Park Kra­jo­bra­zo­wy Doli­na Dol­nej Odry obej­mu­je roz­le­głe, nad­odrzań­skie łąki i roz­le­wi­ska, cią­gną­ce się wzdłuż gra­ni­cy nie­miec­kiej na połu­dnie od Szcze­ci­na. To dosko­na­łe miej­sce wypo­czyn­ku dla węd­ka­rzy, żegla­rzy i kaja­ka­rzy. Pod­mo­kły teren par­ku nie jest ide­al­nym miej­scem dla pie­chu­rów, czy rowe­rzy­stów. Na tych cze­ka jed­nak moc atrak­cji w jego naj­bliż­szej okolicy.

Park chro­ni cen­ne przy­rod­ni­czo, nie­zur­ba­ni­zo­wa­ne obsza­ry na dłu­giej wyspie pomię­dzy dwo­ma kana­ła­mi dol­nej Odry. Mię­dzy­odrze roz­po­czy­na się na pół­noc od Widu­cho­wej i jest ogra­ni­czo­ne od pół­no­cy Kana­łem Leśnym, nad któ­rym prze­bie­ga dro­ga kra­jo­wa nr 31. Teren par­ku cią­gnie się wzdłuż gra­ni­cy pol­sko-nie­miec­kiej. Co praw­da, żyją­ce tu bie­li­ki, rybo­ło­wy, żura­wie, sowy błot­ne i wod­nicz­ki, jak rów­nież kuny, tchó­rze, łasi­ce, wydry oraz przed­sta­wi­cie­le cen­nych gatun­ków ryb, pła­zów i gadów nie zna­ją się na ludz­kiej geo­gra­fii. Dla nich Park Kra­jo­bra­zo­wy Doli­na Dol­nej Odry sta­no­wi ten sam teren wraz z roz­po­czy­na­ją­cym się zaraz za mie­dzą nie­miec­kim Natio­nal­park Unte­res Ode­rtal. Oba orga­ni­zmy two­rzą więc jed­no­li­ty obszar ochron­ny o cha­rak­te­rze międzynarodowym.

Poło­żo­ny na Mię­dzy­odrzu Park Kra­jo­bra­zo­wy Doli­na Dol­nej Odry to przede wszyst­kim łąki, tor­fo­wi­ska, małe jezior­ka i cie­ki wod­ne, wiją­ce się pomię­dzy kana­ła­mi Wschod­niej i Zachod­niej Odry, a tyl­ko 4 pro­cent jego powierzch­ni sta­no­wią lasy. Nie ma w nim żad­nych zabu­do­wań. Odwie­dza­jąc to miej­sce, trze­ba zatrzy­mać się w dys­po­nu­ją­cym zna­ko­mi­tą bazą hote­lo­wą Szcze­ci­nie, albo w poło­żo­nym po dru­giej stro­nie Wschod­niej Odry Gry­fi­nie. To nie­wiel­kie mia­sto leży na wyso­ko­ści środ­ko­wej czę­ści par­ku i jest z nim połą­czo­ne Mostem Pia­stów. Domi­nu­ją­cym ele­men­tem w archi­tek­tu­rze Gry­fi­na jest budow­nic­two powo­jen­ne. Moż­na w nim jed­nak zna­leźć takie per­ły, jak oka­za­ły, póź­no­ro­mań­sko-gotyc­ki kościół para­fial­ny z prze­ło­mu XIII i XIV w., czy XIV-wiecz­na, cegla­na Bra­ma Bańska.

Przez cały teren Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Doli­na Dol­nej Odry prze­bie­ga­ją szla­ki wod­ne ide­al­nie nada­ją­ce się na let­nie spły­wy kaja­ko­we. Oba kana­ły Odry są w tym miej­scu sze­ro­kie, a ich wybrze­ża dość odsło­nię­te, dla­te­go moż­na tu też łatwo wpły­nąć żaglów­ką z Zale­wu Szcze­ciń­skie­go. Pod­mo­kłe tere­ny par­ku spra­wi­ły jed­nak, że nie wyty­czo­no w nim dotąd zna­ko­wa­nych szla­ków tury­stycz­nych. Bez­piecz­ne ścież­ki spa­ce­ro­we, z któ­rych moż­na podzi­wiać tutej­sze kra­jo­bra­zy, bie­gną wzdłuż nad­odrzań­skich wałów. Moc atrak­cji dla tury­stów pie­szych i rowe­rzy­stów cze­ka nato­miast zaraz gra­ni­ca­mi parku.

Gry­fi­no jest waż­nym węzłem szla­ków pie­szych i rowe­ro­wych. Moż­na się stąd wybrać na wyciecz­kę np. ozna­ko­wa­nym na czer­wo­no Szla­kiem Nad­odrzań­skim. Idąc nim na połu­dnie, dotrze się do „Krzy­we­go Lasu”. Rosną w nim uzna­ne za pomnik przy­ro­dy sosny o sur­re­ali­stycz­nie zde­for­mo­wa­nych pniach. Szlak wie­dzie stąd dalej do Rur­ki, gdzie moż­na zoba­czyć XIII-wiecz­ną, romań­ską kapli­cę tem­pla­riu­szy. Następ­nie czer­wo­nym trak­tem docho­dzi się do boga­tej w pierw­szo­rzęd­ne, gotyc­kie zabyt­ki Choj­ny oraz do gra­nic Cedyń­skie­go Par­ku Krajobrazowego.

Do Cedy­ni moż­na też dotrzeć z Gry­fi­na ozna­ko­wa­nym na zie­lo­no Szla­kiem Kolar­skim „Zie­lo­na Odra”, któ­ry prze­bie­ga m.in. przez usy­tu­owa­ną w pobli­żu połu­dnio­wych gra­nic Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Doli­na Dol­nej Odry Widu­cho­wą. W Gry­fi­nie mają też swój począ­tek i koniec czte­ry pętle rowe­ro­we, pro­wa­dzą­ce do wie­lu uro­kli­wych zakąt­ków tej czę­ści woje­wódz­twa zachodniopomorskiego.

Mię­dzy­odrze, fot. Endymion2000, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments