Park kra­jo­bra­zo­wy obej­mu­ją­cy doli­nę rze­ki Słu­pi roz­cią­ga się od Słup­ska na pół­noc­nym zacho­dzie do Byto­wa na połu­dnio­wym wscho­dzie i leży w zachod­niej czę­ści woje­wódz­twa pomor­skie­go. Wystę­pu­ją w nim licz­ne wznie­sie­nia more­no­we i czy­ste jezio­ra, a ponad 70 pro­cent jego tery­to­rium sta­no­wią lasy. Park przy­cią­ga tury­stów świet­ny­mi warun­ka­mi do aktyw­ne­go wypo­czyn­ku i swo­im nie­zwy­kłym dzie­dzic­twem kulturowym.

W nie­prze­by­tych lasach Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Doli­na Słu­pi jesz­cze sto lat temu widy­wa­no niedź­wie­dzie, a do lat 70-tych XX w. tak­że wil­ki. Obec­nie naj­więk­szy­mi dra­pież­ni­ka­mi ukry­wa­ją­cy­mi się na tym obsza­rze są bor­su­ki, jeno­ty, kuny i gro­no­sta­je. Park jest też dosko­na­łym miej­scem do życia m.in. dla jele­ni. Wystę­pu­je tu ponad 150 gatun­ków pta­ków, z któ­rych więk­szość jest obję­ta cał­ko­wi­tą ochro­ną. Ten wyróż­nia­ją­cy się ze wzglę­du na nie­zwy­kłe walo­ry przy­rod­ni­cze obszar Pomo­rza był też stop­nio­wo zmie­nia­ny ludz­ką ręką. Przy szla­kach tury­stycz­nych bie­gną­cych wzdłuż rze­ki Słu­pi moż­na dziś podzi­wiać nie­zwy­kłe zabyt­ki tech­ni­ki w posta­ci elek­trow­ni wod­nych z koń­ca XIX i począt­ków XX stulecia.

Na tere­nie Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Doli­na Słu­pi znaj­du­je się wie­le małych miej­sco­wo­ści, w oko­li­cach któ­rych moż­na wyna­jąć domek let­ni­sko­wy albo pokój w gospo­dar­stwie tury­stycz­nym czy pen­sjo­na­cie. Ory­gi­nal­nym pomy­słem na noc­leg jest też zatrzy­ma­nie się w wiel­kim, krzy­żac­kim zam­ku w Byto­wie nie­da­le­ko połu­dnio­wych gra­nic par­ku. Rów­nie dobrą pro­po­zy­cją jest roz­po­czę­cie wyciecz­ki w dys­po­nu­ją­cym boga­tą bazą noc­le­go­wą Słup­sku. To uro­kli­we, sta­re mia­sto, poło­żo­ne na pół­noc­no-zachod­nim skra­ju par­ku, potra­fi bogac­twem swo­ich zabyt­ków wzbu­dzić zazdrość u nie­jed­nej, więk­szej aglo­me­ra­cji. Jedy­nym w swo­im rodza­ju obiek­tem jest tu kościół św. Miko­ła­ja z XIII w. To daw­na gotyc­ka świą­ty­nia, poło­żo­na nad rze­ką Słu­pią, w któ­rej obec­nie mie­ści się miej­ska biblio­te­ka. War­te zoba­cze­nia są tak­że słup­ski, neo­go­tyc­ki ratusz, oka­za­łe gma­szy­sko sta­ro­stwa powia­to­we­go oraz dwa kolej­ne, XIV-wiecz­ne kościo­ły i gotyc­ko-rene­san­so­wa kapli­ca św. Jerzego.

Na tere­ny Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Doli­na Słu­pi ze Słup­ska pro­wa­dzi żół­ty szlak tury­stycz­ny PTTK. Trakt prze­bie­ga przez sta­rą wieś Lubuń do Skar­szo­wa Dol­ne­go, w któ­rym znaj­du­je się zabyt­ko­wa elek­trow­nia wod­na na rze­ce Sko­to­wie. Jest to naj­więk­szy z pra­wych dopły­wów Słu­pi. Począt­ki elek­trow­ni w Skar­szo­wie się­ga­ją dru­giej poło­wy XIX w. Obiekt był wie­lo­krot­nie moder­ni­zo­wa­ny i wciąż dzia­ła, zadzi­wia­jąc dziś odwie­dza­ją­cych go tury­stów pomy­sło­wo­ścią daw­nych inżynierów.

Bie­gną­cy po głów­nej osi par­ku żół­ty szlak tury­stycz­ny pro­wa­dzi ze Stra­szo­wa do Dęb­ni­cy Kaszub­skiej, w któ­rej war­to zwró­cić uwa­gę na muro­wa­no-sza­chul­co­wy kościół z XVI w. Kolej­nym przy­stan­kiem jest Krzy­nia, gdzie znaj­du­je się jed­na z zabyt­ko­wych elek­trow­ni na Słu­pi. Dzię­ki spię­trze­niu wody powsta­ło tu roz­le­głe jezio­ro reten­cyj­ne Krzy­nia. Akwen przy­cią­ga latem żegla­rzy, węd­ka­rzy i kaja­ka­rzy. Moż­na nad nim zna­leźć też kąpielisko.

Żół­ty szlak PTTK pro­wa­dzi przez kolej­ne cie­ka­we osa­dy Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Doli­na Słu­pi aż do Byto­wa. Wzno­si się w nim impo­nu­ją­cy zamek krzy­żac­ki z XIV w. W tej nie­zwy­kle roman­tycz­nej, gotyc­kiej warow­ni rezy­do­wa­li przez pewien czas rów­nież ksią­żę­ta pomor­scy. Obec­nie mie­ści się w nim Muzeum Zachod­nio­ka­szub­skie oraz hotel i biblioteka.

Rze­ka Słu­pia i kościół św. Miko­ła­ja w Słup­sku, fot. Maria Golin­ski, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments