Nie­wiel­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy Staw­ki leży w pół­noc­nej czę­ści woje­wódz­twa ślą­skie­go, w gmi­nie Przy­rów. Chro­ni cen­ne przy­rod­ni­czo tere­ny leśne i bagien­ne, któ­re są osto­ją wie­lu rzad­kich gatun­ków roślin oraz waż­nym tere­nem sie­dli­sko­wym pta­ków. Wybie­ra­jąc się na wyciecz­kę rowe­ro­wą wokół par­ku, moż­na odwie­dzić kil­ka pierw­szo­rzęd­nych zabytków.

Nale­żą­cy do naj­mniej­szych w Pol­sce Park Kra­jo­bra­zo­wy Staw­ki leży na tere­nie tzw. Niec­ki Włosz­czow­skiej, a od połu­dnio­we­go zacho­du sąsia­du­je z Wyży­ną Kra­kow­ską. Park znaj­du­je się w pra­do­li­ne gór­ne­go bie­gu Wier­ci­cy i Pili­cy. Za spra­wą swo­ich licz­nych sta­wów, cie­ków wod­nych i tere­nów bagni­stych jest waż­ną osto­ją wie­lu gatun­ków pta­ków, m.in. bocia­na czar­ne­go i żura­wia. Miej­sco­wą fau­nę współ­two­rzą tak­że trasz­ki, ropu­chy, węże i jasz­czur­ki. W par­ku wyzna­czo­no jeden rezer­wat przy­ro­dy o nazwie „Wiel­ki Las”, do któ­re­go w nie­da­le­kiej przy­szło­ści ma dołą­czyć kil­ka następ­nych obsza­rów chronionych.

Pen­sjo­na­tów i ośrod­ków wypo­czyn­ko­wych nale­ży szu­kać raczej w otu­li­nie par­ku, m.in. w Sygnat­ce i Jano­wie przy dro­dze kra­jo­wej nr 42. Alter­na­ty­wą może być noc­leg pod namio­tem. Do Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Staw­ki war­to też przy­je­chać choć­by na jed­no­dnio­wą wyciecz­kę z pobli­skiej Czę­sto­cho­wy, albo przy oka­zji urlo­pu w poło­żo­nym nie­da­le­ko Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym Orlich Gniazd. Roz­po­czy­na­jąc swo­ją wyciecz­kę w poło­żo­nej we wschod­niej otu­li­nie par­ku wsi Przy­rów, war­to zwró­cić uwa­gę na jej naj­cen­niej­szy zaby­tek, jakim jest muro­wa­no-drew­nia­ny kośció­łek św. Miko­ła­ja z począt­ku XVI w. Innym cie­ka­wym miej­scem w tej miej­sco­wo­ści jest sta­ry cmen­tarz żydow­ski.

Z Przy­ro­wa do Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Staw­ki nie pro­wa­dzą wpraw­dzie ozna­ko­wa­ne szla­ki tury­stycz­ne, jed­nak tra­sa do prze­by­cia jest nie­zwy­kle pro­sta i do tego dosko­na­le nada­je się dla rowe­rzy­stów. Trze­ba naj­pierw prze­je­chać mostem na lewy brzeg rze­ki Wier­ci­cy, a następ­nie kie­ro­wać się polną dro­gą w kie­run­ku wsi Knie­ja. Po oko­ło 5 km skrę­ca się w lewo, do malut­kiej osa­dy Kopa­ni­ny. Stąd rowe­ro­wy szlak wie­dzie na połu­dnie, pod lasem, w kie­run­ku rezer­wa­tu „Wiel­ki Las”.

Będąc w tych stro­nach, war­to zaj­rzeć też do poło­żo­nej oko­ło kilo­me­tra na pół­noc od Przy­ro­wa Alek­san­drów­ki. W miej­sco­wo­ści tej wzno­si się wspa­nia­ły zespół klasz­tor­ny domi­ni­ka­nek. Powstał on w pierw­szej poło­wie XVII w. i aż do XIX stu­le­cia słu­żył ojcom ber­nar­dy­nom. Nad całym, otyn­ko­wa­nym na bia­ło kom­plek­sem góru­je wie­ża kościo­ła św. Anny. Nie­zwy­kle uro­kli­wym miej­scem jest tu tak­że sze­ro­ki dzie­dzi­niec z kruż­gan­ka­mi. Zespół klasz­tor­ny jest oto­czo­ny zabyt­ko­wym murem, w któ­re­go jed­nym z naroż­ni­ków stoi wyso­ka dzwon­ni­ca.

Park Kra­jo­bra­zo­wy Staw­ki, fot. Hr.icio, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments