Ruszy­ły zapi­sy na czwar­tą już edy­cję orga­ni­zo­wa­ne­go przez zespół Meda­id nie­ty­po­we­go szko­le­nia, któ­re­go począ­tek miał miej­sce na sty­ku naszych dwóch naj­więk­szych pasji — wypraw i ratow­nic­twa. Kurs Yeti, kie­ro­wa­ny do osób pro­wa­dzą­cych aktyw­ny tryb życia, odbę­dzie się w górach Kotli­ny Kłodz­kiej w dniach 21–23 lute­go 2014 r.  Baza namio­to­wa zosta­nie zało­żo­na w trud­no dostęp­nym oto­cze­niu, naj­le­piej symu­lu­ją­cym prze­szko­dy i pro­ble­my zwią­za­ne z rato­wa­niem ludz­kie­go życia o tej porze roku. 

Gdy jeste­ście w trak­cie wypra­wy, a jest mię­dzy Wami lekarz lub ratow­nik, czu­je­cie się bezpieczniej.
Co jed­nak zro­bić gdy bra­ku­je tak wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go uczest­ni­ka? Prze­cież nie­za­leż­nie od tego gdzie chce­my wyje­chać, wszę­dzie może wyda­rzyć się wypa­dek. Pew­ne­go dnia, sie­dząc wie­czo­rem przy ogni­sku stwier­dzi­li­śmy: każ­dy powi­nien wie­dzieć co zro­bić, gdy potrzeb­na jest pomoc.

Nasze szko­le­nia OFA odby­wa­ją się zawsze w tere­nie, bo to naj­lep­szy poli­gon doświad­czal­ny dla uczest­ni­ków. Zakła­da­my, że od samej teo­rii nikt jesz­cze nie nabrał umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych w rato­wa­niu. W nad­cho­dzą­cym roku w ramach reali­za­cji OFA Yeti, chce­my zapro­sić Was na wypra­wę do wyjąt­ko­we­go miej­sca – wsi Mar­cin­ków. Ta liczą­ca sobie obec­nie trzech miesz­kań­ców wieś, mie­ści się na Skow­ro­niej Górze (839 m n.p.m.) w paśmie Kro­wia­rek (Sude­ty). Zimą pomi­mo nie­wiel­kiej wyso­ko­ści, góra jest bar­dzo trud­no dostęp­na. Od same­go podej­ścia powi­ta­ją nas ruiny wie­ko­wych gospo­darstw, karcz­my, mły­na, a na samym szczy­cie pozo­sta­ło­ści baro­ko­we­go kościo­ła. Wycho­dząc z namio­tów będzie­cie mogli podzi­wiać wido­ki na malow­ni­czą prze­łęcz, a spo­glą­da­jąc nie­co dalej doj­rzy­cie szczyt Czar­nej Góry (1205 m n.p.m.).

Nauka ratow­nic­twa w dzia­ła­niu – czy­li meri­tum nasze­go szko­le­nia. Na bazie wie­lo­let­nich doświad­czeń zawo­do­wych, pro­wa­dze­niu szko­leń, a tak­że róż­no­rod­nych wyjaz­dów, nasz zespół leka­rzy, ratow­ni­ków i podróż­ni­ków opra­co­wał autor­ski plan dzia­ła­nia pod­czas Pro­jek­tów OFA. Trzy­ma­my uczest­ni­ków w nie­ustan­nej goto­wo­ści, aktyw­no­ści i dzia­ła­niu. Warun­ki sta­ra­my się w mak­sy­mal­nym stop­niu zbli­żyć do tych, któ­re mogą pano­wać w sytu­acjach kry­zy­so­wych. Apli­ku­je­my więc naszej gru­pie pro­jek­to­wej kon­tro­lo­wa­ną daw­kę zasko­cze­nia, stre­su, pre­sji cza­su, zmę­cze­nia, a tak­że sze­reg nie­ła­twych do wyko­na­nia zadań. Dzię­ki takie­mu podej­ściu anga­żu­je­my w naukę peł­ny zakres naszych zmy­słów, odkry­wa­jąc w ten spo­sób zdol­no­ści, sła­bo­ści, ucząc się współ­pra­cy i opa­no­wa­nia emo­cji pod­czas akcji. Całość owo­cu­je więc nie tyl­ko samą wie­dzą, ale i moż­li­wo­ścią natych­mia­sto­we­go spraw­dze­nia jej w prak­ty­ce, co daje nam w efek­cie bez­cen­ne doświadczenie.

Wszyst­kie zagad­nie­nia, któ­re zosta­ły umiesz­czo­ne w pro­gra­mie Pro­jek­tu OFA Yeti, są tak samo waż­ne. Poza pod­sta­wo­wy­mi aspek­ta­mi pierw­szej pomo­cy omó­wi­my i prze­ćwi­czy­my spo­sób dzia­ła­nia w przy­pad­kach hipo­ter­mii, odmro­że­nia, cho­ro­by wyso­ko­gór­skiej. Są też takie tema­ty, któ­re zasłu­gu­ją na szcze­gól­ne zwró­ce­nie Waszej uwa­gi, ze wzglę­du na swo­ją uni­ka­to­wość. Mowa tutaj o zaję­ciach z zakre­su out­do­oro­wej pierw­szej pomo­cy sto­ma­to­lo­gicz­nej oraz wkłuć domię­śnio­wych. Zaję­cia są nie­zwy­kle cie­ka­we, a naby­te umie­jęt­no­ści mogą ura­to­wać Wam życie i zdrowie.

Mamy więc wypra­wę do wyjąt­ko­we­go miej­sca oraz wie­dzę i umie­jęt­no­ści przy­dat­ne w trak­cie waszych podró­ży oraz w życiu codzien­nym. Dodaj­my do tego nie­zwy­kłych ludzi, któ­rzy podzie­lą się swo­imi rela­cja­mi z eks­pe­dy­cji i doświad­cze­niem zdo­by­tym w eks­tre­mal­nych sytu­acjach. W tym roku naszy­mi gość­mi będą Świa­to­sław Rojew­ski i Maciej Stań­czak. Nie­zwy­kłą więź, któ­ra powsta­je pod­czas wspól­ne­go zma­ga­nia się z trud­no­ścia­mi, więź któ­ra pozo­sta­nie w Was jesz­cze dłu­go po zakoń­cze­niu szko­le­nia. Zapra­sza­my Was więc do współ­udzia­łu w przy­go­dzie, któ­rą będzie­cie dłu­go wspo­mi­nać pod­czas kolej­nych wyjaz­dów, dając jed­no­cze­śnie poczu­cie bez­pie­czeń­stwa sobie oraz innym.

Orga­ni­za­to­rem pro­jek­tu jest Cen­trum Szko­le­nio­wo-Usłu­go­we Meda­id spe­cja­li­zu­ją­ce się w szkoleniach
z zakre­su ratow­nic­twa medycz­ne­go i pierw­szej pomo­cy.  Koszt udzia­łu w Projekcie
wyno­si 380 PLN/os., uczest­ni­cy nie muszą posia­dać spe­cjal­nych kwa­li­fi­ka­cji i sprzę­tu. Wyży­wie­nie we wła­snym zakre­sie, orga­ni­za­tor zapew­nia butle, naczy­nia do goto­wa­nia i wodę. Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na. Szcze­gó­ły na stro­nie www.kursyratownictwa.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Koor­dy­na­cja zapi­sów, rezer­wa­cja miejsc: Joan­na Wal­czak, kursy@medaid.pl, tel.:  502 335 151

 • Ter­min:    21 – 23 luty 2014 r.
 • Miej­sce:    Mar­cin­ków (15 km od Bystrzy­cy Kłodz­kiej), współ­rzęd­ne: 50°16′47″N 16°46′11″E
 • Ilość miejsc:  Ogra­ni­czo­na. Decy­du­je kolej­ność nad­sy­ła­nia zgłoszeń.
 • Koszt:  380 PLN/os.
 • Warun­ki biwa­ku:  noc­leg w namio­tach (namio­ty we wła­snym zakresie).
 • Wyży­wie­nie:  we wła­snym zakre­sie (zapew­nia­my butle gazo­we z pal­ni­ka­mi  oraz wrzą­tek). Wszyst­ko przy­go­to­wu­je­my w warun­kach biwa­ko­wych – zimowych.
 • Wyma­ga­nia:  ukoń­czo­ne 18 lat

Zapew­nia­my:

 • opie­kę doświad­czo­nej i wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry,
 • całą masę pro­fe­sjo­nal­ne­go sprzę­tu do ćwiczeń,
 • miej­sce do roz­bi­cia namiotów,
 • ubez­pie­cze­nie NW,
 • namiot bazo­wy z pal­ni­ka­mi gazo­wy­mi oraz wrzątek,
 • mate­ria­ły szkoleniowe,
 • wska­że­my miej­sce, gdzie będzie moż­na pozo­sta­wić samochody,
 • cer­ty­fi­kat ukoń­cze­nia Yeti 2014 (udzie­la­nie pierw­szej pomo­cy w warun­kach ekstremalnych).

Meto­da pro­wa­dze­nia zajęć:

 • opie­ra­my się na wła­snym pro­gra­mie szkolenia,
 • zaję­cia pro­wa­dzo­ne są w tere­nie, mak­sy­mal­nie zbli­ża­my się do warun­ków panu­ją­cych pod­czas wypraw zimowych,
 • sku­pia­my się na ucze­niu pod­czas dzia­ła­nia, teo­ria jest na dru­gim planie,
 • dzie­li­my Was na małe grupy.

Kurs będzie obej­mo­wał nastę­pu­ją­ce zagadnienia:

1. Bez­pie­czeń­stwo wła­sne, poszko­do­wa­ne­go, miej­sca zdarzenia.
2. Ele­men­ty ana­to­mii i fizjo­lo­gii, oce­na poszko­do­wa­ne­go, bada­nie wstęp­ne oraz szczegółowe.
3. Poszko­do­wa­ny nieprzytomny.
4. Resu­scy­ta­cja krążeniowo-oddechowa.
5. Hipotermia.
6. Odwodnienie.
7. Odmrożenia.
8. Cho­ro­ba wysokogórska.
9. Zasa­dy defi­bry­la­cji poszko­do­wa­ne­go meto­dą pół­au­to­ma­tycz­ną i automatyczną.
10. Wstrząs.
11. Inne sta­ny nagłe – drgaw­ki, cukrzy­ca, zawał mię­śnia ser­co­we­go, udar mózgo­wy, zatrucia.
12. Ura­zy mecha­nicz­ne i obra­że­nia – zła­ma­nia, zwich­nię­cia, skrę­ce­nia, krwo­to­ki, obra­że­nia klat­ki pier­sio­wej, brzu­cha, krę­go­słu­pa, gło­wy i kończyn.
13. Ewa­ku­acja i trans­port poszko­do­wa­ne­go z uwzględ­nie­niem panu­ją­cych warun­ków i zagrożeń.
14. Psy­cho­lo­gicz­ne aspek­ty wspar­cia poszkodowanych.
15. Out­do­oro­wa pierw­sza pomoc stomatologiczna.
16. Sygna­li­za­cja alarmowa.
17. Zapew­nie­nie schro­nie­nia sobie i oso­bie poszkodowanej
18. Wkłu­cia domięśniowe.

 

ZAPROSZENI GOŚCIE

Świę­to­sław Rojewski

Aktyw­ność zawo­do­wą prze­pla­ta podró­ża­mi. Prze­je­chał auto­sto­pem Euro­pę aby dostać się do Maro­ka i Saha­ry Zachod­niej. Z zacho­du na wschód prze­mie­rzył żaglo­wo­zem pusty­nię GOBI – wypra­wa GOBI 2008. Prze­miesz­czał się przy­god­ny­mi środ­ka­mi komu­ni­ka­cji przez Rosję, Mon­go­lię, Chi­ny, Wiet­nam, Paki­stan. Odwie­dził Afry­kę rów­ni­ko­wą: Kenię, Ugan­dę, Kon­go. Zoba­czył świat gory­li gór­skich, prze­pły­nął set­ki kilo­me­trów rze­ką Kongo.

(źró­dło : http://www.festiwalterra.pl)

 

 

Maciej Stań­cza

Śmia­ło moż­na powie­dzieć o nim czło­wiek-orkie­stra, jest alpi­ni­stą, stra­ża­kiem i bar­dzo doświad­czo­nym ratow­ni­kiem medycz­nym. Od dziec­ka uwiel­bia góry. Zaczy­nał z Rodzi­ca­mi i Dziad­ka­mi w Sude­tach. Potem wspi­nał się w Tatrach, Alpach, pasmach Tien­szan i Pami­ru, Hima­la­jach. Zdo­był kil­ka szczy­tów czte­ro­ty­sięcz­nych m. in. Mont Blanc, Dom, Dufo­ur­spit­ze. Za zdo­by­cie pię­ciu sied­mio­ty­sięcz­ni­ków otrzy­mał tytuł Śnież­nej Pan­te­ry. O nie­bez­pie­czeń­stwach, któ­re mogą cze­kać nas pod­czas wypra­wy wie bar­dzo dużo.

(źró­dło: http://maciejstanczak.pl)