­wo­ści Nędza pod Kuź­nią Raciborską.

Naj­cie­kaw­szą miej­sco­wo­ścią pod wzglę­dem zabyt­ków są poło­żo­ne w środ­ku par­ku Rudy. Znaj­du­je się w nich impo­nu­ją­cy zespół klasz­tor­no-pała­co­wy, któ­re­go począt­ki się­ga­ją XIII w. To pocy­ster­skie opac­two wraz z wpi­sa­ną w kom­pleks bazy­li­ką nosi dziś przede wszyst­kim sza­tę baro­ko­wą. Wystar­czy jed­nak zaj­rzeć do jego wnętrz, skle­pio­nych izb i dłu­gich kory­ta­rzy, aby bez pro­ble­mu odna­leźć śla­dy typo­we­go budow­nic­twa śre­dnio­wie­cza i rene­san­su. Rudy są jed­nym z waż­nych punk­tów opla­ta­ją­ce­go zachod­nią Pol­skę Szla­ku Cyster­skie­go, powo­ła­ne­go w ramach pro­gra­mu naj­waż­niej­szych Euro­pej­skich Dróg Kul­tu­ro­wych. Przez to pocy­ster­skie mia­sto prze­bie­ga też cie­ka­wy Szlak Zabyt­ków Tech­ni­ki Woje­wódz­twa Ślą­skie­go. Trakt pro­wa­dzi z Czę­sto­cho­wy, aż do Cie­szy­na. W Rudach leży na nim zabyt­ko­wa sta­cja kolej­ki wąsko­to­ro­wej. Szlak pro­wa­dzi stąd na pół­noc­ny wschód, do licz­nych muze­ów, urzą­dzo­nych w daw­nych obiek­tach prze­my­sło­wych w Gli­wi­cach. Intry­gu­ją­cym przy­stan­kiem trak­tu zaraz za połu­dnio­wą gra­ni­cą cyster­skie­go par­ku kra­jo­bra­zo­we­go jest zabyt­ko­wa kopal­nia „Igna­cy” w Ryb­ni­ku, gdzie moż­na podzi­wiać m.in. ponad stu­let­nie maszy­ny parowe.

Przez Park Kra­jo­bra­zo­wy Cyster­skie Kom­po­zy­cje Kra­jo­bra­zo­we Rud Wiel­kich prze­bie­ga też ozna­czo­ny na czer­wo­no Szlak Husa­rii Pol­skiej. Wyzna­cza on cie­ka­wy tury­stycz­nie odci­nek dro­gi, któ­rą ponad 300 lat temu prze­by­ły oddzia­ły pol­skiej armii idąc na osiecz oble­ga­ne­mu przez Tur­ków Wie­dnio­wi. Na tere­nie par­ku moż­na dojść czer­wo­nym szla­kiem do rezer­wa­tu przy­ro­dy Łęż­czok. Ten uro­kli­wy zaką­tek Kotli­ny Raci­bor­skiej jest schro­nie­niem wie­lu gatun­ków pta­ków i rzad­kich roślin wod­nych. Znaj­du­je się w nim sie­dem sta­wów. Na począt­ku XX w. do oko­licz­nych lasów na wystaw­ne polo­wa­nia lubił przy­jeż­dżać cesarz nie­miec­ki Wil­helm II. Będąc w rezer­wa­cie, war­to obej­rzeć ruiny XVIII-wiecz­ne­go, oka­za­łe­go dwor­ku myśliw­skie­go, wznie­sio­ne­go tu jesz­cze przez cyster­sów. Przez Łęż­czok prze­bie­ga popu­lar­ny szlak rowe­ro­wy, z Mar­ko­wic, przez Nędzę i Cie­cho­wi­ce, aż do Pol­skiej Cerkwi.

fot. Czo­nek, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments