W życiu każ­de­go nad­cho­dzi taki czas, kie­dy koń­czy się jed­nak zima (jak by się nam wcze­śniej nie wyda­wa­ło, że będzie ona trwa­ła wiecznie).
I z oka­zji koń­ca zimy, nadej­ścia wio­sny, otwar­cia sezo­nu tury­stycz­ne­go i z dowol­nej innej oka­zji — zapra­sza­my na kolej­ną imprezę!

Oto co zaplanowaliśmy:

…muzycz­nie:
IMODIUM — cze­ska kape­la roc­ko­wa (http://www.imodiumband.cz/)
ADSU — kra­kow­ska gru­pa poezji śpiewanej.
Auto­rzy i wyko­no­wa­cy pio­sen­ki o Paster­ce. (http://www.adsu.art.pl/)

kaba­re­to­wo:
W Gorą­cej Wodzie Kom­pa­ni — gdań­ska gru­pa kaba­re­to­wo — impro­wi­zu­ją­ca (http://www.improwizacje.com/)
Ser­ki z Paster­ki — jak zwy­kle nie­przy­go­to­wa­ni, nie­ogar­nię­ci i nie­śmiesz­ni pro­wa­dzą­cy — Woj­tek Heliń­ski i Maciek Sokołowski

poetyc­ko:
Rudolf Pastermann,
Domi­ni­ka Radwan,
Woj­tek Heliński,
Mał­go­rza­ta Andreasik

Kon­ku­ren­cje:
Ope­ra­cja Pas­sen­dorf — każ­dy po zalo­go­wa­niu otrzy­mu­ję mapę dotar­cia do skarbu…
Tur­niej PING-PONGA — o Wiel­ką Flaszkę
Tur­niej jed­ne­go wiersza
Tur­niej kabaretowy

Roz­ryw­ko­wo:
ZORB
Wypro­wa­dze­nie krowy

Line-Up będzie­my jak zwy­kle suk­ce­syw­nie zamieszczać…

Słow­na zapo­wiedź impre­zy: http://www.youtube.com/watch?v=n7L5qGYB1bM

Kosz­ty:
Tra­dy­cyj­nie dla tych któ­rzy śpią w schro­ni­sku Paster­ka, Na Szcze­liń­cu, DW Szcze­lin­ka — wszyst­ko gratis -
przy reje­stra­cji otrzy­my­wać będą opa­skę na rękę.

Ci któ­rzy nie zde­cy­du­ją się na noc­leg u nas — pła­cą 10 zł (za całość) — też dosta­ją opaskę.

Jedy­nie opa­ska upo­waż­nia do wzię­cia udzia­łu we wszyst­kich atrak­cjach i (co dla nie­któ­rych najważniejsze)
do naby­wa­nia Opatów.

http://www.schroniskopasterka.pl/Schronisko_PTTK_Pasterka/Schronisko_Pasterka_.html

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments