Park Kra­jo­bra­zo­wy Mie­rze­ja Wiśla­na leży w pół­noc­no-wschod­niej czę­ści woje­wódz­twa pomor­skie­go. Obej­mu­je Zalew Wiśla­ny oraz natu­ral­na gro­blę, któ­ra oddzie­la go od Bał­ty­ku. Moż­na tu się godzi­na­mi prze­cha­dzać po zło­ci­stym pia­sku, wśród wyrzu­co­nych na mor­ski brzeg łodzi rybac­kich. Znaj­dą tutaj też coś dla sie­bie wiel­bi­cie­le tury­sty­ki kul­tu­ro­wej oraz wąsko­to­ro­wych kolejek.

Park roz­cią­ga się wzdłuż Mie­rzei Wiśla­nej, od miej­sco­wo­ści Sztu­to­wo, aż do gra­ni­cy z rosyj­skim Obwo­dem Kali­nin­gradz­kim. Ten utwo­rzo­ny przez mor­skie fale, wąski pas lądu skła­da się z piasz­czy­stych wydm oraz lasów, któ­re sta­no­wią ponad 80 pro­cent powierzch­ni par­ku. Domi­nu­ją tu bory sosno­we oraz mie­sza­ne. Na tere­nie par­ku żyje ponad 200 gatun­ków pta­ków, a w jed­nym z jego dwu rezer­wa­tów znaj­du­je się nale­żą­ca do naj­więk­szych w Euro­pie kolo­nii kor­mo­ra­nów. Tutej­sze lasy są nato­miast schro­nie­niem m.in. dzi­ków, kun, jeno­tów i gro­no­sta­jów. Widy­wa­ne są w nich tak­że łosie oraz daniele.

W Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym Mie­rze­ja Wiśla­na na urlo­po­wi­czów cze­ka­ją dzie­siąt­ki hote­li, pen­sjo­na­tów, gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych i pól kem­pin­go­wych. Naj­wię­cej z nich moż­na zna­leźć w poło­żo­nej w samym jego cen­trum Kry­ni­cy Mor­skiej. Inne popu­lar­ne miej­sco­wo­ści wypo­czyn­ko­we w tym rejo­nie to leżą­ce w jego zachod­niej czę­ści Kąty Rybac­kie, Skow­ron­ki, Sztu­to­wo i Ste­gna oraz wysu­nię­ta naj­bli­żej gra­ni­cy pol­sko-rosyj­skiej Nowa Karczma.

Park Kra­jo­bra­zo­wy Mie­rze­ja Wiśla­na i jego otu­li­na cechu­ją się nie­zwy­kle boga­tym dzie­dzic­twem kul­tu­ro­wym. Naj­cie­kaw­sze miej­sca moż­na w tym rejo­nie zwie­dzić wybie­ra­jąc się na wyciecz­kę żół­tym szla­kiem tury­stycz­nym PTTK. Trakt roz­po­czy­na się w Kry­ni­cy Mor­skiej, gdzie war­to zoba­czyć sta­rą, czer­wo­ną latar­nię mor­ską, zabyt­ko­we wil­le sprzed bli­sko stu lat oraz tutej­szy port na Zale­wie Wiśla­nym. W sezo­nie let­nim kur­su­ją z nie­go sta­tecz­ki tury­stycz­ne do Elblą­ga, From­bor­ka i war­miń­skie­go Tolk­mic­ka. Cie­ka­wym miej­scem w Kry­ni­cy Mor­skiej jest też tzw. Wiel­błą­dzi Garb, czy­li naj­wyż­sza na całej Mie­rzei Wiśla­nej wydma, wno­szą­ca się na wyso­kość pra­wie 50 m n.p.m.

Żół­ty szlak tury­stycz­ny pro­wa­dzi z cen­trum Kry­ni­cy Mor­skiej na zachód, do poło­żo­nej w gra­ni­cach tego mia­sta, sta­rej osa­dy rybac­kiej Prze­brno. Znaj­du­je się tu zabyt­ko­wa leśni­czów­ka, a tak­że pla­ża i kolej­ne ośrod­ki wypo­czyn­ko­we. Nie­da­le­ko Prze­brna wyzna­czo­no rezer­wat przy­ro­dy Buki Mie­rzei Wiśla­nej. Szlak pro­wa­dzi stąd dalej do małej osa­dy let­ni­sko­wej Skowronki.

Kolej­nym cie­ka­wym przy­stan­kiem żół­te­go trak­tu są Kąty Rybac­kie. To następ­na sta­ra wiś, któ­rej miesz­kań­cy żyli kie­dyś przede wszyst­kim z poło­wów na Zale­wie Wiśla­nym i w Zato­ce Gdań­skiej. Dziś jest to uro­kli­wa miej­sco­wość tury­stycz­na z usy­tu­owa­nym na zło­ci­stej pla­ży, nad­mor­skim kąpie­li­skiem. Pro­wa­dzą­cym na zachód szla­kiem PTTK doj­dzie się stąd do Sztu­to­wa, w któ­rym w cza­sie II woj­ny świa­to­wej mie­ścił się hitle­row­ski obóz kon­cen­tra­cyj­ny. Następ­nie trakt docie­ra do poło­żo­nej tuż za gra­ni­cą par­ku Ste­gny, któ­ra jest dru­gą, po Kry­ni­cy Mor­skiej, naj­po­pu­lar­niej­szą miej­sco­wo­ścią wypo­czyn­ko­wą w tym rejo­nie. War­to zwró­cić w niej uwa­gę na nie­zwy­kle cie­ka­wy kościół para­fial­ny. Wybu­do­wa­no go w kon­struk­cji sza­chul­co­wej w XVII w. Ma baro­ko­we wnę­trze i stoi na fun­da­men­tach wcze­śniej­szej, gotyc­kiej świą­ty­ni. Latem ze Ste­gny kur­su­je popu­lar­na, wąsko­to­ro­wa kolej­ka, któ­rą moż­na doje­chać do Sztu­to­wa, Mal­bor­ka, Nowe­go Dwo­ru Gdań­skie­go oraz na Pra­wy Brzeg Wisły.

“Wiel­błą­dzi Garb”, fot. Kuba Tera­kow­ski, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments