W tym roku TRAIL.PL włą­czył się w orga­ni­za­cję słyn­ne­go Prze­glą­du Fil­mów Gór­skich w Ląd­ku Zdro­ju. Poja­wi­my się tam od 23 do 25 wrze­śnia, więc jeśli macie ocho­tę zadać nam jakieś pyta­nia lub pod­rzu­cić cie­ka­we pomy­sły, a może tyl­ko wspól­nie wypić kufe­lek piwa, zapra­sza­my. Poni­żej opis organizatora:

Prze­gląd Fil­mów Gór­skich w Ląd­ku Zdro­ju to naj­star­sza tego typu impre­za w kra­ju. Od szes­na­stu lat w przed­ostat­ni week­end wrze­śnia do Ląd­ka zjeż­dża­ją miło­śni­cy gór, przy­go­dy i eks­tre­mal­nych doznań z całej Pol­ski. Tak będzie też w tym roku, ale w zupeł­nie nowym sty­lu. Sta­wia­my na mło­dych duchem!

 Prze­gląd odbę­dzie się w dniach 20–25 wrze­śnia i w tym roku to nie tyl­ko fil­my, lecz tak­że, a może przede wszyst­kim: kon­cer­ty, wysta­wy zdjęć, opo­wie­ści podróż­ni­cze a dla lubią­cych adre­na­li­nę: zawo­dy wspi­nacz­ko­we, bieg tra­il run­ning, wyciecz­ki pie­sze po oko­licz­nych górach i gra miej­ska, w któ­rej do wygra­nia będzie wypra­wa w Himalaje!

Zagra­nicz­ny­mi loko­mo­ty­wa­mi będą Sło­weń­ski nar­ciarz i alpi­ni­sta Davo Kar­ni­car, pierw­szy czło­wiek, któ­ry zje­chał z Mt. Eve­re­stu bez odpi­na­nia nart na całej tra­sie. W Ląd­ku jego dniem będzie pią­tek 23 wrze­śnia, gdy poka­że swój film „7 sum­mits” o zdo­by­ciu Koro­ny Zie­mi i zjeź­dzie ze wszyst­kich szczy­tów na dwóch deskach. Dru­gim gościem, któ­ry nigdy nie poka­zy­wał się na tego typu impre­zach, będzie Rosyj­ski alpi­ni­sta i ski-turo­wiec, orga­ni­za­tor bie­gu na naj­wyż­szy szczyt Kau­ka­zu — Elbrus Race, Nic­ko­lay Schu­s­trov. Cze­ka­my jesz­cze na potwier­dze­nie, ale jest duża szan­sa, że poja­wi się tak­że Ola Dzik — pierw­sza Polka z tytu­łem Śnież­nej Pan­te­ry (pięć szczy­tów 7‑tysięcznych Rosji), a ostat­nio tak­że zdo­byw­czy­ni Gasher­bru­ma II.

W cza­sie spo­tkań prze­glą­do­wych o zdo­by­wa­niu gór i nie­przy­ja­znych lądów, opo­wie­dzą podróż­ni­cy któ­rzy dotar­li min. na Sybe­rię, do Yuko­nu, Afga­ni­sta­nu i Pata­go­nii. Po raz pierw­szy też odbę­dzie się blok spo­tkań “Kró­li­czek Wędrow­ni­czek” z rodzi­na­mi, któ­re podró­żu­ją po świe­cie z mały­mi i bar­dzo mały­mi dzieć­mi. Poka­że­my, że powięk­sza­jąc rodzi­nę nie trzeb rezy­gno­wać z marzeń, i dalej podró­żo­wać do Oma­nu, Nami­bii, Nowej Zelan­dii, Gwa­te­ma­li czy… w Himalaje. 

Sta­ły­mi gość­mi w Ląd­ku będą min. Piotr Pustel­nik, Anna Czer­wiń­ska, Krzysz­tof Wie­lic­ki, Ryszard Paw­łow­ski, Dariusz Zału­ski, Leszek Cichy. Będzie moż­na ich spo­tkać nie tyl­ko ofi­cjal­nie, lecz tak­że wie­czo­ra­mi w prze­glą­do­wym klu­bie o dużo mówią­cej nazwie “Pie­kieł­ko” pod­czas imprez cią­gną­cych się do bia­łe­go rana…

Już dziś wia­do­mo, że muzycz­nie impre­zę wes­prze rewo­lu­cyj­ny zespół Heebie Jeebies z Czech i rodzi­ma Karie­ra, a goście mniej lubią­cy noc­ne zaba­wy, będą mogli sko­rzy­stać z pro­wa­dzo­nych przez prze­wod­ni­ków gór­skich wycie­czek na naj­pięk­niej­sze szczy­ty oko­li­cy, zakoń­czo­nych gra­ti­so­wym poczęstunkiem.

Prze­gląd Fil­mów Gór­skich w Ląd­ku Zdro­ju to nie tyl­ko filmy!

Na impre­zę skła­dać się będą:

 • poka­zy fil­mów w dwóch salach projekcyjnych
 • poka­zy slaj­dów “Mon­ta­na Inco­gni­ta” o górach mniej znanych
 • spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi ludź­mi (Davo Kar­ni­car, Nick Schu­s­trov, David Kasz­li­kow­ski, Olga Moraw­ska i wie­lu innych)
 • codzien­ne koncerty
 • Spo­tka­nia Mło­dych Podróż­ni­ków “Kró­li­czek Podróż­ni­czek”, czy­li poka­zy slaj­dów rodzin podró­żu­ją­cych z mały­mi dziećmi
 • przed­szko­le prze­glą­do­we dla dzie­ci uczestników
 • zawo­dy bie­go­we TrailRunning,
 • zawo­dy wspinaczkowe
 • Gór­Peł­ni, czy­li poka­zy fil­mo­we dla mło­dzie­ży licealnej
 • gra miej­ska dla dzie­ci i mło­dzie­ży oraz dla wszystkich
 • wysta­wy foto­gra­ficz­ne i nauka fotografii
 • kon­kurs na naj­lep­szą książ­kę o tema­ty­ce górskiej

Dla publicz­no­ści prze­wi­dzia­no rów­nież atrakcje:

 • Questing, czy­li grę miej­ską w któ­rej do wygra­nia będzie wypra­wa w Himalaje!
 • loso­wa­ne upo­min­ki przed każ­dą pro­jek­cją fil­mo­wą i poka­za­mi slajdów
 • atrak­cje out­do­oro­we takie jak cho­dze­nie po slac­kli­nie (taśmie zawie­szo­nej pomię­dzy drzewami)

Dla tury­stów mniej zamoż­nych zosta­ną uru­cho­mio­ne noc­le­gi w sali gim­na­stycz­nej liceum i pole namio­to­we, a na cen­trum wyda­rzeń będą się skła­dać Kino­te­atr, Dom Kura­cju­sza, Kawiar­nia Zdro­jo­wa, Kawiar­nia Toch, Amfi­te­atr, Park Cen­tral­ny i mek­ka imprez “backstage’owych” — Piekiełko.

Cze­ka­my na Was w Ląd­ku Zdro­ju! Wię­cej na www.przeglad.ladek.pl

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments