Park Kra­jo­bra­zo­wy Gór Opaw­skich znaj­du­je się przy gra­ni­cy pol­sko-cze­skiej, w połu­dnio­wej czę­ści woje­wódz­twa opol­skie­go. Obej­mu­je naj­da­lej wysu­nię­te na wschód pasmo pol­skich Sude­tów. Park ofe­ru­je dosko­na­łe warun­ki do pie­szych wycie­czek i kaja­kar­stwa gór­skie­go. Zimą przy­by­wa­ją tu tłum­nie nar­cia­rze i snowboardziści.

Park obej­mu­je swym zasię­giem poło­żo­ne po pol­skiej stro­nie gra­ni­cy, pół­noc­ne sto­ki Gór Opaw­skich. Wystę­pu­ją w nim licz­ne, ska­li­ste wznie­sie­nia, wąwo­zy i prze­ło­my rzek. Przez Park Kra­jo­bra­zo­wy Gór Opaw­skich prze­pły­wa­ją Bia­ła Głu­cho­ła­ska i Zło­ty Potok, któ­rych wart­ki nurt two­rzy wyma­rzo­ne warun­ki do upra­wia­nia kaja­kar­stwa gór­skie­go. Naj­wyż­szym wznie­sie­niem jest Bisku­pia Kopa tu, wspi­na­ją­ca się na wyso­kość 889 m n.p.m. Szczyt znaj­du­je się w połu­dnio­wo-zachod­niej czę­ści par­ku, na samej gra­ni­cy z Cze­cha­mi, a na jego zale­sio­nym grzbie­cie stoi zabyt­ko­wa wie­ża widokowa.

W Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym Gór Opaw­skich moż­na zna­leźć wie­le malow­ni­czych szla­ków tury­stycz­nych, prze­ci­na­ją­cych czę­sto pol­sko-cze­ską gra­ni­cę. Tutej­sze lasy, któ­re sta­no­wią oko­ło 80 pro­cent jego tery­to­rium, są schro­nie­niem wie­lu nie­zwy­kle rzad­kich zwie­rząt, takich jak sala­man­dra, jasz­czur­ka zwin­ka, popie­li­ca i róż­ne gatun­ki nie­to­pe­rzy. W par­ku nie ma dużych dra­pież­ni­ków. Wyli­czo­no tu nato­miast wystę­po­wa­nie ponad 100 gatun­ków ptaków.

Na tere­nie całe­go par­ku moż­na zna­leźć przy­tul­ne pen­sjo­na­ty, poko­je gościn­ne czy pola namio­to­we. Naj­lep­szą bazą noc­le­go­wą dys­po­nu­ją w tym rejo­nie Głu­cho­ła­zy, poło­żo­ne na pół­noc­no-zachod­nim skra­ju par­ku. Jest to bar­dzo uro­kli­we mia­sto z zabyt­ko­wą sta­rów­ką. Spa­ce­ru­jąc po nim, war­to zwró­cić uwa­gę na wyso­ką, śre­dnio­wiecz­ną Wie­żę Bra­my Gór­nej, frag­men­ty sta­rych murów obron­nych oraz pier­wot­nie gotyc­ki kościół św. Waw­rzyń­ca, prze­bu­do­wa­ny w XVIII w. w sty­lu baro­ko­wym. Głu­cho­ła­zy i pobli­skie osa­dy są waż­nym cen­trum spor­tów zimo­wych. Orga­ni­zo­wa­ne są tu m.in. mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy w bie­gach nar­ciar­skich. Kto woli poszu­so­wać na nar­tach tra­dy­cyj­nych lub na snow­bo­ar­dzie, może wybrać się do odda­lo­nych kil­ka kilo­me­trów na połu­dnio­wy wschód od Głu­cho­łaz Jar­noł­tów­ka i Pokrzyw­nej, gdzie funk­cjo­nu­ją wycią­gi narciarskie.

W Jar­noł­tów­ku, przy most­ku na Zło­tym Poto­ku, roz­po­czy­na się żół­ty szlak tury­stycz­ny, któ­ry pro­wa­dzi do schro­ni­ska pod Bisku­pią Kopą, poło­żo­ne­go na wyso­ko­ści 765 m n.p.m. Szlak pro­wa­dzi począt­ko­wo stro­my­mi zbo­cza­mi Buko­wej Góry, wśród malow­ni­czych skał i wyro­bisk dzia­ła­ją­cych nie­gdyś pręż­nie w tym rejo­nie kopal­ni. Za schro­ni­skiem żół­ty trakt scho­dzi do poło­żo­nych nie­co niżej prze­łę­czy Mokrej i Srebrnej.

Przy wspo­mnia­nym już domu tury­sty szlak żół­ty krzy­żu­je się z trak­tem czer­wo­nym, pro­wa­dzą­cym na szczyt Bisku­piej Kopy. Ozna­czo­na kolo­rem czer­wo­nym ścież­ka pro­wa­dzi z naj­wyż­sze­go wznie­sie­nia w Górach Opaw­skich na 571-metro­wą Zam­ko­wą Gorę, gdzie sta­ła nie­gdyś śre­dnio­wiecz­na warow­nia. Następ­nie szlak wie­dzie zbo­cza­mi 785-metro­wej Srebr­nej Kopy do poło­żo­nej bli­sko Jar­noł­tów­ka wsi Pokrzyw­na, któ­ra jest jed­nym z popu­lar­niej­szych w tym rejo­nie miej­sco­wo­ści turystycznych.

Bia­ła Głu­cho­ła­ska, fot. Aero­gra­fik, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments