Popradz­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy leży na połu­dniu woje­wódz­twa mało­pol­skie­go, przy gra­ni­cy ze Sło­wa­cją. Obej­mu­je malow­ni­cze wzgó­rza Beski­du Sądec­kie­go oraz leżą­ce u ich stóp, popu­lar­ne uzdro­wi­ska, takie jak Szczaw­ni­ca i Kry­ni­ca Zdrój. W par­ku nie bra­ku­je wspa­nia­łych punk­tów wido­ko­wych. Tutej­sze szla­ki wio­dą wśród gór­skich hal i świer­ko­wych lasów. Coś dla sie­bie znaj­dą tu też nar­cia­rze i wiel­bi­cie­le kolar­stwa górskiego.

Park leży w Kar­pa­tach Zachod­nich i obej­mu­je pasma Radzie­jo­wej i Jawo­rzy­ny Kry­nic­kiej, któ­re roz­dzie­la doli­na rze­ki Poprad. W gra­ni­cach obsza­ru mie­ści się też pol­ska część Gór Czer­chow­sich. Zachod­nia gra­ni­ca par­ku opie­ra się na doli­nie Dunaj­ca, a jego wschod­nią otu­li­nę ogra­ni­cza kory­to rze­ki Kamie­ni­ca Nawoj­ska. Naj­wyż­szym wznie­sie­niem Popradz­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go jest Radzie­jo­wa, wspi­na­ją­ca się na 1262 m n.p.m. Lasy sta­no­wią zde­cy­do­wa­ną więk­szość jego obsza­ru. Z uwa­gi na wyso­ko­gór­ski cha­rak­ter Beski­du Sądec­kie­go, moż­na w nim obser­wo­wać pię­tro­wą sza­tę roślin­no­ści. Lasy liścia­ste i mie­sza­ne są tu spo­ty­ka­ne mnie wię­cej do wyso­ko­ści 1100 m n.p.m. Wycho­dząc powy­żej tej gra­ni­cy, wkra­cza się w chłod­niej­szą kra­inę świer­ków, tra­wia­stych sto­ków oraz zagu­bio­nych tu i ówdzie, małych, drew­nia­nych bacó­wek. Na tere­nie par­ku wystę­pu­je wie­le źró­deł cen­nych wód mine­ral­nych. W oko­licz­nych lasach żyją wil­ki, rysie i jele­nie, a cza­sa­mi odno­to­wu­je się w nich tak­że obec­ność niedź­wie­dzi oraz żbików.

Popradz­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy dys­po­nu­je wyśmie­ni­tą bazą tury­stycz­ną. Naj­wię­cej hote­li, pen­sjo­na­tów i sana­to­rów moż­na zna­leźć w popu­lar­nych uzdro­wi­skach i ich naj­bliż­szych oko­li­cach: Szczaw­ni­cy na zacho­dzie par­ku, Piw­nicz­nej nad Popra­dem oraz leżą­cych na jego wschod­nich obsza­rach Muszy­nie i Kry­ni­cy Zdrój. Przy głów­nych kuror­tach Beski­du Sądec­kie­go nie bra­ku­je też wycią­gów nar­ciar­skich. Miej­sco­wo­ści te cie­szą się nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią wśród tury­stów od prze­szło stu lat, co obra­zu­ją, zwłasz­cza w Kry­ni­cy, licz­ne zabyt­ko­we sana­to­ria, domy zdro­jo­we i par­ki, a tak­że wystaw­ne wil­le w sty­lu pod­ha­lań­skim. Roman­tycz­ne obiek­ty z cza­sów austro-węgier­skich sąsia­du­ją tu z czę­sto dość cie­ka­wy­mi, moder­ni­stycz­ny­mi sana­to­ria­mi i doma­mi wcza­so­wy­mi z lat 60-tych i 70-tych XX w.

Do Kry­ni­cy Zdrój swe­go cza­su lubi­li przy­jeż­dżać na kura­cje malarz Jan Matej­ko i mar­sza­łek Józef Pił­sud­ski. Cie­ka­wost­ką tego mia­sta jest zabyt­ko­wa, naziem­na kolej­ka lino­wa. Powsta­ła jesz­cze w latach 30-stych XX w. i zabie­ra tury­stów na Górę Par­ko­wą, poko­nu­jąc na swo­jej tra­sie róż­ni­cę wyso­ko­ści 148 m. Nowo­cze­sną odpo­wied­nicz­ką tej przed­wo­jen­nej kolej­ki jest kolej gon­do­lo­wa z Czar­ne­go Poto­ku w Kry­ni­cy Zdrój na 1114-metro­wą Jawo­rzy­nę Kry­nic­ką. Znaj­du­je się tu jed­na z naj­lep­szych w Pol­sce sta­cji nar­ciar­skich. Moż­na w niej zna­leźć aż 14 tras zjaz­do­wych, a tak­że naj­dłuż­szy, oświe­tlo­ny stok nar­ciar­ski w kraju.

Na Jawo­rzy­nę Kry­nic­ką z Kry­ni­cy Zdrój moż­na wspiąć się tak­że pie­szo, obie­ra­jąc czer­wo­ny szlak tury­stycz­ny. Trakt ten pro­wa­dzi dalej na nie­co niż­szy szczyt, jakim jest 1080-metro­wy Runek. Cho­ciaż jego wierz­cho­łek jest zale­sio­ny, na szla­ku moż­na zna­leźć kil­ka otwar­tych polan, z któ­rych roz­cho­dzą się zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach wido­ki na całą oko­li­cę. Kolej­nym przy­stan­kiem na czer­wo­nym trak­cie jest schro­ni­sko PTTK na Hali Łabowskiej.

Wspo­mnia­ny czer­wo­ny szlak jest głów­ną tra­są tury­stycz­ną Beski­dów, któ­ra pro­wa­dzi do wie­lu cie­ka­wych miejsc w par­ku. Rezer­wu­jąc sobie czas na dłuż­szą wyciecz­kę, moż­na dojść z Hali Łabow­skiej przez Halę Pisa­ną i Mako­wi­cę do schro­ni­ska „Cyr­la”, a następ­nie przez Suchą Stru­gę do Rytra, gdzie wzno­szą się cie­ka­we ruiny zam­ku. W obrę­bie Beski­du Sądec­kie­go, ozna­ko­wa­ny na czer­wo­no Głów­ny Szlak Beskidz­ki pro­wa­dzi aż do malow­ni­czej miej­sco­wo­ści tury­stycz­nej Kro­ścien­ko nad Dunaj­cem, poło­żo­nej nie­da­le­ko Szczaw­ni­cy, na zachod­nim skra­ju Popradz­kie­go Par­ku Krajobrazowego.

Pasmo Jawo­rzy­ny, fot. Jerzy Opio­ła, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments