Przed­bor­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy leży na pogra­ni­czu woje­wództw łódz­kie­go i świę­to­krzy­skie­go. Rzeź­ba jego tere­nu jest dość zróż­ni­co­wa­na. Domi­nu­ją w nim obsza­ry leśne, a tutej­sze szla­ki tury­stycz­ne pro­wa­dzą do wie­lu cie­ka­wych zabyt­ków. Na opły­wa­ją­cej park rze­ce Pili­cy orga­ni­zo­wa­ne są popu­lar­ne spły­wy kajakowe.

Obsza­ry par­ku roz­cią­ga­ją się od doli­ny rze­ki Czar­nej Włosz­czow­skiej do Pasma Prze­bor­sko-Mało­go­skie­go. Leży on na połu­dnio­wy wchód od miej­sco­wo­ści Przed­bórz przy dro­dze kra­jo­wej nr 42. Czar­na Włosz­czow­ska, któ­ra prze­pły­wa przez śro­dek par­ku, jest pra­wym dopły­wem rze­ki Pili­cy. Pra­wie 70 pro­cent jego obsza­ru sta­no­wią lasy, a tutej­szy kra­jo­braz uzu­peł­nia­ją łąki, pola upraw­ne i roz­rzu­co­ne tu i ówdzie, nie­wiel­kie osa­dy. W Przed­bor­skim Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym żyją m.in. łosie, jele­nie, sar­ny i bor­su­ki. Schro­ni­ło się tutaj też pra­wie 170 gatun­ków pta­ków, takich jak żura­wie, bocia­ny czar­ne, rybo­ło­wy i bieliki.

Tury­ści odwie­dza­ją­cy Przed­bor­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy mają do wybo­ru kil­ka gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych, wyna­ję­cie dom­ku let­ni­sko­we­go lub noc­leg na polu namio­to­wym. W cen­trum Przed­bo­rza dzia­ła tak­że parę pen­sjo­na­tów i schro­ni­sko mło­dzie­żo­we. Będąc w tej miej­sco­wo­ści, war­to zoba­czyć kościół św. Alek­se­go. Został on zbu­do­wa­ny w sty­lu gotyc­kim pod koniec XIII w., a póź­niej kil­ka razy był prze­bu­do­wy­wa­ny. O śre­dnio­wiecz­nym rodo­wo­dzie obiek­tu przy­po­mi­na do dziś masyw­na, cegla­na wie­ża i zewnętrz­ne pod­po­ry ścian nawy głów­nej. Wie­le cie­ka­wych kamie­ni­czek z XVII i XVIII w. zacho­wa­ło się na przed­bor­skim ryn­ku. W mia­stecz­ku moż­na też zauwa­żyć pozo­sta­ło­ści XV-wiecz­ne­go zam­ku, któ­ry został znisz­czo­ny w cza­sie Poto­pu Szwedzkiego.

Przez Przed­bórz prze­bie­ga ozna­ko­wa­ny na czer­wo­no Szlak Par­ty­zan­tów PTTK, pro­wa­dzą­cy do wie­lu cie­ka­wych miejsc woje­wódz­twa łódz­kie­go. Moż­na nim dotrzeć m.in. do zabyt­ko­we­go Piotr­ko­wa Try­bu­nal­skie­go. Wybie­ra­jąc się nim na wyciecz­kę z Przed­bo­rza na zachód, doj­dzie się przez Górę Chełm­no do wsi Kobie­le Wiel­kie, w któ­rej w 1867 r. uro­dził się pisarz i nobli­sta Wła­dy­sław Rey­mont. W miej­sco­wo­ści tej war­to obej­rzeć szla­chec­ki dwo­rek z prze­ło­mu XIX i XX w. wraz z ota­cza­ją­cym go parkiem.

Przed­bórz leży nad wyzna­cza­ją­cą zachod­nią gra­ni­cę par­ku rze­ką Pili­cą. W miej­sco­wo­ści tej roz­po­czy­na­ją się popu­lar­ne spły­wy kaja­ko­we do Sule­jo­wa w cen­trum woje­wódz­twa łódz­kie­go. Moż­na się stąd też wybrać na pie­szą lub rowe­ro­wą wyciecz­kę nie­bie­skim Szla­kiem Rekre­acyj­nym Rze­ki Pili­cy. Rów­nież on pro­wa­dzi na pół­noc, do Piotr­ko­wa Try­bu­nal­skie­go, zaha­cza­jąc po dro­dze o atrak­cyj­nie tury­stycz­nie tere­ny Sule­jow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go. Wybie­ra­jąc się tym trak­tem na połu­dnie, doj­dzie się nato­miast do wsi Rącz­ki na skra­ju Przed­bor­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go. Moż­na tu skrę­cić w czar­ny szlak tury­stycz­ny, pro­wa­dzą­cy do rezer­wa­tów przy­ro­dy „Buko­wa Góra” i „Mura­wy Dobro­mier­skie”. Pierw­szy z nich został wyzna­czo­ny na wznie­sie­niu w Paśmie Przed­bor­sko-Mało­go­skim, wspi­na­ją­cym się na wyso­kość 334 m n.p.m.

Pili­ca, fot. Magnus Man­ske, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments