Park Kra­jo­bra­zo­wy Poje­zie­rza Iław­skie­go leży na pogra­ni­czu woje­wództw pomor­skie­go i war­miń­sko-mazur­skie­go. Obej­mu­je roz­le­głe, nie­zwy­kle czy­ste jezio­ra i obsza­ry leśne, któ­re są rajem dla setek gatun­ków roślin i zwie­rząt, a tak­że tysię­cy urlo­po­wi­czów z całej Pol­ski. W pobli­skiej Iła­wie tury­ści mają pod ręką dosko­na­łą bazę tury­stycz­ną z jach­to­wy­mi przy­sta­nia­mi i ośrod­ka­mi sportowymi.

Na tere­nie Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Poje­zie­rza Iław­skie­go moż­na odna­leźć naj­dłuż­sze jezio­ro w Pol­sce. Ponad 27-kilo­me­tro­wy Jezio­rak jest akwe­nem polo­dow­co­wym, któ­ry roz­cią­ga się od Iła­wy na połu­dniu, aż do osa­dy Dobrzy­ki w pobli­żu gra­ni­cy woje­wódz­twa war­miń­sko-mazur­skie­go z pomor­skim. To naj­więk­sze z iław­skich jezior jest wąskie i ma bar­dzo nie­re­gu­lar­ną, roz­ga­łę­zio­ną linię brze­go­wą. Popu­lar­ne wśród żegla­rzy i kaja­ka­rzy szla­ki wod­ne na Jezio­ra­ku wio­dą pomię­dzy wie­lo­ma wysep­ka­mi, pół­wy­spa­mi i zatocz­ka­mi. Więk­szość linii brze­go­wej akwe­nu pora­sta­ją lasy. Po jego połu­dnio­wo-wschod­niej stro­nie, w pobli­żu Iła­wy i Szał­ko­wa, roz­ta­cza się nato­miast mozai­ka łąk i pól upraw­nych. Jezio­rak jest oto­czo­ny wie­lo­ma mniej­szy­mi zbior­ni­ka­mi, m.in. połą­czo­ny­mi z nim Jezio­rem Pła­skim i Małym Jezio­ra­kiem od stro­ny Iła­wy, a tak­że jezio­ra­mi Łabądź, Iław­skim, Szm­bar­skim, Gilem Wiel­kim i kil­ko­ma mniej­szy­mi akwe­na­mi. Wokół roz­ta­cza­ją się prze­pięk­ne obsza­ry dzi­kiej przy­ro­dy. W lasach Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym Poje­zie­rza Iław­skie­go żyją m.in. łosie, wil­ki, lisy i jele­nie, a nad jezio­ra­mi moż­na zoba­czyć wydry i bobry. Swo­je sie­dli­ska ma tutaj tak­że 135 gatun­ków ptaków.

Naj­lep­szą bazą wypa­do­wą do zwie­dze­nia par­ku jest poło­żo­na tuż za jego połu­dnio­wą gra­ni­cą Iła­wa. To popu­lar­na miej­sco­wość wypo­czyn­ko­wa, dys­po­nu­ją­ca zna­ko­mi­tą infra­struk­tu­rą tury­stycz­ną, w tym wie­lo­ma hote­la­mi, pen­sjo­na­ta­mi i ośrod­ka­mi wypo­czyn­ko­wy­mi. Znaj­du­ją się tu tak­że przy­sta­nie dla pły­wa­ją­cych na Jezio­ra­ku jach­tów i żagló­wek. Odwie­dza­jąc Iła­wę, war­to tak­że zwró­cić uwa­gę na jej zabyt­ki. Oczy tury­stów cie­szą tu m.in. pięk­ny, gotyc­ki kościół z począt­ku XIV w., sta­ry młyn wod­ny na rze­ce Iław­ce, neo­go­tyc­ki dwo­rzec kole­jo­wy i sta­ra cer­kiew. Na tere­nie Iła­wy, na naj­więk­szej wyspie na Jezio­ra­ku znaj­du­ją się też pozo­sta­ło­ści gro­du zało­żo­ne­go koło X w. przez zamiesz­ku­ją­cych nie­gdyś te zie­mie Prusów.

W cen­trum Iła­wy roz­po­czy­na się nie­bie­ski szlak tury­stycz­ny PTTK, pro­wa­dzą­cy zachod­nim brze­giem Jezio­ra Jezio­rak w głąb Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Poje­zie­rza Iław­skie­go. Trakt prze­cho­dzi naj­pierw koło ośrod­ków spor­to­wych i cyplu, na któ­rym kon­cen­tru­je się życie tury­stycz­ne miej­sco­wo­ści. Pół­wy­sep jest oto­czo­ny wień­cem przy­sta­ni jach­to­wych, a w jego cen­tral­nym punk­cie stoi cha­rak­te­ry­stycz­ny hotel Kor­mo­ran. Sze­ro­ki budy­nek ze spa­dzi­stym dachem z dachów­ką nad brze­giem jezio­ra przy­wo­dzi tro­chę na myśl słyn­ny Grand Hotel w Sopo­cie. Z tego miej­sca Iła­wy roz­ta­cza się naj­lep­szy widok na wyspę Wiel­ka Żuła­wa na Jezio­ra­ku. Rów­nież na niej moż­na zna­leźć ośro­dek wypo­czyn­ko­wy. Aby się na nią dostać, trze­ba jed­nak prze­pły­nąć promem.

Szlak nie­bie­ski pro­wa­dzi dalej przez malow­ni­cze lasy wzdłuż krę­tej linii brze­go­wej Jezio­ra­ka. Jed­nym z przy­stan­ków jest mała osa­da Sar­nó­wek. Moż­na w niej zna­leźć ośro­dek wypo­czyn­ko­wy, kor­ty teni­so­we i przy­stań żagló­wek. Szlak pro­wa­dzi dalej na pół­noc, obok leśni­czów­ki Tło­ko­wi­sko i koń­czy się w poło­żo­nej nad Jezio­ra­kiem, nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści tury­stycz­nej Siemiany.

Jezio­ro Jezio­rak, fot. Mar­cin n, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments