Pzegląd Filmów Górskich w Katowicach

Już po raz czwar­ty w dniach 25 — 28 mar­ca odbę­dzie się Prze­gląd Fil­mów Gór­skich. Tym razem zapre­zen­to­wa­ne zosta­ną fil­my poświę­co­ne zarów­no wspi­nacz­ce skał­ko­wej jak i wyso­ko­gór­skiej, będzie tak­że coś dla wiel­bi­cie­li nar­ciar­stwa wysokogórskiego.
Gość­mi będą Adam Pustel­nik, Alek­san­dra Dzik oraz Artur Haj­zer. Prze­glą­do­wi towa­rzy­szyć będzie wysta­wa foto­gra­fii „Góry sprzed lat i dziś” autor­stwa człon­ków Klu­bu Wyso­ko­gór­skie­go w Katowicach.

W trak­cie Prze­glą­du czyn­ne będzie sto­isko z wydaw­nic­twa­mi poświę­co­ny­mi tema­ty­ce górskiej.

Pro­gram Przeglądu:

25 mar­ca (pią­tek)

godz. 15.00


118 dni w oko­wach lodu
, reż. P. Bara­baš, Sło­wa­cja 1998, 60 min.
Car­stensz – the Seventh Sum­mit, reż. P. Bara­baš, Sło­wa­cja, 2008, 45 min.
godz. 18.00

Histo­ria Dry­to­olin­gu
, reż. M. Tasiem­ski, Pol­ska, 2010, 6 min.
Czło­wiek, któ­ry zje­chał z Eve­re­stu, reż. L. Schil­ler, Japo­nia, 1975 , 86 min.
godz. 20.15

Big Wall w Kir­gi­zji, Paki­sta­nie i Pata­go­nii. Jak spę­dzić szes­na­ście dni w ścia­nie i cze­kać pięć tygo­dni na pogo­dę – spo­tka­nie z Ada­mem Pustelnikiem

26 mar­ca (sobo­ta)
godz. 14.15

Ratu­nek nad­cho­dzi z nie­ba, reż. J. Poręb­ski, Pol­ska, 2010, 60 min.
Bird­man of the Kara­ko­ram, reż. A. Hughes, Wiel­ka Bry­ta­nia, 2009, 65 min.
godz. 17.15

Eks­plo­ra­cja ostat­nich 20. dzie­wi­czych kilo­me­trów kanio­nu Col­ca
– pre­zen­ta­cja Krzysz­tof Mrozowskiego
Tryp­tyk Tatrzań­ski, reż. J. Sur­del, Pol­ska, 1967–1972, 30 min.
The Asgu­ard Pro­ject, reż. A. Lee, Wiel­ka Bry­ta­nia, 2009, 65 min.
godz. 20.15 Cena Zwy­cię­stwa. Wypra­wa „Pobie­da 2010″ – spo­tka­nie z Alek­san­drą Dzik

27 mar­ca (nie­dzie­la)
godz. 14.30


Jere­my Jones’ Deeper
, reż. J. Jones, USA, 76 min.
Signa­tu­res, reż. N. Wag­go­ner, USA, 2009, 50 min.
godz. 17.30

Reel Rock Tour, reż. J. Lowell, P. Mor­ti­mer USA, 2010, 86 min.
godz. 20.00

Spo­tka­nie z Artu­rem Hajzerem

28 mar­ca (ponie­dzia­łek)
godz. 17.30

Co się wyda­rzy­ło na wyspie Pam, reż. E. Kubar­ska, Pol­ska, 2010, 65 min.
Dekla­ra­cja nie­śmier­tel­no­ści, reż. M. Koszał­ka, Pol­ska, 2009, 29 min.
godz. 20.00

Bieg Kukucz­ki, reż. A. Mar­kie­wicz, D. Zału­ski, Pol­ska, 2009, 44 min.
Gasher­brum – lśnią­ca góra, reż. W. Herzog, RFN, Paki­stan 1985, 45 min

Bile­ty:

Na poje­dyn­cze sean­se – 13 zł (ulgo­we), 15 zł (nor­mal­ne)
Na spo­tka­nia z Ada­mem Pustel­ni­kiem, Alek­san­drą Dzik oraz Artu­rem Haj­ze­rem – 6 zł
Kar­net na wszyst­kie impre­zy – 65 zł

Goście Prze­glą­du:

Adam Pustel­nik – rocz­nik 1982. Wspi­na się wła­ści­wie od zawsze. Autor naj­lep­szych pol­skich przejść we wspi­nacz­ce spor­to­wej: Le Spec­tre de l’Ottokar 8b OS (6) oraz Infi­ni­ty, Shan­gri-la, Bah, Bah Black She­ep – wszyst­kie 8c+ RP (7). Stu­diu­je socjo­lo­gię na UŁ. Jest synem hima­la­isty, Pio­tra Pustelnika.

Alek­san­dra Dzik
– W tym roku wcho­dząc na Pik Pobie­dy, Alek­san­dra Dzik, jako pierw­sza Polka, skom­ple­to­wa­ła pięć naj­wyż­szych szczy­tów byłe­go ZSRR (wszyst­kie to sied­mio­ty­sięcz­ni­ki) zdo­by­wa­jąc tym samym tytuł Śnież­nej Pantery.
Pod­czas spo­tka­nia Ola opo­wie o dro­dze do zdo­by­cia tych szczy­tów, a w szcze­gól­no­ści o naj­trud­niej­szym z nich – Piku Pobie­dy, któ­ry zdo­by­ła za dru­gim podejściem.
Poza Pikiem Pobie­dy w tym roku Ola Dzik uczest­ni­czy­ła w wypra­wie na Nan­ga Par­bat. Ponad­to oka­za­ła się naj­szyb­szą kobie­tą pod­czas Elbrus Race – bie­gu na naj­wyż­szy szczyt Kaukazu.

Artur Haj­zer – pol­ski tater­nik, alpi­ni­sta i hima­la­ista, współ­za­ło­ży­ciel i były pre­zes (wraz z Janu­szem Maje­rem) nie­ist­nie­ją­cej już fir­my ADD, wła­ści­cie­la mar­ki Alpi­nus pro­du­ku­ją­cej odzież i sprzęt tury­stycz­ny. Obec­nie pro­wa­dzą oni inną fir­mę w tej samej bran­ży: HiMo­un­ta­in. Miesz­ka w Mikołowie.
Zdo­by­te ośmiotysięczniki
• Mana­slu – nową dro­gą – 1986
• Anna­pur­na – pierw­sze wej­ście zimo­we – 3 lute­go 1987
• Szi­sza­pang­ma – nową dro­gą – 1987
• Anna­pur­na Wschod­nia (8010 m) – nową dro­gą – 1988
• Dhau­la­gi­ri – 11 maja 2008
• Nan­ga Par­bat – 23 czerw­ca 2010

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments