Park Kra­jo­bra­zo­wy Dolin­ki Kra­kow­skie leży na Wyży­nie Kra­kow­sko-Czę­sto­chow­skiej, na pogra­ni­czu woje­wództw mało­pol­skie­go i ślą­skie­go. To jeden z juraj­skich par­ków kra­jo­bra­zo­wych z wybi­ja­ją­cy­mi się ku nie­bu, baj­ko­wy­mi for­ma­cja­mi skal­ny­mi i gór­ski­mi poto­ka­mi. W prze­szło­ści bro­ni­li tu swych warow­ni śre­dnio­wiecz­ni ryce­rze, a póź­niej­sza pol­ska ary­sto­kra­cja przy­by­wa­ła na kura­cje do lecz­ni­czych wód.

Park roz­cią­ga się na pół­noc od dro­gi kra­jo­wej nr 79, od Kra­ko­wa na połu­dnio­wym wscho­dzie do oko­lic Olku­sza na pół­noc­nym zacho­dzie. Od pół­noc­ne­go wscho­du sąsia­du­je z Ojcow­skim Par­kiem Naro­do­wym. Rzeź­ba tere­nu Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Dolin­ki Kra­kow­skie jest bar­dzo zróż­ni­co­wa­na. Jego obszar skła­da się wie­lu wąskich dolin rzek i stro­mych pagór­ków, wśród któ­rych bie­le­ją impo­nu­ją­ce, docho­dzą­ce cza­sem do kil­ku­dzie­się­ciu metrów wyso­ko­ści for­ma­cje skal­ne. Oko­licz­ne jaski­nie są schro­nie­niem wie­lu gatun­ków nie­to­pe­rzy. W par­ku żyją tak­że kuny, sar­ny, lisy i dzi­ki oraz ponad 170 gatun­ków ptaków.

Park Kra­jo­bra­zo­wy Dolin­ki Kra­kow­skie znaj­du­je się w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie dys­po­nu­ją­ce­go wyśmie­ni­tą bazą hote­lo­wą i wie­lo­ma atrak­cja­mi Kra­ko­wa. Odwie­dza­jąc go, moż­na się też zatrzy­mać w któ­rymś z pen­sjo­na­tów i gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych, m.in. w leżą­cych na jego połu­dnio­wym skra­ju Krze­czo­wi­cach, albo w sąsia­du­ją­cych z nim od zacho­du Chrza­no­wie i Olku­szu. Są to sta­re i uro­kli­we mia­sta, w któ­rych zacho­wa­ło się wie­le cen­nych zabyt­ków. W Olku­szu moż­na wypić kawę w śre­dnio­wiecz­nej basz­cie, będą­cej czę­ścią odre­stau­ro­wa­ne­go frag­men­tu murów miej­skich. Cie­ka­wym obiek­tem jest tu tak­że gotyc­ko-rene­san­so­wa bazy­li­ka św. Andrze­ja. W Chrza­no­wie war­to prze­spa­ce­ro­wać się zabyt­ko­wą sta­rów­ką i wstą­pić do gotyc­kie­go kościo­ła św. Mikołaja.

W Chrza­no­wie roz­po­czy­na się żół­ty szlak tury­stycz­ny PTTK, któ­rym moż­na wybrać się na wschód, połu­dnio­wym skra­jem Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Dolin­ki Kra­kow­skie do Krze­szo­wic. Są one sta­rą i uro­kli­wą miej­sco­wo­ścią uzdro­wi­sko­wą, któ­rej lecz­ni­cze źró­dła zaczę­ły przy­cią­gać kura­cju­szy już w dru­giej poło­wie XVIII w. Znaj­du­je się tu kil­ka let­nich pała­cy­ków nie­gdy­siej­szych magnac­kich rodów, a tak­że zabyt­ko­we łazienki.

Szlak żół­ty, nazy­wa­ny tak­że trak­tem „Doli­nek Juraj­skich” pro­wa­dzi dalej z Krze­szo­wic przez rezer­wat przy­ro­dy Doli­na Elia­szów­ki do XVII-wiecz­ne­go zespo­łu klasz­tor­ne­go Kar­me­li­tów Bosych w Czar­nej. Dalej trakt bie­gnie na zachód, przez ozdo­bio­ną wapien­ny­mi ska­ła­mi Doli­nę Racław­ki do Paczół­to­wic. W tej sta­rej wsi war­to zwró­cić uwa­gę na gotyc­ki kośció­łek drew­nia­ny, w któ­re­go wnę­trzach zacho­wa­ło się wie­le cen­nych zabyt­ków z epo­ki śre­dnio­wie­cza, rene­san­su i baroku.

Dalej Szlak Doli­nek Juraj­skich wie­dzie wśród spek­ta­ku­lar­nych, ska­li­stych kra­jo­bra­zów i zato­pio­ne w par­ku osa­dy do Kar­nio­wic, gdzie war­to zoba­czyć XVIII-wiecz­ny dwo­rek szla­chec­ki i wcze­sno­ba­ro­ko­wą kaplicz­kę. Kolej­ny­mi cie­ka­wy­mi przy­stan­ka­mi przy szla­ku są jaski­nie Mamu­to­wa i Wierz­chow­ska Gór­na. Żół­ty trakt wie­dzie dalej przez tere­ny Ojcow­skie­go Par­ku Naro­do­we­go aż do Pia­sko­wej Ska­ły, w któ­rej wzno­si się wspa­nia­ły, rene­san­so­wy zamek, pier­wot­nie będą­cy jed­ną z warow­ni wybu­do­wa­nych przez Kazi­mie­rza Wielkiego.

Przy Jaski­ni Wierz­chow­ska Góra szlak żół­ty krzy­żu­je się z czar­nym trak­tem tury­stycz­nym PTTK, któ­ry pro­wa­dzi do znaj­du­ją­cej się w pół­noc­no-wschod­niej czę­ści par­ku, ska­li­stej Doli­ny Klu­czwo­dy. Na jed­nym z tam­tej­szych wznie­sień zacho­wa­ły się cie­ka­we pozo­sta­ło­ści rycer­skie­go zamku.

Doli­na Klu­czwo­dy, fot. Jerzy Opio­ła, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments