No i mamy koje­ną cie­ka­wą funk­cjo­nal­ność, od dzi­siaj może­cie pobrać każ­dy zapi­sa­ny szlak w for­ma­cie GPX (uni­wer­sal­ny for­mat danych dla GPS). Wkrót­ce doda­my rów­nież obsłu­gę KML.

Dzię­ki temu szyb­ko może­cie pobrać i zain­sta­lo­wać w swo­im GPSie dowol­ny szlak zak­tu­ali­zo­wa­ny przez innych, a co nawet waż­niej­sze porów­nać go w tere­nie z rze­czy­wi­sto­ścią i zgło­sić nam uwa­gi lub aktualizacje.

Jak zwy­kle testuj­cie i przy­sy­łaj­cie opinie.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
wibram
wibram
06/05/2011 11:21

Doda­ję tutaj, bo nie widzę opcji nowe­go wątku 🙁
Pro­blem doty­czy zdjąć doda­nych do czy­je­goś szla­ku przez “dodaj opi­nię”. Nie zna­la­złem moż­li­wo­ści pod­pi­sy­wa­nia tych zdjęć, tzn. tre­ści zdję­cia np. Ciso­wa Skał­ka 🙁 Ja śle­py czy po pro­stu jesz­cze nie ma?