Nie­wiel­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy Prom­no leży pod Pobie­dzi­ska­mi, w środ­ko­wej czę­ści woje­wódz­twa wiel­ko­pol­skie­go. Więk­szość jego obsza­ru sta­no­wią lasy. Moż­na w nim zna­leźć kil­ka małych jezior i pagór­ków, a tak­że cie­ka­we zabyt­ki. Ze wzglę­du na swój urok i dogod­ne poło­że­nie, park jest jed­nym z ulu­bio­nych miejsc rekre­acji miesz­kań­ców aglo­me­ra­cji poznańskiej.

Węzeł szla­ków tury­stycz­nych w Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym Prom­no, fot. MOs810, Wiki­me­dia Commons

Park Kra­jo­bra­zo­wy Prom­no leży oko­ło 20 km na wschód od Pozna­nia i roz­po­czy­na się na połu­dnio­wych przed­mie­ściach Pobie­dzisk. Od zacho­du ogra­ni­cza go nale­żą­ca do aglo­me­ra­cji poznań­skiej miej­sco­wość Jerzy­ko­wo i dro­ga kra­jo­wa nr 5. Jest to naj­mniej­szy park kra­jo­bra­zo­wy w Wiel­ko­pol­sce. Wyzna­czo­no w nim trzy rezer­wa­ty przy­ro­dy. W pół­noc­nej czę­ści Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Prom­no domi­nu­ją lasy sosno­we, nato­miast w połu­dnio­wej mie­sza­ne. Jego teren jest schro­nie­niem m.in. saren, dzi­ków i zaję­cy, a tak­że ponad 140 gatun­ków ptaków.

Tuż za pół­noc­ną gra­ni­cą Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Prom­no leży osie­dle dom­ków let­ni­sko­wych Pobie­dzi­ska-Let­ni­sko, gdzie moż­na wyna­jąć domek. Podróż z cen­trum dys­po­nu­ją­ce­go dobrą bazą hote­lo­wą Pozna­nia na tam­tej­szy przy­sta­nek kole­jo­wy nie zabie­ra wię­cej niż pół godzi­ny. Odwie­dza­jąc park, moż­na też zatrzy­mać się w hote­lu w Pobie­dzi­skach. To sta­re mia­sto na Szla­ku Pia­stow­skim z Pozna­nia do Gnie­zna, ist­nie­ją­ce już w cza­sach pierw­szych Pia­stów. Pra­wa miej­skie Pobie­dzi­ska zyska­ły krót­ko po sto­li­cy Wiel­ko­pol­ski, w 1257 r. War­to w nich zoba­czyć rynek z XIX-wiecz­ny­mi kamie­ni­ca­mi i sto­ją­cym nie­opo­dal, wcze­sno­go­tyc­kim kościo­łem para­fial­nym, któ­re­go histo­ria się­ga XIII w. Do cie­ka­wych obiek­tów w tym mie­ście nale­żą też XIX-wiecz­ny dwo­rzec z czer­wo­nej cegły i kla­sy­cy­stycz­ny kościół poewangelicki.

Ze sta­rów­ki w Pobie­dzi­skach na teren Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Prom­no pro­wa­dzi zie­lo­ny szlak tury­stycz­ny PTTK. Prze­cho­dzi się nim nad brze­giem leżą­ce­go w gra­ni­cach mia­sta Jezio­ra Dobre, a potem dalej na połu­dnie, wśród pod­mo­kłych tere­nów w oko­li­cach jezior Kaza­nie i Grzy­bio­nek. Zie­lo­ny szlak wie­dzie następ­nie przez nie­wiel­ką, śród­le­śną osa­dę Kapa­li­ca, a potem krzy­żu­je się z nie­bie­skim trak­tem tury­stycz­nym, pro­wa­dzą­cym z poło­żo­nej na zachód od Pobie­dzisk miej­sco­wo­ści Prom­no do Wago­wa, leżą­ce­go na połu­dnio­wo-wschod­nim skra­ju par­ku. Trzy­ma­jąc się jed­nak wcze­śniej obra­nej ścież­ki, moż­na dojść do rezer­wa­tów „Jezio­ro Drą­ży­nek” oraz „Las Liścia­sty w Prom­nie”, któ­re są schro­nie­niem rzad­kich roślin tor­fo­wi­sko­wych. Zie­lo­ny szlak tury­stycz­ny pro­wa­dzi dalej na pół­noc­ny zachód, gdzie mija nie­wiel­kie Jezio­ro Brzo­stek i rezer­wat „Jezio­ro Dębiec”. Jego kolej­nym przy­stan­kiem jest sta­cja kole­jo­wa PKP Prom­no przy dro­dze kra­jo­wej nr 5.

W Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym Prom­no war­to rów­nież zoba­czyć pozo­sta­ło­ści wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ne­go gro­dzi­ska przy Nowej Gór­ce, do któ­re­go moż­na dotrzeć kie­ru­jąc się z Kapa­li­cy na wschód nie­bie­skim szla­kiem tury­stycz­nym. Cie­ka­wym obiek­tem w otu­li­nie par­ku, zaraz za jego połu­dnio­wą gra­ni­cą, jest też XIX-wiecz­ny dwo­rek w Kocioł­ko­wej Gór­ce. Rezy­den­cję ota­cza zabyt­ko­wy park, urzą­dzo­ny w sty­lu angielskim.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments