Park Kra­jo­bra­zo­wy Doli­na Bystrzy­cy znaj­du­je się pod Wro­cła­wiem, w środ­ko­wej czę­ści woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go. Jest praw­dzi­wą kopal­nią cen­nych zabyt­ków archi­tek­tu­ry i waż­ną w tym rejo­nie osto­ją dzi­kiej przy­ro­dy. W lip­cu, na prze­pły­wa­ją­cej przez nie­go rze­ce Bystrzy­cy, są orga­ni­zo­wa­ne popu­lar­ne spły­wy kajakowe.

Pół­noc­na część Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Doli­na Bystrzy­cy znaj­du­je się na zachod­nich rubie­żach aglo­me­ra­cji wro­cław­skiej. Swo­im połu­dnio­wo-zachod­nim ramie­niem jego obszar się­ga Jezio­ra Miet­kow­skie­go, któ­re jest naj­więk­szym zbior­ni­kiem reten­cyj­nym w całym woje­wódz­twie dol­no­ślą­skim. Cho­ciaż park sąsia­du­je z wie­lo­ma obsza­ra­mi zur­ba­ni­zo­wa­ny­mi i waż­ny­mi węzła­mi komu­ni­ka­cyj­ny­mi, sta­no­wi on osto­ję praw­dzi­we­go bogac­twa przy­rod­ni­cze­go. Schro­ni­ło się w nim ponad sto gatun­ków pta­ków, m.in. bocia­ny, łabę­dzie i myszo­ło­wy. W rze­ce Bystrzy­cy plu­ska­ją się bobry i wydry, a nad jej brze­ga­mi buszu­ją m.in. lisy i sarny.

Świet­ną bazą wypa­do­wą do Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Doli­na Bystrzy­cy jest oczy­wi­ście Wro­cław, dys­po­nu­ją­cy licz­ny­mi hote­la­mi i tań­szy­mi pen­sjo­na­ta­mi. Wąski kory­tarz par­ku prze­cho­dzi tuż obok jego sate­lic­kiej miej­sco­wo­ści Kąty Wro­cław­skie. War­to zaj­rzeć do tego uro­kli­we­go mia­stecz­ka, któ­re od śre­dnio­wie­cza, aż do II woj­ny świa­to­wej nosi­ło nazwę Kant. Posia­da ono zwar­tą sta­rów­kę z pro­sto­kąt­nym ryn­kiem i cie­ka­wym, gotyc­ko-rene­san­so­wym kościo­łem św. Pio­tra i Paw­ła. Wokół histo­rycz­ne­go cen­trum do dziś zacho­wa­ły się frag­men­ty daw­nych murów miejskich.

Na połu­dnio­wy wschód od Kątów Wro­cław­skich, na tere­nie Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Doli­na Bystrzy­cy, wzno­si się wspa­nia­ły, rene­san­so­wo-eklek­tycz­ny pałac w Kor­bie­lo­wi­cach. Ozdo­bio­ny mały­mi wie­życz­ka­mi i pięk­ny­mi arka­da­mi budy­nek powstał pomię­dzy XVI a XVIII wie­kiem. Obec­nie mie­ści się w nim przy­tul­ny hotel, chęt­nie odwie­dza­ny m.in. ze wzglę­du na pobli­skie pole golfowe.

Urlo­po­wi­cze spra­gnie­ni odpo­czyn­ku nad wodą mogą nato­miast zatrzy­mać się w miej­sco­wo­ści Borzy­gniew nad pół­noc­nym brze­giem Jezio­ra Miet­kow­skie­go. Moż­na wyna­jąć w nim domek let­ni­sko­wy lub zatrzy­mać się w gospo­dar­stwie agro­tu­ry­stycz­nym. Tury­ści wpa­da­ją do Borzy­gnie­wu ze wzglę­du na roz­le­głe kąpie­li­sko, a tak­że by np. popły­wać żaglów­ką, czy kaja­kiem. Jezio­ro Miet­kow­skie powsta­ło po wybu­do­wa­niu tamy na Bystrzy­cy w leżą­cym nie­opo­dal Miet­ko­wie. Każ­de­go roku, w lip­cu, spod zapo­ry wypły­wa popu­lar­ny spływ kaja­ko­wy. Szlak wod­ny pro­wa­dzi stąd do wsi Skał­ka w gmi­nie Kąty Wrocławskie.

Z Kątów Wro­cław­skich moż­na wybrać się na pie­szą wyciecz­kę po par­ku obie­ra­jąc zie­lo­ny szlak tury­stycz­ny PTTK. Pro­wa­dzi on naj­pierw na wschod­ni brzeg Bystrzy­cy, do wsi Sośni­ca. War­to w niej zoba­czyć gotyc­ki kościół para­fial­ny z XIII w. Budy­nek ma kwa­dra­to­wą, cegla­ną wie­żę, a jego wej­ście i wnę­trze na prze­strze­ni dzie­jów przy­bra­ły sza­tę baro­ko­wą. Z Sośni­cy zie­lo­ny szlak wie­dzie na pół­noc, do wsi Mał­ko­wi­ce. Rów­nież tu na wiel­bi­cie­li zabyt­ków cze­ka cie­ka­wy, śre­dnio­wiecz­ny kościół. Zie­lo­ny szlak tury­stycz­ny koń­czy się na Jar­noł­to­wie, któ­re jest osie­dlem na zachod­nich obrze­żach Wro­cła­wia. Wno­szą się tu tajem­ni­cze ruiny sta­re­go mły­na, znisz­czo­ne­go w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Nie­opo­dal moż­na przejść na dru­gą stro­nę Bystrzy­cy po małym, drew­nia­nym mostku.

Most Jar­noł­tow­ski nad Bystrzy­cą, fot. Julo, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments