Park Kra­jo­bra­zo­wy Lasy nad Gór­ną Liswar­tą leży w pół­noc­nej czę­ści woje­wódz­twa ślą­skie­go, w doli­nie gór­ne­go bie­gu rze­ki Liswar­ty, któ­ra jest lewym dopły­wem War­ty. Tutej­sze lasy i pod­mo­kłe łąki są schro­nie­niem dla wie­lu rzad­kich gatun­ków roślin. Park dosko­na­le zwie­dza się w kaja­ku albo na rowerze.

Park Kra­jo­bra­zo­wy Lasy nad Gór­ną Liswar­tą znaj­du­je się kil­ka kilo­me­trów na połu­dnio­wy zachód od Czę­sto­cho­wy. Jego tery­to­rium roz­cią­ga się na połu­dnie aż do Lubliń­ca. Prze­ci­na go przez sam śro­dek dro­ga kra­jo­wa nr 46. Rzeź­ba par­ku jest dość uroz­ma­ico­na, a ponad 60 pro­cent jego tery­to­rium zaj­mu­ją lasy. Spo­ry obszar sta­no­wią tak­że pola upraw­ne i śród­le­śne łąki, będą­ce schro­nie­niem dla wie­lu cen­nych gatun­ków roślin. Kra­jo­braz par­ku uzu­peł­nia­ją licz­ne sta­wy hodow­la­ne oraz tor­fo­wi­ska. Oprócz Liswar­ty, przez jego teren prze­pły­wa­ją rze­ki Turza i Olszyn­ka oraz wie­le pomniej­szych cie­ków wod­nych, któ­re stwa­rza­ją dosko­na­łe warun­ki do roz­wo­ju miej­sco­we­go eko­sys­te­mu. Plu­ska­ją się w nich m.in. wydry i bobry, a oko­licz­ne lasy są domem m.in. saren, jele­ni, ryjó­wek i innych gatun­ków zwierząt.

W Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym Lasy nad Gór­ną Liswar­tą i jego oko­li­cach moż­na zatrzy­mać się w któ­rymś z gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych. Dwa z nich dzia­ła­ją np. w znaj­du­ją­cych się na wschod­nim skra­ju par­ku Hut­kach. Wie­lo­ma hote­la­mi i pen­sjo­na­ta­mi dys­po­nu­je też pobli­ska Czę­sto­cho­wa, do któ­rej co roku przy­jeż­dża­ją tysią­ce tury­stów, aby odwie­dzić naj­waż­niej­sze w Pol­sce, jasno­gór­skie sank­tu­arium. Parę hote­li moż­na zna­leźć rów­nież w Lublińcu.

Dużą część par­ku da się zwie­dzić w kaja­ku, wybie­ra­jąc się na spływ szla­kiem wod­nym po rze­ce Liswar­cie. Swo­ją wypra­wę moż­na roz­po­cząć w Boro­no­wie. Jest to duża wieś we wschod­niej czę­ści par­ku, leżą­ca przy dro­dze woje­wódz­kiej nr 905. Zanim wsią­dzie się do kaja­ka, war­to się po niej prze­spa­ce­ro­wać. W cen­tral­nej czę­ści wsi wzno­si się ponad stu­let­nia, pomni­ko­wa lipa. Naj­cie­kaw­szym zabyt­kiem Boro­no­wa jest nato­miast drew­nia­ny kośció­łek z począt­ku XVII w. Szlak wod­ny wie­dzie stąd wąskim kory­tem rze­ki do pół­noc­no-zachod­niej czę­ści par­ku. Mija wie­le sta­wów hodow­la­nych i leśnych zagaj­ni­ków, a następ­nie docie­ra do wsi Chwo­stek, gdzie do Liswar­ty ucho­dzi rzecz­ka Olszyn­ka. Kolej­ną rze­ką, któ­ra w pół­noc­nej czę­ści par­ku wpły­nie do jej kory­ta jest Turza. W pobli­żu jej ujścia szlak kaja­ko­wi minie rezer­wa­ty leśne „Cisy nad Liswar­tą” oraz „Cisy w Łebkach”.

Dosko­na­łym środ­kiem trans­por­tu w Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym Lasy nad Gór­ną Liswar­tą jest też rower. Obie­ra­jąc szlak dla cykli­stów nr 27, moż­na prze­je­chać przez całe jego tery­to­rium, z Czę­sto­cho­wy do Lubliń­ca. Trakt prze­bie­ga przez poło­żo­ne w otu­li­nie par­ku mia­sto Bla­chow­nia, a następ­nie przez miej­sco­wość Her­by, aby w koń­cu dotrzeć do Kocha­no­wic. W tej sołec­kiej wsi war­to zwró­cić uwa­gę na kla­sy­cy­stycz­ny pała­cyk z XIX w., w któ­rym obec­nie mie­ści się zespół szkół. Szlak rowe­ro­wy nr 27 wie­dzie dalej za połu­dnio­wo-zachod­nią gra­ni­cę par­ku, do Lubliń­ca. Moż­na w nim obej­rzeć kil­ka cie­ka­wych zabyt­ków, m.in. neo­go­tyc­ki gmach sta­ro­stwa powia­to­we­go, drew­nia­ny kośció­łek św. Anny z XVII w., baro­ko­wy kościół św. Miko­ła­ja i sta­ry cmen­tarz żydowski.

Liswar­ta w miej­sco­wo­ści Tani­na, fot. Przy­ku­ta, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments