Park Kra­jo­bra­zo­wy Mię­dzy­rze­cza War­ty i Widaw­ki nale­ży do naj­cie­kaw­szych tury­stycz­nie obsza­rów w woje­wódz­twie łódz­kim. Roz­cią­ga się na połu­dnio­wy-wchód od Sie­ra­dza i obej­mu­je tęt­nią­ce życiem lasy i łąki w doli­nach War­ty i Widaw­ki oraz ich dopły­wów. Uroz­ma­ico­na rzeź­ba tere­nu przy­po­mi­na tu nie­co wyży­ny połu­dnio­wej Pol­ski. Park jest dosko­na­łym miej­scem do orga­ni­za­cji spły­wów kajakowych.

Szla­ki tury­stycz­ne Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Mię­dzy­rze­cza War­ty i Widaw­ki pro­wa­dzą wśród prze­ło­mów rzek i wyso­kich pagór­ków. Róż­ni­ce wyso­ko­ści się­ga­ją w tym rejo­nie nawet 45 m, a pokry­te gęstą roślin­no­ścią sto­ki są gdzie­nie­gdzie przy­ozdo­bio­ne wapien­ny­mi ska­ła­mi. Nie bra­ku­je tutaj zarów­no cen­nych przy­rod­ni­czo tor­fo­wisk, jak i sta­rych lasów, prze­pla­ta­nych malow­ni­czą mozai­ką pól i pastwisk. Pod­mo­kłe tere­ny wokół tutej­szych, mean­dru­ją­cych rzek są domem wie­lu gatun­ków pta­ków. Panu­je tu nie­zwy­kła róż­no­rod­ność bio­lo­gicz­na. W par­ku moż­na zna­leźć ponad róż­nych 600 gatun­ków roślin, w tym oko­ło 60 chro­nio­nych. Wyzna­czo­no tu czte­ry rezer­wa­ty przyrody.

W par­ku i jego sąsiedz­twie funk­cjo­nu­ją licz­ne hote­le, ośrod­ki wcza­so­we i gospo­dar­stwa agro­tu­ry­stycz­ne. Moż­na je zna­leźć m.in. leżą­cym na jego zachod­nim skra­ju Burze­ni­nie, gdzie wiel­bi­cie­le zabyt­ków powin­ni zwró­cić uwa­gę na baro­ko­wy kościół z XVII w., daw­ną syna­go­gę i żydow­ski cmen­tarz. O noc­leg tak­że nie­trud­no w poło­żo­nych bli­sko gra­nic par­ku Sie­ra­dzu, Zduń­skiej Woli czy Łasku.

Przez Burze­nin prze­bie­ga ozna­ko­wa­ny na nie­bie­sko, tury­stycz­ny „Szlak walk nad War­tą w 1939 r.” Moż­na nim się udać w głąb Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Mię­dzy­rze­cza War­ty i Widaw­ki, aż do miej­sco­wo­ści Pia­ski. Na szla­ku zacho­wa­ły się pozo­sta­ło­ści polo­wych umoc­nień z okre­su obro­ny Pol­ski w cza­sie kam­pa­nii wrześniowej.

Żół­tym szla­kiem tury­stycz­nym moż­na przejść wzdłuż kory­ta rze­ki Gra­bi z Łasku do Sie­dlec Łaskich. Łask leży nie­da­le­ko pół­noc­no-wschod­nich gra­nic par­ku. Cie­ka­wym obiek­tem w tej miej­sco­wo­ści jest gotyc­ka kole­gia­ta z pierw­szej poło­wy XVI w., prze­bu­do­wa­na w XVIII stu­le­ciu na modłę baro­ko­wą. War­to w tej miej­sco­wo­ści rów­nież wrzu­cić uwa­gę na drew­nia­ny, XVII-wiecz­ny kośció­łek św. Ducha. W Łasku znaj­du­je się tak­że sta­ry, żydow­ski cmen­tarz. W daw­nej syna­go­dze z XIX wie­ku mie­ści się obec­nie remi­za stra­żac­ka. Wzdłuż żół­te­go szla­ku tury­stycz­ne­go znaj­du­ją się cie­ka­we zabyt­ki tech­ni­ki zain­sta­lo­wa­ne nie­gdyś na rze­ce Grabi.

Na tere­nie par­ku prze­bie­ga popu­lar­ny szlak kaja­ko­wy po War­cie, Gra­bi i Widaw­ce, któ­rym w kil­ka dni moż­na zwie­dzić naj­ład­niej­sze obsza­ry całe­go mikro­re­gio­nu. Miej­sco­we spły­wy kaja­ko­we czę­sto zaczy­na­ją się w miej­sco­wo­ści Marze­nin koło Łasku. Gra­bia w tym miej­scu jest płyt­ka i bez­piecz­na. Szlak wod­ny pro­wa­dzi do Gra­bi­na, gdzie rze­ka ucho­dzi do Widawki.

Będąc w Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Mię­dzy­rze­cza War­ty i Widaw­ki, war­to zaj­rzeć rów­nież do poło­żo­nej w jego środ­ko­wej czę­ści Wida­wy. Mie­ści się tam sta­ry zespół klasz­tor­ny ojców ber­nar­dy­nów wraz z baro­ko­wym kościo­łem. Cały malow­ni­czy kom­pleks został wznie­sio­ny w XVII stuleciu.

Widaw­ka, fot. Uny­ny, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments