Park Kra­jo­bra­zo­wy Wznie­sień Łódz­kich leży na pół­noc­no-wschod­nich przed­mie­ściach Łodzi. Obej­mu­je cen­ne przy­rod­ni­czo obsza­ry i licz­ne wznie­sie­nia, z któ­rych naj­wyż­sze to Wzgó­rze „Rada­ry”, wspi­na­ją­ce się na 284 m n.p.m. Za spra­wą pięk­nych swo­ich kra­jo­bra­zów i walo­rów przy­rod­ni­czych, park jest ulu­bio­nym miej­scem rekre­acji i week­en­do­wych wycie­czek miesz­kań­ców łódz­kiej aglomeracji.

Park roz­cią­ga się na Wyży­nie Łódz­kiej pomię­dzy Łodzią, Stry­ko­wem i Brze­zi­na­mi. Obej­mu­je swym zasię­giem m.in. naj­więk­szy w Pol­sce kom­pleks leśny w gra­ni­cach mia­sta, jakim jest łódz­ki Lasek Łagiew­nic­ki. Jego falu­ją­cy kra­jo­braz two­rzą razem pola upraw­ne prze­pla­ta­ją­ce się łąka­mi i licz­ny­mi zadrze­wie­nia­mi. Tutej­sza rzeź­ba tere­nu cechu­je się duży­mi róż­ni­ca­mi względ­nych wyso­ko­ści. Zwy­cza­jo­wa nazwa naj­wyż­sze­go z Łódz­kich Wznie­sień wywo­dzi się od zain­sta­lo­wa­nych na jego szczy­cie anten i nadaj­ni­ków. Lasy sta­no­wią nie­ca­łe 30 pro­cent powierzch­ni par­ku i nie spo­tka się w nich dużych dra­pież­ni­ków. Są za to schro­nie­niem wie­lu chro­nio­nych gatun­ków pła­zów czy pta­ków, a tak­że dzi­kich zwie­rząt pospo­li­cie wystę­pu­ją­cych w środ­ko­wej Pol­sce, takich jak dzik, sar­na, czy wiewiórka.

Naj­lep­szą bazą wypa­do­wą do zwie­dze­nia par­ku jest dys­po­nu­ją­ca wie­lo­ma hote­la­mi i pen­sjo­na­ta­mi Łódź. Chcąc zatrzy­mać się nie­co dalej od cen­trum tego mia­sta, moż­na wybrać któ­ryś z zajaz­dów w oko­li­cach Stry­ko­wa czy Brze­zin, albo nie­licz­ne, umiej­sco­wio­ne w środ­ku par­ku pen­sjo­na­ty, np. w łódz­kim Artu­rów­ku, gdzie tury­ści mogą też spę­dzić czas w roz­pię­tym mię­dzy drze­wa­mi par­ku linowym.

Park Kra­jo­bra­zo­wy Wznie­sień Łódz­kich dosko­na­le zwie­dza się na rowe­rze. Głów­ny szlak dla cykli­stów roz­po­czy­na się Lasku Łagiew­nic­kim i jest ozna­ko­wa­ny kolo­rem czar­nym. Wspo­mnia­ny kom­pleks leśny jest ulu­bio­nym miej­scem rekre­acji miesz­kań­ców mia­sta. Chęt­nie zaglą­da­ją oni m.in. nad trzy malow­ni­cze sta­wy w Artu­rów­ku. Nad jed­nym z nich znaj­du­je się kąpie­li­sko. W Lasku Łagiew­nic­kim war­to zoba­czyć kil­ka cie­ka­wych zabyt­ków. Nale­ży do nich Pałac Juliu­sza Hein­zla w Łagiew­ni­kach. W przy­le­ga­ją­cym do rezy­den­cji, zabyt­ko­wym zespo­le fol­warcz­nym mie­ści się dziś sie­dzi­ba Łódz­kie­go Klu­bu Jeź­dziec­kie­go. Kolej­ne cie­ka­we obiek­ty to baro­ko­wy klasz­tor fran­cisz­kań­ski i XVII-wiecz­ne, drew­nia­ne kaplicz­ki św. Rocha i św. Antoniego.

Czar­ny szlak rowe­ro­wy pro­wa­dzi z Lasku Łagiew­nic­kie­go do wsi Dobra, gdzie w 1863 r. powstań­cy stycz­nio­wi sto­czy­li bitwę z woj­ska­mi rosyj­ski­mi. O tych wyda­rze­niach przy­po­mi­na dziś znaj­du­ją­cy się tam pomnik pamię­ci i sta­ry cmen­tarz. Kolej­nym cie­ka­wym przy­stan­kiem na szla­ku jest Rezer­wat przy­ro­dy Stru­ga Dobiesz­kow­ska, przez któ­ry prze­pły­wa mean­dru­ją­cy wśród sta­rych drzew stru­mień Mły­nów­ka. Póź­niej czar­ny trakt docie­ra do wsi Sta­re Kro­sze­wy, w któ­rej war­to obej­rzeć przed­wo­jen­ny dwo­rek oraz cegla­ne, neo­ba­ro­ko­we sank­tu­arium Mat­ki Boskiej Skoszewskiej.

Rezer­wat przy­ro­dy Stru­ga Dobiesz­kow­ska, fot. Seve­rus, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments