Park Kra­jo­bra­zo­wy Wyso­czy­zny Elblą­skiej leży nad Zale­wem Wiśla­nym, w pół­noc­no-zachod­niej czę­ści woje­wódz­twa war­miń­sko-mazur­skie­go. Dużą jego część zaj­mu­ją lasy, a tutej­sza, pofał­do­wa­na rzeź­ba tere­nu zado­wo­li nie­jed­ne­go ama­to­ra kolar­stwa gór­skie­go. W par­ku nie bra­ku­je rów­nież impo­nu­ją­cych, pokrzy­żac­kich zabyt­ków, a z let­ni­sko­we­go mia­sta Tolk­mic­ko na jego pół­noc­nym skra­ju kur­su­ją w sezo­nie let­nim stat­ki wyciecz­ko­we do Kry­ni­cy Morskiej.

Tery­to­rium par­ku roz­po­czy­na się na pół­noc­no-wschod­nich przed­mie­ściach Elblą­ga i cią­gnie wzdłuż linii brze­go­wej zale­wu aż do miej­sco­wo­ści Choj­no­wo. Obej­mu­je on swym zasię­giem naj­cie­kaw­sze tere­ny Wyso­czy­ny Elblą­skiej z wie­lo­ma wzgó­rza­mi i malow­ni­czy­mi lasa­mi. Park jest waż­ną osto­ją dzi­kiej przy­ro­dy. Żyją w nim m.in. orły bie­li­ki, żura­wie, jeno­ty i popielice.

Na tere­nie Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Wyso­czy­zny Elblą­skiej nie bra­ku­je hote­li, pen­sjo­na­tów i ośrod­ków wypo­czyn­ko­wych. Wie­le z nich znaj­du­je się na wybrze­żu Zale­wu Wiśla­ne­go, w takich miej­sco­wo­ściach jak por­to­we Tolk­mic­ko, Suchacz i Kady­ny. W ostat­niej z wymie­nio­nych moż­na zna­leźć tak­że spo­re, piasz­czy­ste kąpielisko.

Bar­dzo dobrą bazą noc­le­go­wą dys­po­nu­je rów­nież sam Elbląg. To sta­re mia­sto por­to­we odzna­cza się wie­lo­ma nie­po­wta­rzal­ny­mi zabyt­ka­mi. Do naj­cen­niej­szych z nich nale­żą gotyc­ka kate­dra św. Miko­ła­ja z XIII w., wyso­ka, XIV-wiecz­na bra­ma tar­go­wa oraz kolej­ne śre­dnio­wiecz­ne świą­ty­nie: Św. Ducha, św. Anto­nie­go i Boże­go Cia­ła. Sta­rów­ka elblą­ska zosta­ła moc­no znisz­czo­na w cza­sie II woj­ny świa­to­wej, a w ostat­nim dwu­dzie­sto­le­ciu jest odbu­do­wy­wa­na w nawią­zu­ją­cym do histo­rii sty­lu tzw. retro-wer­sji. Zabyt­ko­we, gotyc­kie kamie­ni­ce moż­na tu napo­tkać np. przy ul. Św. Ducha. Cie­ka­wost­ką w ska­li kra­ju jest Ścież­ka Kościel­na w Elblą­gu. To wąskie przej­ście mię­dzy sta­ry­mi kamie­ni­ca­mi. Z licz­ny­mi bram­ka­mi i cegla­ny­mi skle­pie­nia­mi daje dobre wyobra­że­nie o tym, jak kie­dyś wyglą­da­ło wie­le śre­dnio­wiecz­nych ulic w mia­stach pół­noc­nej Europy.

Z Elblą­ga moż­na wybrać się na wyciecz­kę do par­ku żół­tym szla­kiem tury­stycz­nym, któ­ry roz­po­czy­na się pod lasem, we wschod­niej czę­ści mia­sta, przy pętli tram­wa­jo­we na uli­cy Mary­monc­kiej. Prze­cho­dzi się nim naj­pierw przez mostek i wzdłuż kory­ta nie­wiel­kiej rzecz­ki Kumie­li. Żół­ty szlak mija póź­niej sta­ry młyn oraz daw­ne sta­wy ryb­ne i zbie­ga się z nie­bie­skim szla­kiem tury­stycz­nym. Póź­niej zno­wu się roz­wi­dla­ją. Żół­ty trakt prze­cho­dzi przez kolej­ny mostek na Kumie­li i bie­gnie obok ogro­dze­nia cmen­ta­rza, aż do leśni­czów­ki Dębi­ca i pod Górę Chro­bre­go, gdzie funk­cjo­nu­je wyciąg narciarski.

Cie­ka­wym mia­stem na pół­noc­nym wscho­dzie Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Wyso­czy­zny Elblą­skiej jest Tolk­mic­ko. Rów­nież tu moż­na powy­dzi­wiać cen­ne zabyt­ki z cza­sów Pań­stwa Krzy­żac­kie­go, takie jak gotyc­ki kościół św. Jaku­ba Apo­sto­ła, czy basz­ta wraz z pozo­sta­ło­ścia­mi murów miej­skich z XIV. W Tolk­mic­ku znaj­du­je się też mały port nad Zale­wem Wiśla­nym. Cumu­je w nim wie­le jach­tów i żagló­wek, a w sezo­nie let­nim moż­na się stąd wybrać w rejs stat­kiem wyciecz­ko­wym do poło­żo­nej na Mie­rzei Wiśla­nej Kry­ni­cy Morskiej.

Port w Tolk­mic­ku, fot. Poli­me­rek, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments