Park Kra­jo­bra­zo­wy Lasy Janow­skie leży na Rów­ni­nie Bił­go­raj­skiej, na pogra­ni­czu woje­wództw lubel­skie­go i pod­kar­pac­kie­go. Obej­mu­je roz­le­głe obsza­ry natu­ral­nych borów, a tak­że licz­ne sta­wy, bagna i tor­fo­wi­ska o uni­kal­nym w ska­li całe­go kra­ju bogac­twie przy­rod­ni­czym. Moż­na tu zoba­czyć nie­zwy­kle rzad­kie­go koni­ka bił­go­raj­skie­go, albo np. pouczyć się garn­car­stwa. Park naj­le­piej jest zwie­dzać na rowerze.

Aż 80 pro­cent tery­to­rium par­ku sta­no­wią nie­prze­by­te lasy o róż­nym cha­rak­te­rze. Są one gdzie­nie­gdzie poprze­ci­na­ne doli­na­mi mean­dru­ją­cych rzek, stru­mie­nia­mi i łąka­mi. Obok suchych lasów wystę­pu­ją tu rów­nież tere­ny bagni­ste. Owa róż­no­rod­ność stwo­rzy­ła dosko­na­łe warun­ki życia dla oko­ło 150 gatun­ków pta­ków. W par­ku żyją też m.in. wil­ki, bobry, wydry i popie­li­ce. Jest on poza tym jedy­nym miej­scem w kra­ju, w któ­rym w warun­kach na współ natu­ral­nych żyją konie bił­go­raj­skie. Tutej­sze sta­do liczy oko­ło 20 osob­ni­ków. W sezo­nie let­nim moż­na je zoba­czyć na spe­cjal­nym wybie­gu w osa­dzie Szklar­nia, poło­żo­nej kil­ka kilo­me­trów od Jano­wa Lubelskiego.

Świet­nym miej­scem, w któ­rym moż­na się zatrzy­mać jadąc do Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Lasy Janow­skie jest poło­żo­ny na jego połu­dnio­wym skra­ju Łążek Garn­car­ski. Moż­na w nim zna­leźć kil­ka ośrod­ków wypo­czyn­ko­wych oraz pen­sjo­na­tów. Łążek Garn­car­ski leży na skra­ju lasu, nie­da­le­ko prze­ci­na­ją­cej park na pół dro­gi kra­jo­wej nr 19. Atrak­cją tej wsi są uro­cze, rusty­kal­ne cha­ty, w któ­rych tury­ści mogą np. pouczyć się garn­car­stwa. Moż­na tu tak­że prze­je­chać się brycz­ką, a zimą wybrać się na kulig. Pen­sjo­na­ty i poko­je do wyna­ję­cia da się też zna­leźć w wie­lu innych miej­scach par­ku. Dobrą bazą noc­le­go­wą dys­po­nu­je poło­żo­ny na jego pół­noc­nym skra­ju, też przy kra­jo­wej „dzie­więt­na­st­ce” Janów Lubel­ski. W tym mie­ście war­to zoba­czyć XVII-wiecz­ne sank­tu­arium i daw­ny klasz­tor domi­ni­ka­nów. Nie­opo­dal cen­trum znaj­du­je się sztucz­ne jezio­ro z kąpieliskiem.

Z Jano­wa Leśne­go moż­na wybrać się na wyciecz­kę do Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Lasy Janow­skie szla­kiem rowe­ro­wym „Wypra­wa do Leśne­go Skarb­ca”. Trakt jest ozna­ko­wa­ny na nie­bie­skio i bie­gnie na połu­dnie, na uro­czy­sko Kru­czek. Moż­na tu zoba­czyć sta­rą, drew­nia­ną kaplicz­kę oraz wyrzeź­bio­ne w drew­nie sta­cje dro­gi krzy­żo­wej. Dalej nie­bie­ski szlak wie­dzie na Pory­to­we Wzgó­rze, na któ­rym w 1944 r. doszło do naj­więk­szej w oku­po­wa­nej pol­sce bitwy par­ty­zanc­kiej pod­czas II woj­ny świa­to­wej. Bitwa zosta­ła nazwa­na „nad Bro­wi­ną”, od imie­nia prze­pły­wa­ją­cej w tym miej­scu rze­ki. Podą­ża­jąc dalej krót­szym warian­tem nie­bie­skie­go szla­ku na połu­dnie, doje­dzie się do poło­żo­nych pod lasem wsi Mamo­ty Gór­ne i Mamo­ty Dol­ne. Moż­na tu zoba­czyć drew­nia­ny, XX-wiecz­ny kośció­łek, a tak­że nie­wiel­ki, XIX-wiecz­ny dwo­rek. Stam­tąd szlak rowe­ro­wy pro­wa­dzi do leśnej osa­dy Szklar­nia, gdzie mie­ści się hodow­la koni­ka biłgorajskiego.

Z Jano­wa Lubel­skie­go moż­na też wybrać się na rowe­ro­wą wyciecz­kę zie­lo­nym szla­kiem „Gli­nia­nych Garn­ków”. 14-kilo­me­tro­wy trakt pro­wa­dzi wprost do uro­cze­go Łąż­ka Garncarskiego.

Rezer­wat Imiel­ty Ług, fot. Lysy, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments