Park Kra­jo­bra­zo­wy Ujście War­ty leży na pogra­ni­czu woje­wództw lubu­skie­go i zachod­nio­po­mor­skie­go, przy gra­ni­cy pol­sko-nie­miec­kiej. Sta­no­wi otu­li­nę par­ku naro­do­we­go o tej samej nazwie. Wła­śnie w tym miej­scu orga­ni­zo­wa­ny jest słyn­ny Przy­sta­nek Wood­stock. Krzy­żu­ją się nim tak­że bar­dzo atrak­cyj­ne szla­ki kaja­ko­we i rowe­ro­we, a oko­licz­ne miej­sco­wo­ści przy­cią­ga­ją tury­stów swym nie­zwy­kłym dzie­dzic­twem kulturowym.

Park Kra­jo­bra­zo­wy Ujście War­ty cią­gnie się od gra­nicz­ne­go Kostrzy­na nad Odrą na wchód, aż do Świer­ko­ci­na. Jego dwa zachod­nie ramio­na chro­nią cen­ne przy­rod­ni­czo rejo­ny wzdłuż doli­ny dol­nej Odry. Pół­noc­ne się­ga do wyso­ko­ści Namy­śli­na przy dro­dze woje­wódz­kiej nr 127, a połu­dnio­we do Pamię­ci­na przy kra­jo­wej „31”. Park obej­mu­je cen­ny eko­sys­tem nad­war­ciań­skich roz­le­wisk. W jego cen­trum leży Kostrzyń­ski Zbior­nik Reten­cyj­ny, któ­re­go duża część znaj­du­je się na tere­nie Par­ku Naro­do­we­go Ujścia War­ty. Na tere­nie par­ku kra­jo­bra­zo­we­go żyją m.in. kuny i bobry, a tak­że wie­le gatun­ków pta­ków, m.in. cza­ple, bocia­ny, bie­li­ki i gągoły.

Teren par­ku to głów­nie dzi­kie łąki i roz­le­wi­ska. Noc­le­gu nale­ży szu­kać w jego naj­bliż­szym sąsiedz­twie, przede wszyst­kim w Kostrzy­nie nad Odrą. Mia­sto leży przy samym Uściu War­ty i dzia­ła w nim wie­le hote­li i pen­sjo­na­tów. Każ­de­go roku w sierp­niu wyra­sta przy nim mia­stecz­ko namio­to­we na kil­ka­set tysię­cy osób, a to za spra­wą orga­ni­zo­wa­nych wła­śnie w tym miej­scu, słyn­nych festi­wa­li roc­ko­wych Przy­sta­nek Wood­stock. Nie­ste­ty pięk­na sta­rów­ka w Kostrzy­nie zosta­ła obró­co­na w ruinę pod­czas II woj­ny świa­to­wej. Cie­ka­wy­mi zabyt­ka­mi są tu nato­miast pozo­sta­ło­ści Twier­dzy Kostrzyn z ruina­mi XVI-wiecz­ne­go zam­ku i obec­nie odre­stau­ro­wa­ną Bra­mą Ber­liń­ską z XIX w.

Na festi­wal Jur­ka Owsia­ka w Kostrzy­nie moż­na przy­pły­nąć kaja­kiem. Roz­po­czy­na­jąc spływ odpo­wied­nio wcze­śnie, da się tu dotrzeć z Wro­cła­wia, Pozna­nia i wszyst­kich miej­sco­wo­ści znaj­du­ją­cych się w dorze­czu Odry i Wary. Świet­ną pro­po­zy­cją na dłuż­szy urlop jest np. szlak kaja­ko­wy znad Jezio­ra Gopło, kana­łem Note­ci aż do jej ujścia do War­ty przed Gorzo­wem Wiel­ko­pol­skim. Po zakoń­cze­niu festi­wa­lu Wood­stock i zre­ge­ne­ro­wa­niu sił, moż­na kon­ty­nu­ować spływ kana­łem dol­nej Odry, dopły­wa­jąc kolej­no do Cedyń­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go, Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Doli­na Dol­nej Odry, Szcze­ci­na i pobli­skie­go zalewu.

Z Kostrzy­na nad Odrą moż­na się wybrać na wyciecz­kę w pół­noc­no-zachod­nią część Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Ujście War­ty ozna­ko­wa­nym na zie­lo­no szla­kiem rowe­ro­wym „Zie­lo­na Odra”. Docie­ra on naj­pierw do poło­żo­nych na pra­wym brze­gu rze­ki wsi Szu­mi­ło­wo i Koleń­sko, a następ­nie wie­dzie przez las do Namy­śli­na. W pobli­żu tej miej­sco­wo­ści odkry­to sta­ro­żyt­ne gro­by popiel­co­we żyją­cych tu w zamierz­chłych cza­sach wędrow­nych ple­mion. We wcze­snym śre­dnio­wie­czu ist­nia­ła tu tak­że osa­da na waż­nym szla­ku han­dlo­wym z Pol­ski do Niemiec.

Szla­kiem rowe­ro­wym „Zie­lo­na Odra” moż­na się wybrać z Namy­śli­na dalej na pół­noc, do Kło­so­wa. W tej miej­sco­wo­ści war­to obej­rzeć cie­ka­wy, kamien­ny kościół z pierw­szej poło­wy XIV w. z drew­nia­ną wie­żą, a tak­że XIX-wiecz­ny fol­wark. W pobli­skim Cze­li­nie, któ­ry jest następ­nym przy­stan­kiem na szla­ku, moż­na zob­czyć nie­zwy­kle cen­ny kościół romań­ski z XIII w. Zie­lo­ny trakt rowe­ro­wy pro­wa­dzi dalej wzdłuż pra­we­go brze­gu Odry przez Cedy­nię i Gry­fi­no, aż do Szczecina.

W pół­noc­no-wschod­nie rejo­ny Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Ujście War­ty i do pobli­skie­go par­ku naro­do­we­go pro­wa­dzi z Kostrzy­na nad Odrą czer­wo­ny szlak rowe­ro­wy nr 1. Cie­ka­wym przy­stan­kiem na tym trak­cie jest miej­sco­wość Kamień Wiel­ki, w któ­rej wzno­si się XIX-wiecz­ny, kla­sy­cy­stycz­ny pałac.

fot. Jan Jer­szyń­ski, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments