Wszyst­kich, któ­rzy nie mają pla­nów na waka­cje zapra­sza­my do spraw­dze­nia swo­jej wie­dzy i
umie­jęt­no­ści pod­czas waka­cyj­nych prak­tyk w TRAIL.PL. Jeśli inte­re­su­jesz się tury­sty­ką, a całe dzie­ciń­stwo spę­dzi­łeś eks­plo­ru­jąc swo­ją oko­li­cę — będziesz do nas pasował!


Pro­po­nu­je­my Wam 3–4 tygo­dnio­we prak­ty­ki, w cza­sie któ­rych będzie­cie mogli zapo­znać się z naszą pra­cą, m.in. pod­szko­lić w reda­go­wa­niu tek­stów, prze­wer­to­wać dzie­siąt­ki map i poznać set­ki miejsc, o któ­rych ist­nie­niu nie mie­li­ście poję­cia. Spo­ro? A to nie wszyst­ko — resz­ty dowie­cie się na miejscu 🙂

UWAGA! Stu­den­ci kie­run­ków przy­rod­ni­czych, kul­tu­ro­wych czy dzien­ni­kar­stwa, mogą w ten spo­sób uzy­skać zaświad­cze­nie o odby­ciu prak­tyk licen­cjac­kich, nie­zbęd­nych do ukoń­cze­nia stu­diów I stopnia.

W skró­cie — poszu­ku­je­my osób, które:

 • lubią odkry­wać nowe miejsca,
 • potra­fią czy­tać mapy,
 • posia­da­ją apa­rat foto­gra­ficz­ny (może być w telefonie),
 • chcą spró­bo­wać swo­ich sił w two­rze­niu inter­ne­to­wych przewodników,
 • chcą nauczyć się korzy­stać z róż­nych mode­li GPSów i trackerów.

Mile widzia­na:

 • pod­sta­wo­wa zna­jo­mość pro­gra­mów giso­wych QGIS, Gar­min Base­camp, GPS Babel,
 • pod­sta­wo­wa umie­jęt­ność obsłu­gi Word­Pres­sa (zwłasz­cza redak­cji tek­stów) i zna­jo­mo­ści HTML,
 • zna­jo­mość pro­gra­mów gra­ficz­nych (Ado­be Pho­to­shop, GIMP).

Ofe­ru­je­my:

 • opie­kę merytoryczną,
 • ela­stycz­ne godzi­ny pra­cy (moż­li­we tak­że w weekendy),
 • dostęp do dzie­sią­tek map i fol­de­rów turystycznych,
 • zawsze świe­żą kawę z eks­pre­su i róż­ne rodza­je herbaty,
 • hamak do buja­nia i drą­żek do ćwi­cze­nia tęży­zny fizycznej 😉

Loka­li­za­cja w cen­trum mia­sta (Mosto­wa 11, Poznań), rzut bere­tem od “kon­te­ne­rów”.

Zgło­sze­nia może­cie prze­sy­łać na adres kasia@trail.pl. W mailu nie zapo­mnij­cie podać swo­je­go nr tele­fo­nu i kil­ku zdań o sobie!