Park Kra­jo­bra­zo­wy Pusz­cza Zie­lon­ka leży parę kilo­me­trów na pół­noc­ny wschód od Pozna­nia. Miesz­kań­cy aglo­me­ra­cji lubią przy­jeż­dżać do nie­go na grzy­by i wyciecz­ki rowe­ro­we. Pomi­mo nizin­ne­go cha­rak­te­ru Wiel­ko­pol­ski, w Pusz­czy Zie­lon­ce odby­wa­ją się dorocz­ne zawo­dy w kolar­stwie gór­skim. Chlu­bą par­ku jest tutej­szy szlak drew­nia­nych kościołów.

Park obej­mu­je waż­ną enkla­wę leśną w środ­ko­wej Wiel­ko­pol­sce. Pusz­cza zaj­mu­je 80 pro­cent jego powierzch­ni. Są to zarów­no lasy gospo­dar­cze jak i obsza­ry o cha­rak­te­rze zbli­żo­nym do natu­ral­ne­go. Tutej­szy kra­jo­braz jest bar­dzo pofał­do­wa­ny w wyni­ku ostat­nie­go zlo­do­wa­ce­nia. Naj­wyż­szym wznie­sie­niem par­ku jest Dzie­wi­cza Góra wspi­na­ją­ca się na 143 m n.p.m. Prze­pły­wa­ją przez nie­go rze­ki War­ta, Tro­jan­ka i Potok Dzwo­now­ski. W obrę­bie par­ku moż­na napo­tkać tak­że kil­ka ryn­no­wych jezior.

Park Kra­jo­bra­zo­wy Pusz­cza Zie­lon­ka roz­cią­ga się pomię­dzy miej­sco­wo­ścia­mi aglo­me­ra­cji poznań­skiej: Czer­wo­na­kiem, Muro­wa­ną Gośli­ną, Sko­ka­mi, Kisz­ko­wem i Pobie­dzi­ska­mi. Hotel lub pen­sjo­nat moż­na zna­leźć m.in. w pierw­szej z nich, a tak­że poło­żo­nych na połu­dniu par­ku Kar­ło­wi­cach, czy zato­pio­nych w głę­bi lasu Kamiń­sku i Pław­nie. W pół­noc­nej otu­li­nie Pusz­czy Zie­lon­ki znaj­du­je się popu­lar­na miej­sco­wość let­ni­sko­wa Woj­nów­ko, gdzie ist­nie­je moż­li­wość wyna­ję­cia dom­ku. Bazą wypa­do­wą do par­ku może być tak­że dys­po­nu­ją­cy wie­lo­ma hote­la­mi i hoste­la­mi Poznań. Do pusz­czy moż­na doje­chać z cen­trum auto­bu­sa­mi komu­ni­ka­cji miej­skiej i ścież­ka­mi rowe­ro­wy­mi. Naj­le­piej jed­nak wsiąść razem z rowe­rem do pocią­gu i w cią­gu kil­ku­na­stu minut doje­chać ze sta­cji Poznań Głów­ny do Czerwonaka.

Aby dotrzeć na Dzie­wi­czą Górę, ze sta­cji PKP w Czer­wo­na­ku trze­ba prze­je­chać oko­ło 300 m uli­cą Gdyń­ską na połu­dnie, a następ­nie przed szko­łą pod­sta­wo­wą skrę­cić w lewo w uli­cę Leśną. Wąska asfal­tów­ka szyb­ko mija zabu­do­wa­nia miej­sco­wo­ści i wjeż­dża w spo­koj­ny las. Trze­ba nią doje­chać do zato­pio­nej w lesie osa­dy, gdzie znaj­du­je się par­king i począ­tek szla­ku na pobli­skie wznie­sie­nie. Wjazd na Dzie­wi­czą Górę to świet­na pro­po­zy­cja na nie­dziel­ny wypad dla całej rodzi­ny, jed­nak pod­jazd z par­kin­gu na szczyt jest dość stro­my i mniej wpra­wie­ni rowe­rzy­ści decy­du­ją się w tym miej­scu czę­ściej na pcha­nie swo­je­go pojaz­du, niż siło­wa­nie się na naj­mniej­szej prze­rzut­ce. Góra jest w cało­ści zale­sio­na, jed­nak na jej szczy­cie wzno­si się wie­ża wido­ko­wa. Zosta­ła zbu­do­wa­na jako punkt obser­wa­cyj­ny dla stra­ża­ków po serii fatal­nych poża­rów w Pusz­czy Zie­lon­ce w 1992 r. Taras dla tury­stów znaj­du­je się pię­tro pod ich sta­no­wi­skiem, na wyso­ko­ści 30 m. Roz­ta­cza się stąd wspa­nia­ły widok na Poznań i jego naj­bliż­szą oko­li­cę. Przy dobrej pogo­dzie moż­na bez tru­du doj­rzeć wie­żow­ce w cen­trum mia­sta, sta­dion Lecha, czy wie­że zabyt­ko­wych kościo­łów w oko­licz­nych miejscowościach.

Dzie­wi­cza Góra to punkt kul­mi­na­cyj­ny pasma Środ­ko­wo-Poznań­skiej More­ny Czo­ło­wej i zara­zem naj­bar­dziej emo­cjo­nu­ją­cy odci­nek wiel­ko­pol­skiej czę­ści Powe­ra­de Gamin MTB Mara­thon. W 2012 r. ta ogól­no­pol­ska impre­za rusza wła­śnie w Muro­wa­nej Gośli­nie, już 15 kwiet­nia. Kolej­ne odcin­ki mara­to­nu zosta­ną roze­gra­ne m.in. w Kar­pa­czu, Stro­niach Ślą­skich i Ustroniu.

Po zro­bie­niu sobie sesji foto­gra­ficz­nej na tara­sie wie­ży na Dzie­wi­czej Górze, moż­na wypić kawę w umiej­sco­wio­nej u jej stóp kafej­ce, a następ­nie zje­chać w kie­run­ku Pozna­nia szla­kiem połu­dnio­wym, pro­wa­dzą­cym naj­pierw do Kici­na. W miej­sco­wo­ści tej war­to zaj­rzeć do uro­kli­we­go, drew­nia­ne­go kościół­ka św. Józe­fa. Powstał on w poło­wie XVIII w. i jest zdo­bio­ny w środ­ku pięk­ny­mi poli­chro­mia­mi. To jed­na ze świą­tyń na „Szla­ku Kościo­łów Drew­nia­nych wokół Pusz­czy Zie­lon­ka”. Trakt naj­le­piej zwie­dzić samo­cho­dem lub na rowe­rze. O jego kolej­nych atrak­cjach moż­na prze­czy­tać na ulot­kach umiesz­czo­nych w przed­sion­kach każ­de­go z kościół­ków. Z Kici­na moż­na podą­żyć szla­kiem do odda­lo­nej oko­ło 3 km na wschód Wie­rze­ni­cy. Tam­tej­szy kościół św. Miko­ła­ja powstał pod koniec XVI, a jego wie­ża zosta­ła dobu­do­wa­na oko­ło dwu­stu lat póź­niej. W Wie­rze­ni­cy war­to też zwró­cić uwa­gę na zabyt­ko­wą, kry­tą strze­chą karcz­mę na dro­dze do Wie­rzon­ki i XIX-wiecz­ny dwór Augu­sta Cieszkowskiego.

Zjazd z Dzie­wi­czej Góry, fot. mk
5 1 vote
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments